'Overeenkomstig de bepalingen van art. 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ligt het ontwerp van het gewijzigd ruimtelijk uitvoeringsplan Oostmeetstraat, door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op 29 november 2010, ter inzage bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis gedurende een termijn van minimum 60 dagen en dit in de periode van 03.01.2011 tot 07.03.2011. Iedereen die het wil kan het  tijdens de openingsuren van het gemeentehuis inkijken.

'Al wie omtrent dit ruimtelijk uitvoeringsplan bezwaren of opmerkingen heeft, moet die schriftelijk en aangetekend overmaken aan de Gecoro, p.a. Sint-Maartensplein 19, 8680 Koekelare, uiterlijk tegen 07.03.2011 om 12.00 uur', zegt burgemeester Patrick Lansens.

 

In het kader van dit RUP heeft de Dienst MER van de Vlaamse Overheid beslist dat het RUP Oostmeetstraat geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieuge­volgen en dat de opmaak van een plan-MER bij­gevolg niet nodig is. De definitieve versie van de screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be . Hiervoor kies je in het linkermenu voor M.e.r.-databank. De documen­ten in kwestie kan je terugvinden via de dossier­code OHPL0843. De documenten liggen ook ter inzage op de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.