Het Brasschaats gemeentebestuur stelde de N.V. Quares aan als parkmanager voor de Campus Coppens voor de periode 2012-2016. Quares maakte een 'Beheerplan Campus Coppens' dat in aanmerking kwam voor overheidssubsidies.

Die werden nu toegekend ten belope van een bedrag van 153.903 euro.