International Presidency Tour

  • -

Rit 3

Karaj - Jahan Shahr (70 km)