Tour of China

  • -

Rit 6

Shijiazhuang (79,8 km)