Tour of Qatar

  • -

Rit 4

West Bay Lagoon - Al Kharaitiyat (153,5 km)