Tour of Taiwan

  • -

Rit 6

Baguashan - Buddha (146,6 km)