Gemeenteraad keurt drie voorlopige twaalfden goed

Gemeenteraad keurt drie voorlopige twaalfden goed

De gemeente Lennik zit nog steeds zonder begroting Foto: Het Nieuwsblad

Lennik - De gemeenteraad van gisterenavond ontaardde nog maar eens in een potje kibbelen over de begroting. De amendementen van Lennik kwadraat werden naar de begrotingscommissie verwezen en de amendementen van CD&V werden weg gestemd.

Gemeenteraadsvoorzitter Willy De Waele (LVB) vroeg bij de start van de vergadering enige ogenblikken stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van het busongeval in Zwitserland.

Academie

Directeur Johan Moeyersoons gaf toelichting bij het doorlichtingverslag van de gemeentelijke academie.

De school is administratief in orde, maar kreeg inzake accommodatie een beperkt gunstig advies tot 1 januari 2015.

De doorlichting heeft o.a. bedenkingen bij de akoestiek, het dubbele gebruik van gebouwen, de onaangepaste ergonomie en de sanitaire voorzieningen.

De directeur stelde dat de leerkrachten Pop en Jazz soms acht uren moeten les geven in een refter met 68 decibels. Er is enorm veel frustratie bij de leerkrachten.

Willly De Waele stelde dat de academie desondanks uitstekende resultaten behaalt.
De directeur antwoordde hier op dat hij het bestuur dankte voor zijn benoeming, maar dat hij wel graag zou zien dat de zaken geleidelijk in orde zouden komen.

Schepen Geert De Cuyper (Lennik kwadraat) had samen met de directeur een oplijsting gemaakt van de tekorten en een timing en kostenraming om hier aan te verhelpen. Hij liet de tabel ronddelen en stelde dat de gemeenteraad dit kon goedkeuren tijdens de bespreking van de begroting.

Budget

Na kennisname van het advies van de gemeenteraadscommissie budget, waarbij Geert De Cuyper stelde dat hij enkel zijn akkoord had gegeven op voorwaarde dat er enkele punten zouden worden toegevoegd, gaf burgemeester Irina De Knop (LVB) toelichting bij het budget 2012.

Volgens schepen Geert De Cuyper waren een aantal inkomsten niet opgenomen in de begroting en schepen Etienne Van Vaerenbergh (Lennik kwadraat) stelde dat dit de begroting van burgemeester Irina De Knop was en dat zijn fractie de begroting enkel zou goedkeuren indien de aanpassingen voor de academie, de aankoop van de rijkswachtkazerne voor sociale huisvesting en een snelle glasvezelverbinding tussen de verschillende gemeentegebouwen zou worden goedgekeurd.

Joris Van Houthem (Vlaams Belang) zei dat er structurele oplossingen moesten komen. Volgens Van Houthem kan je ofwel de belastingen verhogen, maar deze zijn in Lennik al erg hoog, ofwel kan je besparen. Hij stelde ook dat dit een politieke begroting was. Lennik kwadraat had haar studie naar windturbines in de begroting gekregen en de burgemeester had haar studie voor de gemeenteschool gekregen.

De amendementen van Lennik kwadraat werden door verwezen naar de begrotingscommissie.

Amendementen CD&V

Heidi Elpers diende namens CD&V drie amendementen in. Ze vroeg een schrapping van de studie voor windturbines, de schrapping van de studie voor de gemeenteschool en vijf procent besparingen op de gewone dienst.

Tot grote ergernis van Lennik kwadraat kon er over deze amendementen wel onmiddellijk worden gestemd. Ze waren echter een maat voor niets, want ze werden door de meerderheid naar de prullenmand verwezen.

De begroting 2012 werd met acht stemmen tegen (CD&V, Vlaams Belang, GROEN) en zes stemmen voor (LVB) verworpen. Lennik kwadraat onthield zich omdat haar punten niet in de begroting werden opgenomen.

De Lijn

Initiatiefnemer Stefaan Jans (GROEN) en burgemeester Irina De Knop stelden aan de gemeenteraad een motie ter goedkeuring voor i.v.m. de geplande besparingen bij De Lijn.

Tevens brachten ze door de gemeenteraad goedgekeurde motie van 16 februari 2009 over het gebrek aan openbaar vervoer in Lennik in herinnering

De gemeente Lennik wenst dat de noord-zuidverbinding op korte termijn wordt verlengd vanuit Ternat naar Lennik, via Eizeringen (N8), Goudveerdegem, de Schapenstraat, Sint-Martens-Lennik, Gaasbeek en Sint-Kwintens-Lennik naar Leerbeek. Voor de wekelijkse dinsdagmarkt, die doorgaat in het centrum, wenst de gemeente Lennik dat er openbaar vervoer zou worden ingelegd voor de inwoners van Eizeringen/Goudveerdegem en Sint-Martens-Lennik/Schapenstraat via de N8/N285 en de G. Breynaertstraat/Frans De Voghellaan

Lennik kwadraat kon zich hiermee akkoord verklaren, maar wenste volgend punt eraan toe te voegen.

Stelt vast dat de formele toezegging op het Pajotse burgemeeestersoverleg om een buslijn in te richten tussen enerzijds Leerbeek via Gooik, Eizeringen, station Ternat en het centrum van Asse, waardoor er een mogelijkheid zou ontstaan dat mensen uit het Pajottenland een rechtstreekse verbinding hebben op het spoorwegnet en men hierdoor een betere mobiliteit (en de wagen zou kunnen laten staan) zou organiseren, komt te vervallen of toch op de lange baan wordt geschoven.

Door dit feit komt ook de ook de bijkomende mogelijkheid te vervallen om met het openbaar vervoer het centrum van Asse te bereiken en het ziekenhuis van Asse waar veel mensen uit het Pajottenland worden verzorgd. Men stelt dan ook vast dat het openbaar vervoer nog steeds gericht is op Brussel Centrum en dat een volwaardige as van De Lijn die de Pajotse gemeenten verbindt komt te vervallen
’.

De gemeenteraad keurde hierna de motie goed.

Voorlopige twaalfden

Daar de begroting voor 2012 werd weg gestemd, moesten er voorlopige twaalfden worden gestemd.

Op voorstel van gemeenteraadsvoorzitter Willy De Waele werden er drie voorlopige twaalfden gestemd.

Henri Van Eeckhoudt (CD&V) vraagt waarom er niet meteen negen voorlopige twaalfden worden gestemd.

Willy De Waele antwoordt met een knipoog dat hij het college wil onder druk zetten om alsnog een begroting goed te keuren.

Filleke Van Vlaenderen

Stefaan Jans stelt hierna voor om tijdens de volgende gemeenteraad Filleke Van Vlaenderen voor te dragen als nieuwe ereburger van Lennik.

Filleke Van Vlaenderen heeft 42 dienstjaren bij de brandweer achter de rug en is ook nog eens 28 jaren buschauffeur geweest bij de gemeenteschool.

Na een woelige vergadering kon iedereen om 22u55 terug naar huis om hopelijk toch nog te genieten van een rustige nacht.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio