Dan toch geen bedrijvenzone aan de Pellenbergstraat

Dan toch geen bedrijvenzone aan de Pellenbergstraat

Foto: Pa

Bierbeek - Op 28 juni aanstaande zal de gemeenteraad van Bierbeek beslissen over de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het ontwerp werd op 6 oktober 2011 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Bierbeek. Sindsdien is er heel wat om te doen geweest, maar de kogel lijkt nu dan toch door de kerk.

Na de bekendmaking van het plan eind vorig jaar, volgde er een openbaar onderzoek.  Er werden talrijke bezwaren ingediend door inwoners en middenveldorganisaties. Ook de gemeenten Leuven en Lubbeek, de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest brachten een advies uit.

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) bracht op 28 maart 2012 een uitgebreid gemotiveerd advies uit.  Het ontwerpstructuurplan werd gewijzigd op basis van de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren, opmerkingen en adviezen. Het gaat voornamelijk over schrappingen en in beperkte mate over bijsturingen. Het aangepaste structuurplan wordt nu ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 juni 2012.

Concreet gaat het om volgende zaken:

-  Het fijnmazig netwerk van wandelpaden in de omgeving tussen de Koning Albertlaan en de Bieststraat (Korbeek-Lo-Lovenjoel) wordt niet weerhouden omwille van de detaillering.

-  De zoekzones voor het lokale bedrijventerrein worden verder beperkt tot de zone aansluitend bij het bestaande industrieterrein Haasrode-Leuven. Langsheen de Pellenbergstraat (Lovenjoel) maken de Europese Habitatrichtlijn, de recente vragen tot ontwikkelingen en het geringe draagvlak van de omwonenden een duurzame inplanting zeer moeilijk.

- Over de zonevreemde woningen, zonevreemde bedrijven, zonevreemde recreatie en zonevreemde voorzieningen kon geen instemming bereikt worden. . Er wordt voorgesteld om de opmaak van een specifieke RUP voor zonevreemde woningen/ bedrijven/ recreatie/ voorzieningen op te nemen in de richtinggevende en bindende bepalingen en aan te wenden waar nodig.

- Met toepassing van artikel 7.2.31 van het decreet grond- en pandenbeleid kan Mevrouwkensveld (Opvelpsestraat Bierbeek) onmiddellijk aangesneden worden.  De ontwikkeling van het gebied wordt best niet gehypothekeerd door te gedetailleerde plannen in het structuurplan. Een herlokalisatie van een deel van het woonuitbreidingsgebied is pas aan de orde als gestart wordt met de ontwikkeling ervan.

- De zoekzones voor de woonuitbreidingsgebieden tussen de Bergstraat en de Neervelpsestraat (Bierbeek), tussen de Koning Albertlaan en de Kloosterstraat (Korbeek-Lo), tussen de Kasteelstraat en de Bieststraat (Lovenjoel) en tussen de Lovenjoelsestraat en Schoolstraat (Bremt) worden dan ook niet weerhouden om de compensatie van niet aangesneden delen niet te hypothekeren.

Wie meer info wenst, kan contact opnemen met de stedenbouwkundig ambtenaar Ludo Guelinckx – tel: 016 46 87 88 – stedenbouw@bierbeek.be.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio