Open VLD wijst N-VA voorstel af om dossier deels te ontmijnen met RUP

Meerderheid herwerkt motiveringsnota voor Uyttenhove en kiest voor pragmatische aanpak

Foto: Rudy Tollenaere

Lochristi - De Open VLD-meerderheid herwerkt, in afwachting van de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de motiveringsnota in functie van een driepartijenoverleg met de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. ‘We kiezen voor een pragmatische aanpak’, aldus Sportschepen Sandro Di Nunzio (Open VLD). Het voorstel van N-VA-fractieleider Tom De Sutter om een RUP op te stellen voor de site Uyttenhove en zo toch minstens al één principieel bezwaar uit het geblokkeerde dossier voor het multifunctioneel complex te halen, biedt volgens de meerderheid geen oplossing, 'en zou een impliciete erkenning zijn dat ons Algemeen Plan van Aanleg niet zou deugen.’

De suggestie van de N-VA om in het omstreden dossier af te stappen van ‘het grote eigen gelijk’, viel bij de meerderheid niet in goede aarde. ‘Er is geen koppig geloof in ons eigen gelijk, en ik heb er moeite mee om altijd in de hoek te worden gedrumd als de eigengereide die niet wil luisteren. Ja, ik neem dat ook persoonlijk,’ stelde schepen van Sport Sandro Di Nunzio. ‘Rood licht dat er geen is, daar mag je toch tegen ageren? Dat is trouwens je verdomde plicht.’

Ook de burgemeester trad zijn schepen bij, door te stellen dat het zo lang mogelijk volgen van politieke beginselvastheid geen verwijt mag zijn. Dat op het dossier spreekwoordelijk stof zou liggen, werd ook tegengesproken. ‘Integendeel, de nood aan sportaccommodatie ervaren wij als acuut, Uyttenhove is voor ons erg prioritair.’

N-VA-fractieleider Tom De Sutter sprak de vrees uit dat een hele generatie - 18 jaar en drie gemeenteraadsverkiezingen later – verstoken zou blijven van sport- en vrijetijdsaccommodatie als er niet snel iets ondernomen werd. ‘Er moeten stappen gezet worden naar een oplossing. Vandaar ons voorstel om met het opmaken van een RUP een eerste lont uit het kruitvat te halen.'

Loopgraven

'Wachten op een eventuele gunstige uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen betekent nog niet dat er een stedenbouwkundige vergunning is en dat er eindelijk kan gestart worden. Lijdzaam toezien en afwachten is onverantwoord. We moeten uit de loopgraven komen, en tegemoetkomen aan de noden van de bevolking’, klonk het op de oppositiebanken.

Een RUP opmaken om zo het probleem van de onverenigbaarheid van de aanleg van parkeerplaatsen met bestemmingsvoorschriften van de landelijke woonzone type I aan te pakken, is voor de meerderheid geen optie. ‘Dat is geen oplossing, er zijn nog andere bezwaren. En het zou ook een manifest gevaar betekenen in de toepassing van ons APA (Algemeen Plan van Aanleg).'

'Er zijn verschillende voorbeelden van sites (o.a. het OCMW in de Bosdreef) ingekleurd als woonzone die voor openbaar nut gebruikt worden. Het is nooit het doel van het APA om te zeggen dat die voorzieningen daar niet thuishoren. We hebben meer kans door verder te werken aan de motiveringsnota, om zo tot een vergunbaar dossier te komen.  De pragmatische aanpak, zeg maar’, aldus schepen Di Nunzio.

De meerderheid maakt zich sterk dat het in 2011 goedgekeurde GRS een nieuw licht werpt op de zaak. 'Dat kan voor de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar een wezenlijk verschil uitmaken, stelt schepen Di Nunzio. 'In het GRS werd immers de inplanting van de geplande functies in de Zavel  mogelijk gemaakt. Op basis van deze gewijzigde juridische context zullen wij onze motiveringsnota aanpassen en ze aanwenden om met de ambtenaar in discussie te gaan. Met de goede hoop om tot een dossier te komen dat hij wel vergunbaar acht.'


'De Zavel is de Zavel'

Ook de ‘openheid’ rond het dossier kwam op de gemeenteraad ter sprake. De N-VA pleitte ervoor om Uyttenhove wat bespreekbaarder te maken, boven de partijgrenzen heen en suggereerde om onder meer de gewijzigde voorstellen met de andere fracties te bespreken.

‘Die bereidheid is er zeker’, bevestigden zowel schepen Di Nunzio als burgemeester Deswaene, die ook verwees naar de presentatie van de initiële plannen voor Uyttenhove in het gemeentehuis. ‘We hebben niets te verbergen, en willen dit in de grootst mogelijke openheid aanpakken’, aldus Deswaene.

‘Jullie voorstel toont ook aan dat de N-VA potentieel ziet in de huidige locatie. Aan het bezwaar van de ligging van Uyttenhove kunnen we niets veranderen. De Zavel is de Zavel, we kunnen die niet opheffen en in het centrum van Lochristi leggen’, besloot hij.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio