De gemeenteraad vergadert voor de laatste keer dit jaar: Wat staat er op de agenda?

Haacht - Op maandagavond 18 december komt de gemeenteraad van Haacht voor de laatste keer dit jaar samen. Wat staat er op die laatste agenda voor het verkiezingsjaar van start gaat?

1. Omgeving - Besluit van het college van 23 november 2017 houdende aanwijzing van een waarnemend stedenbouwkundig
ambtenaar - Bekrachtiging

2 2017_GR_00106 Buurtwegen - Buurtweg nr. nr. 7 en nr. 24 (Wilde Heide en Kapellemansdijk) - Gedeeltelijke wijziging - Wijziging van de rooilijnen - Definitieve aanvaarding

3 2017_GR_00107 Buurtwegen - Buurtweg 1 (Hansbrugweg) - Gedeeltelijke wijziging - Wijziging van de rooilijnen - Definitieve aanvaarding

4 2017_GR_00110 Buurtwegen - Buurtweg nr. 57 (Grote Appelstraat) - Gedeeltelijke wijziging - Wijziging van de rooilijnen - Definitieve aanvaarding

5 2017_GR_00114 Buurtwegen - Buurtweg nr. 1 (Kruineikestraat) - Gedeeltelijke wijziging - Wijziging van de rooilijnen - Definitieve aanvaarding

6 2017_GR_00102 Patrimonium - Pastorie Wakkerzeel - Aanpassing van het gebruiksreglement - Goedkeuring

7 2017_GR_00077 Evenementen - Oud op Nieuw 2017-2018 - Politieverordening - Goedkeuring Politieverordening voor de New Year's Party in Haacht op 31 december 2017

8 2017_GR_00111 Gemeentelijke uitleendienst - Retributiereglement voor de jaren 2018 en 2019 - Goedkeuring
Zoals bepaald in de meerjarenplanning 2014-2019 van de gemeente, actieplan 1419/1/10/5 ‘subsidie- en ondersteuningsbeleid’, actie 1419/1/10/5/9 ‘uitleendienst’, wil de gemeente materiële hulp en dienstverlening ter beschikking stellen van verenigingen en inwoners.
De lijst van beschikbare materialen wordt aangepast omdat sommige materialen niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen of verouderd zijn. De formuleringen in de vroegere reglementen die tot discussie konden leiden worden verduidelijkt. Waarborgen worden geschrapt na een afweging van werklast en beperkte frequentie van de noodzaak tot het inhouden van waarborg. Met het oog op de
overstap naar een efficiëntere verwerking van aanvragen via gespecialiseerde software wordt de vaste forfait bij bepaalde categorieën geschrapt.

9 2017_GR_00104 Kerkfabrieken - Sint-Lucia Wespelaar - Budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2017 - Goedkeuring
De kerkfabriek Sint-Lucia Wespelaar legt de eerste budgetwijziging 2017 voor ter goedkeuring.

10 2017_GR_00105 Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) - Wijziging van het gemeentelijk reglement op de opcentiemen op de OOV - Omrekening voor de aanslagjaren 2018 - 2019 - Goedkeuring
In de Omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018, werd de aandacht gevestigd op de problematiek van de opcentiemen op de onroerende voorheffing ten gevolge van de vernieuwde taakstelling en financiering van provincies.
De gemeenten moeten hun aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing omrekenen om bij een verhoging van de Vlaamse gewesttarieven hetzelfde bedrag te ontvangen als met het huidige aantal gemeentelijke opcentiemen. Doen zij dat niet, dan zullen hun opbrengsten uit de onroerende voorheffing in dezelfde verhouding stijgen als de nieuwe gewesttarieven. Concreet moeten de huidige
gemeentelijke opcentiemen voor een status quo van de ontvangsten gedeeld worden door 1,588.
Op basis van een omrekeningstabel werd het tarief voor gemeente Haacht bepaald op 755,67 (indien wordt afgerond tot 2 cijfers na de komma) of 756 (indien wordt afgerond tot 1 cijfer voor de komma).
Omwille van gebruiksgemak wordt voorgesteld om te opteren voor het laatste bedrag, zijnde 756. Het gemeentelijk reglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing moet aangepast worden in die zin en voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

11 2017_GR_00108 Belastingen - Belastingreglement voor het privaat gebruik van het openbaar domein - Terrassen, tafels, stoelen, commerciële inrichtingen enz., met uitzondering van markten en kermissen - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Het vorige belastingreglement werd goedgekeurd in zitting van 19 december 2016 voor een periode van 1 jaar.

12 2017_GR_00109 Belastingen - Belastingreglement voor het privaat gebruik van het openbaar domein - Plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten - Plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten op vooraf bepaalde plaatsen - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Het vorige belastingreglement werd goedgekeurd in zitting van 19 december 2016 voor een periode van 1 jaar.

13 2017_GR_00117 AGB - GC Den Breughel - Besluit van de raad van bestuur van het AGB van 18 december 2017 houdende goedkeuring van de gebruikerstarieven 2018 - Kennisneming
Voor 2018 dienen de gebruikerstarieven voor het DC Den Breughel door het AGB opnieuw goedgekeurd te worden. De gemeenteraad neemt er kennis van.

14 2017_GR_00118 AGB - Sportcomplex Den Dijk - Besluit van de raad van bestuur van het AGB van 18 december 2017 houdende goedkeuring van de gebruikerstarieven 2018 en de factor voor de berekening van de prijssubsidies - Kennisneming
Voor 2018 dienen de gebruikerstarieven incl prijssubsidies geactualiseerd te worden door het AGB. De gemeenteraad neemt er kennis van.

15 2017_GR_00119 Financiën - AGB - Budget 2018 - Goedkeuring
Voorstel tot goedkeuring van het door de raad van bestuur AGB op 18 december 2017 vastgestelde budget 2018 binnen het meerjarenplan 2014-2019.

16 2017_GR_00116 Financiën AGB - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2018 -
Goedkeuring van de leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe - Goedkeuring van de leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGBinvesteringsenveloppe 2018.

17 2017_GR_00099 OCMW Financiën - Aanpassing van het meerjarenplan 1/2017 - Goedkeuring De aanpassing van het OCMW meerjarenplan 1/2017 wordt voorgelegd, zoals vastgesteld door de OCMW-raad op 28 november 2017, na positief advies van het college op 16 november 2017.

18 2017_GR_00096 OCMW Financiën - Budgetwijziging 1/2017 - Goedkeuring De gemeenteraad dient de Budgetwijziging 1/2017 van het OCMW, zoals vastgesteld door de OCMWraad op 28 november 2017, goed te keuren.

19 2017_GR_00097 OCMW Financiën - Budget 2018 - Goedkeuring De gemeenteraad dient het budget 2018 van het OCMW, zoals vastgesteld door de OCMW-raad op 28 november 2017, goed te keuren.

20 2017_GR_00103 Financiën - Aanpassing 3 van het Meerjarenplan (AMJP 3/2017) - Goedkeuring Het dossier aanpassing meerjarenplan 3/2017 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december.

21 2017_GR_00112 Financiën - Budgetwijziging 3 van het dienstjaar 2017 (BW 3/2017) - Goedkeuring Het dossier budgetwijziging 3/2017 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december.

22 2017_GR_00113 Financiën - Budget van het dienstjaar 2018 (B/2018) - Goedkeuring Het dossier budget 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van december. Gemeenteraad - 18 december 2017 4/4 Algemene zaken Welzijn

23 2017_GR_00120 Eerstelijnszones - Formele engagementsverklaring bij de afbakening van een eerstelijnszone "zorg en gezondheid" - Goedkeuring De gemeente Haacht gaat akkoord met een indeling in een eerstelijnszone cfr decreet minister Vandeurzen met de volgende indeling : Haacht, Boortmeerbeek, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen, Tremelo en liefst ook Begijnendijk en Kampenhout. Secretariaat

24 2017_GR_00095 Interleuven - Statutenwijziging - Goedkeuring De raad van bestuur van Interleuven keurde op 8 november 2017 een voorstel van statutenwijziging principieel goed. Aan de gemeente wordt gevraagd om het voorstel van wijziging van de statuten nog dit jaar te agenderen ter goedkeuring op de gemeenteraad.

25 2017_GR_00100 Onderwijs - Arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen Haacht - Goedkeuring

26 2017_GR_00098 Gemeenteraad - Verslag van de vergadering van 27 november 2017 - Goedkeuring

27 2017_GR_00121 Bijkomend punt - Voorzien van specifieke parkeerplaatsen voor kampeerauto's en bijhorende reglementering - Stand van zaken (ingediend door J. Verdeyen - CD&V) - Bespreking

 

De gemeenteraad van Haacht vergadert op maandag 18 december om 20 uur in Den Breughel

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio