De gemeenteraad komt samen

Haacht - Op maandag 30 april komt de gemeenteraad van Haacht weer samen. Wat staat er op de agenda?

Buurtwegen - Buurtweg 29 - Broekstraat - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn en verbreding van de weg - Voorlopige aanvaarding

Vrijetijd - Huishoudelijk reglement voor sport- en jeugdactiviteiten - Vernieuwing - Goedkeuring

Kerkfabrieken - Sint-Remigius Haacht - Aanpassing meerjarenplan naar aanleiding van Budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring De kerkfabriek Sint-Remigius Haacht legt de eerste budgetwijziging 2018 aan de gemeenteraad voor ter goedkeuring. Het gaat om een technische revisie. Er is geen meeruitgave voor de gemeente.

Politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen - Dotatie voor het jaar 2018 - Goedkeuring De gemeenteraad dient formeel de dotatie voor het jaar 2018 voor de politiezone nog goed te keuren. Deze werd reeds eerder opgenomen in de meerjarenplanning.

Bedrijfsrevisor - Aanstellen van een bedrijfsrevisorcommissaris ter controle van de jaarrekeningen van het AGB Haacht voor de jaren 2018-2019-2020 - Voorwaarden - Wijze van gunnen - Goedkeuring De gemeente dient een nieuwe opdracht uit te schrijven voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor het AGB voor de jaarrekeningen van de dienstjaren 2018-2019-2020.

AGB Haacht - Jaarrekening 2017 - Besluit over gewijzigde waarderingsregels bij de neerlegging van de jaarrekening 2017 - Goedkeuring Art 141 BVR BBC schrijft voor dat waarderingsregels en wijzigingen aan waarderingsregels moeten opgenomen worden in de toelichting bij de jaarrekening. Overwegende dat bovenstaande gebeurde maar dat het vanuit de zorg voor een transparant en behoorlijk bestuur wenselijk is dat de raadsleden expliciet geïnformeerd worden over wijzigingen in de waarderingsregels en dat het bijgevolg raadzaam is dat deze wijzigingen voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de rekening in een afzonderlijke beslissing aan de raadsleden worden voorgelegd.

AGB Haacht - Jaarrekening 2017 - Formele saldobevestiging van de openstaande vorderingen en schulden ten opzicht van de gemeente Haacht per 31 december 2017 - Goedkeuring De revisor vraagt in functie van zijn controle-opdracht van de jaarrekening 2017 van het AGB Haacht, een formele saldobevestiging van de openstaande schulden en vorderingen ten opzichte van gemeente Haacht.

AGB Haacht - Jaarrekening 2017 - Leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2017 met definitieve aflossingstabel voor de renteloze lening ter financiering van de investeringen 2017 - Goedkeuring De revisor vraagt in functie van zijn controle-opdracht een formele saldobevestiging van de openstaande schulden en vorderingen ten opzichte van gemeente Haacht, meer bepaald: de leningsovereenkomst voor de transactiekredieten in de AGB-investeringsenveloppe 2017 mét definitieve aflossingstabel voor de renteloze lening ter financiering van de investeringen 2017.

AGB Haacht - Jaarrekening en jaarverslag 2017 - Kwijting aan de bestuurders - Goedkeuring

Personeel - Aanpassing van de functiebeschrijvingen van de decretale graden in functie van het Decreet Lokaal bestuur - Goedkeuring

Personeel - Organogram - Aanpassing in functie van de verdere implementatie van het decreet Lokaal bestuur en enkele teams uit het toekomstige organogram - Goedkeuring Algemene zaken Drugs- en alcoholpreventie

Intergemeentelijke samenwerking drugs- en alcoholpreventie - Jaarverslag 2017 - Kennisneming Secretariaat

Kerkfabrieken - Fusie van parochies in Boortmeerbeek - Ongunstig advies De gemeenteraad wordt gevraagd een advies uit te brengen m.b.t. de fusie van parochies in Boortmeerbeek. µ

Patrimonium - Project Ontsluitingsweg Tildonk - Verwerving van een deel van een perceel gelegen aan de Zuiddijk - Principe - Aankoopakte - Goedkeuring

Dierenwelzijn - Dierenbescherming Mechelen vzw - Aanstellen van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur - Goedkeuring - De gemeenteraad stelt een afvaardiging aan voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van Dierenbescherming Mechelen vzw. Gemeenteraad - 30 april 2018

Iverlek - Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 15 juni 2018 - Agenda en mandatering - Goedkeuring De gemeenteraad hecht de goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 juni 2018.

Hofheide - Gewone algemene vergadering van 27 juni 2018 - Agenda - Vaststelling van het mandaat - Goedkeuring De gemeenteraad keurt de agenda goed van de gewone algemene vergadering van 27 juni 2018.

Bijkomend punt - Veiligheidsmaatregelen voor de loketbedienden in de openbare gebouwen, waar onze gemeentelijke diensten zijn ondergebracht - Stand van zaken? (ingediend door A. Heyligen - Onafhankelijk) - Bespreking

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio