De gemeenteraad vergadert

Haacht - De gemeenteraad van Haacht komt maandagavond 24 september weer samen. Zeker in deze verkiezingstijd is het interessant om eens te komen luisteren naar wat de politici allemaal te vertellen hebben. Hier is alvast de agenda.

WinAr - Jaarverslag 2017 - Kennisneming

Verkaveling Grote Appelstraat 6 - Vaststelling van het tracé van de weg - Grondafstand - Goedkeuring

Omgeving - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen buiten de openbare weg - Vaststelling Vaststelling van de gemeentelijke "Stedenbouwkundige verordening betreffende het aanleggen van parkeerplaatsen buiten de openbare weg"

Financiën - Belastingen - Gemeentelijke belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - dienstjaar 2018 en 2019 - Goedkeuring Goedkeuren gemeentelijke belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen

Omgeving - Ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP ‘Centrum Haacht' - Definitieve vaststelling - Goedkeuring Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Centrum Haacht'. De gemeenteraad stelt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum Haacht', zoals bijgevoegd, definitief vast, met uitsluiting van deelzone 10.5 'Projectzone Peltheide' en deelzones 10.7 'Projectzone Remi van de Sandelaan' en het aansluitende art. 4 'Woongebied'.

Handhaving - Afschaffen van het besluit "Aanvulling van het bestaande algemeen politiereglement van 23 juni 1986 met bepalingen omtrent de bestrijding van processierupsen" - Goedkeuring De gemeenteraad keurt de afschaffing van de "Aanvulling van het bestaande algemeen politiereglement d.d. 23 juni 1986 met bepalingen omtrent de bestrijding van processierupsen", zoals besloten op de gemeenteraad van 25 mei 2009, goed.

Vrije tijd - Jeugd - Speelewei 2018 - Regularisatiebesluit mbt de terugbetaling van "te veel geboekte dagen" tijdens de zomer 2018 - Goedkeurin Gemeenteraad - 24 september 2018 2/6 Regularisatiebesluit voor de terugbetaling van "teveel geboekte dagen" voor Speelewei 2018. Het reglement is hierin zeer strikt (alleen terugbetaling met doktersattest) en zal vanaf 2019 ook strikt toegepast worden. Voor 2018 werden echter reeds een aantal uitzonderingen toegelaten (vooral voor ouders die zeer lang op voorhand boekten, wat niet nodig is) waardoor het billijk is om alle "teveel geboekte data" terug te betalen.

Informatie- & communicatiebeheer - Opmaken en drukken van gemeentelijke publicaties - Raamcontract - Voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring Overheidsopdrachten

Buurtwegen - Buurtweg nr. 28 (Elleveldweg) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Voorlopige aanvaarding

Buurtwegen - Buurtweg nr 8 (Wijgmaalsesteenweg) en nr 20 (Haachtse Straatje) - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Grondafstand - Voorlopige aanvaarding

Buurtwegen - Buurtweg nr. 16 (Grote Appelstraat) - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Grondafstand - Voorlopige aanvaarding

Buurtwegen - Buurtweg nr. 11 (Voetemstraat ) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Definitieve aanvaarding

Buurtweg nr. 59 (Zoellaan/Sint-Remigiusweg ) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Definitieve aanvaarding

Voorlopige vaststelling van de rooilijn en het tracé van de verbindingsweg Werchtersesteenweg - Scharent - 'Kraneveld' - Opname van de wegenis in het gemeentelijk patrimonium - Goedkeuring

Voetweg nr. 33 - Gedeeltelijke wijziging van de voetweg nr. 33 (verbreding en verlegging) - Definitieve beraadslaging over het voorstel tot gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan - Definitieve beraadslaging over het voorstel tot tot wijziging van de van de rooilijn van het verbindingswegje tussen voetweg nr. 33 en de Kapelleweg - Vaststelling van het tracé van het nieuwe fietspad - Definitief onteigeningsbesluit - Definitieve vastelling van het onteigeningsplan - Goedkeuring Door de afsluiting van de Vaartdijk voor voetgangers en fietsers voorziet het bestuur in een alternatief fietspad. Voor een gedeelte van het voorziene tracé van het fietspad wordt voorzien in de verbetering en wijziging van voetweg nr. 27. De wijziging behelst de verbreding en verlegging van het voetpad om dan verder aan te sluiten aan de Vaartdijk. Voor dit traject werd een rooilijnplan en onteigeningsplan voorlopgig vastgesteld door de gemeenteraad van 25 juni. Waarna een openbaar onderzoek werd georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ontvangen. Het bestuur acht deze bezwaren niet voldoende en aanvaardt het voorziene traject. Gemeenteraad - 24 september 2018 3/6

Voetweg nr. 27 (Spoorstraat) - Gedeeltelijke wijziging van de voetweg nr. 27 (verbreding en verlegging) - Definitieve beraadslaging over het voorstel tot gedeeltelijke wijziging van het rooilijnplan - Definitieve beraadslaging over het voorstel tot wijziging van de rooilijn van het verbindingswegje tussen de Spoorstraat en Vaartdijk - Vaststelling van het tracé van het nieuwe fietspad - Definitief onteigeningsbesluit - Definitieve vastelling van het onteigeningsplan - Definitieve aanvaarding Door de afsluiting van de Vaartdijk voor voetgangers en fietsers voorziet het bestuur in een alternatief fietspad. Voor een gedeelte van het voorziene tracé van het fietspad wordt voorzien in de verbetering en wijziging van voetweg nr. 27. De wijziging behelst de verbreding en verlegging van het voetpad om dan verder aan te sluiten aan de Vaartdijk. Voor dit traject werd een rooilijnplan en onteigeningsplan voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 25 juni. Waarna een openbaar onderzoek werd georganiseerd. Tijdens dit openbaar onderzoek werden een aantal bezwaren ontvangen. Het bestuur acht deze bezwaren niet voldoende en aanvaardt het voorziene traject.

Welzijn - Toekennen van nominatieve subsidies (2018 tem 2022) aan het Rode Kruis afdeling Haacht voor de aankoop van een ziekenwagen - Goedkeuring

Patrimonium - Vrijetijdssite Elleveldweg - Administratieve akte met de vzw Scouts & Gidsen Haacht-Station betreffende het toekennen van een recht van gebruik en een recht van opstal - Goedkeuring De gemeenteraad keurt een administratieve akte met Scouts & Gidsen Haacht-Station goed betreffende het toekennen van een recht van gebruik en een recht van opstal op de vrijetijdssite aan de Elleveldweg. Scouts & Gidsen Haacht-Station wil nieuwe jeugdlokalen bouwen op de site. Ook het principe om het gebruik van een deel van een aangrenzend bosperceel te trachten te bekomen als extra speelzone wordt goedgekeurd.

Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Tildonk - Budget 2019 binnen de meerjarenplanning 2019-2021 - Goedkeuring

Kerkfabrieken - Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Tildonk - Budgetwijziging 1 van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring De kerkfabriek Sint-Jan-Baptist Tildonk legt de eerste budgetwijziging 2018 voor ter goedkeuring.

HaBoBIB - Algemene vergadering van 25 september 2018 - Agenda - Vaststelling van het mandaat - Goedkeuring De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van 25 september 2018 goed.

HaBoBIB - Algemene vergadering van 25 september 2018 - Aanstelling van twee afgevaardigden - Goedkeuring Gemeenteraad - 24 september 2018 4/6 De gemeenteraad duidt 2 afgevaardigden aan voor de algemene vergadering van HaBoBIB van 25 september 2018.

Ecowerf - Opvraging van de algemene werkingsbijdrage omgezet tot kapitaal - Kennisneming Ecowerf vraagt een algemene werkingsbijdrage op. Via de laatste statutenwijziging in 2016 is gewijzigd dat deze omgezet wordt tot kapitaal. De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

Ecowerf - Buitengewone algemene vergadering van 21 november 2018 - Agenda en mandatering - Goedkeuring Agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf van 21 november 2018: 1. Samenstelling van het bureau 2. Statutenwijziging 3. Code goed bestuur 4. Deontologische code 5.

Demer en Dijle - Aanvaarding van het overnamebod door Patronale Life NV op de 600 aandelen van de gemeente - Goedkeuring Patronale Life nv bracht op 4 juli 2018 een finaal bod uit op de aandelen van de Vennootschap Demer en Dijle. Het college stelt voor dit bod te aanvaarden.

Gemeenteraadscommissies - Afschaffing van de commissie Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) vanaf 1 januari 2019 - Goedkeuring DLB art 227 vanaf 1/1/2019 : De gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie waakt over de afstemming van het beleid van de verzelfstandigde agentschappen van de gemeente op het gemeentelijk beleid. Het college stelt voor om die afstemming vanaf 2019 terug te laten gebeuren op de gemeenteraad zelf en niet meer in een commissie.

Financiën - OCMW - Budgetwijziging 1/2018 en aanpassing van het meerjarenplan 1/2018 - Goedkeuring Het voorstel van budgetwijziging 1/2018 en aanpassing meerjarenplan 1/2018 van OCMW Haacht werd overeenkomstig art. 270, §1, 1° van het OCMW-decreet voorgelegd aan het college op 31 mei 2018 voor advies. De OCMW-raad keurde goed op 26 juni 2018. Gemeenteraad - 24 september 2018 5/6 De resultaten worden samengevat in het schema M2 in bijlage. De toelichting bij de budgetwijziging en de aanpassing van het meerjarenplan werden opgenomen in de begeleidende nota in bijlage. De belangrijkste inhoudelijke punten zijn: 1) Een stijging van de personeelsuitgaven voor de medewerkers van de poetsdienst als gevolg van de herwaardering van alle betrekkingen van niveau E naar niveau D overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 30 april 2018 en de beslissing van de OCMW-raad van 29 mei 2018 2) Een daling van de personeelsuitgaven voor de twee decretale graden als gevolg van hun aanstelling binnen de gemeente in het kader van de integratie OCMW-gemeente, waardoor zij naar de toekomst toe volledig op de payroll van de gemeente zullen komen te staan 3) Een overeenkomstige daling van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Daarnaast voerden we een aantal technische aanpassingen door (inbrengen gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar, sectorale codes i.f.v. de VDAB-financiering m.b.t. tijdelijke werkervaring, correctie negatieve overdrachten vanuit boekjaar 2017, ...) OCMW Haacht beschikt na budgetwijziging 1/2018 en AMJP 1/2018 over een positieve geraamde autofinancieringsmarge in 2018, meer bepaald ten bedrage van 67.610 euro. In 2019 bedraagt de gebudgetteerde autofinancieringsmarge 41.224 euro, in 2020 27.520 euro. Het resultaat op kasbasis is daarnaast jaarlijks positief. OCMW Haacht voldoet bijgevolg aan de evenwichtsvereisten die BBC stelt.

Financiën - OCMW - Goedkeuring van de OCMW-jaarrekening 2017 door de gouverneur - Kennisneming Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2017 van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Haacht.

Financiën - Gemeente - Goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de gouverneur - Kennisneming Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening 2017.

Personeel - Organogram - Aanpassing in functie van de verdere implementatie van het decreet Lokaal bestuur en enkele teams uit het toekomstige organogram - Goedkeuring

Personeel - GEM - Rechtspositieregeling - Aanpassing van de artikels 112 en 113 - Goedkeuring De gemeenteraad stelt voor om de artikels 112 en 113 van de RPR aan te passen zodat de positie van het bestuur om sterke kandidaten op de arbeidsmarkt aan te trekken verstevigd wordt. Voorstel om maximum 15 jaar te valoriseren ipv 8 zoals nu voorzien.

Organisatiebeheersing - Regeling inzake de vervanging van de algemeen directeur en de financieel directeur in geval van afwezigheid - Goedkeuring Gemeenteraad - 24 september 2018 6/6 Cfr artikel 587 van het decreet Lokaal bestuur dient de gemeenteraad een regeling uit te werken inzake de vervanging van de algemeen directeur en de financieel directeur in geval van afwezigheid of verhindering.

Burgerzaken - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 augustus 2018 houdende vaststellen van de retributies in de procedure van de aanvragen tot voornaamswijzigingen - Bekrachtiging

Begraafplaatsen - Huishoudelijk reglement - Goedkeuring De gemeenteraad keurt een vernieuwd huishoudelijk reglement goed voor de begraafplaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Bijkomend punt - Principe i.v.m. veiligheidsmaatregelen voor de loketbedienden in de openbare gebouwen, waar onze gemeentelijke diensten zijn ondergebracht. (ingediend door A. Heyligen - Onafhankelijk) - Bespreking

Bijkomend punt - Werkwijze voor het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende digitaal ingevoerde RO dossiers. (ingediend door A. Heyligen - Onafhankelijk) - Bespreking

Bijkomend punt - Erfgoed - Beheersplan ‘Beschermd dorpsgezicht Dorpskern Wespelaar’. (ingediend door A. Heyligen - Onafhankelijk) - Bespreking

Bijkomend punt - Oprichting van een gemeenteraadscommissie voor verkeer en openbare werken vanaf januari 2019. (ingediend door Marc Verbelen - N-VA) - Bespreking

 

De gemeenteraad van Haacht vergadert op maandag 24 september om 20 uur in Den Breughel.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio