Politiek Haacht vergadert voor het eerst weer na de vakantie

Haacht - Op maandag 23 september vergaderen de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van Haacht. De raad voor maatschappelijk welzijn komt samen om 20 uur, de gemeenteraad vergadert aansluitend.

Wat staat er op de agenda van de gemeenteraad van Haacht?

Mededeling van de voorzitter van de gemeenteraad van het ontslag van Dries L'heureux als gemeenteraadslid. Installatie van Orpha Delbeke als opvolger van Dries L'heureux als gemeenteraadslid -

Samenstelling van de ad hoc gemeenteraadscommissie "Dossier Volkswoningbouw Spreeuwestraat" en de aanduiding van een voorzitter 

Intentieverklaring betreffende de samenwerking rond noodplanning tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen 

IGO stelt voor om de bevoegdheid tot aanvragen van lokale afwijkingen te delegeren naar de Raad van Bestuur van IGO, waarin de 29 lokale besturen vertegenwoordigd zijn. Op die manier kan er centraal beslist worden welke afwijkingen er worden aangevraagd. Dit garandeert gelijkheid tussen wijk-werkers en de mogelijkheden voor de doelgroep binnen heel het arrondissement. Bovendien kan er ineens voor alle besturen een gezamenlijke aanvraag gebeuren, zo ontlasten ze de lokale besturen administratief. Er kan daarnaast beter ingezet worden op de aanvraag van interessante activiteiten die een meerwaarde bieden voor de doelgroep van wijk-werkers. Er dient ook een afgevaardigde voor de stuurgroep Wijk-Werken aangeduid te worden.

Kerkfabriek Sint-Lucia - Rekening dienstjaar 2018 - Gunstig advies De jaarrekening 2018 wordt ter advisering voorgelegd.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Ecowerf van 20 november 2019 wordt als volgt goedgekeurd: ? Samenstelling van het bureau ? Statutenwijziging ? Diversen De gemeentelijke vertegenwoordiger krijgt het mandaat om de punten goed te keuren.

De gemeenteraad duidt, naar aanleiding van het ontslag van Paul De Troyer als gemeenteraadslid, een afgevaardigde aan voor de algemene vergaderingen van HaBoBIB.

De Raad van Bestuur en de 6 bestuurlijke commissies van de VVSG werden samengesteld. De gemeenteraden dienen hiervan kennis te nemen.

Ontslag Dieter Van Besien uit de gemeentelijke commissie mobiliteit en vervanging door Veva Daniels

Goedkeuring In het kader van het procesbeheer + de voorbereidingen in de software voor de nieuwe meerjarenplanning en BBC2020 werd 'de aankoopprocedure deel 1 (onder de 30.000 euro)' uitgetekend en een voorstel uitgewerkt voor de indeling in 'diensten' in Cipal.

Gezamenlijk organogram voor gemeente-ocmw - "personeelsplan" - Actualisatie september 2019 - Goedkeuring

Goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de gemeente door de gouverneur - Kennisneming

Garantieverklaring strategische participaties Zefier CVBA in het kader van de opzet van een thesauriebewijzenprogramma - Goedkeuring

Rapportering door de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten van gemeente Haacht per 30 juni 2019 - Kennisneming

Rapportering door de financieel directeur over de liquiditeiten en de thesaurietoestand van de gemeente Haacht - Kennisneming

Rapportering door de financieel directeur over het debiteurenbeheer van de gemeente Haacht - Kennisneming

Technische mobiliteitsraad (TMR) - Huishoudelijk reglement - Goedkeuring

Buurtweg nr. 21 (7de Liniestraat) - Gedeeltelijke wijziging van de rooilijn - Gedeeltelijke wijziging van de weg - Grondafstand - Definitieve aanvaarding

Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Hambos werd het jaagpad gedeeltelijk afgesloten en werd gezocht naar een alternatief voor een fietspad rondom de site Hambos. Het voorstel is gebruik te maken van de voetwegen nr. 27 en 33 uit de atlas der buurtwegen. Voor voetweg nr. 27 werd een dossier opgemaakt voor de gedeeltelijke wijziging van de voetweg en het rooilijnplan en de liging van het tracé van het nieuw aan te leggen fietspad. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2019 deze wijzigingen en het tracé van het nieuwe fietspad voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 15 juli tot en met 14 augustus 2019. De gemeenteraad stelt nu definitief vast.

 De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen goed voor de opdracht "poetsen scholen en sportzalen 2019-2020-2021".

De overeenkomst met Landelijke Kinderopvang Het Wespenestje voor de begeleiding van het busvervoer op woensdagnamiddag wordt verlengd voor het schooljaar 2019-2020.

Winar - Jaarverslag 2018 - Kennisneming

 Opheffing van de interlokale vereniging 'Wonen tussen Dijle en Velp' - Indienen van een subsidieaanvraag Lokaal Woonbeleid - Aanduiden van de leden voor de stuurgroep - Goedkeuring Mens Team 'Samen leven'

 Bizlocator - Nieuwe intentieovereenkomst tussen de gemeente en VLAIO - Goedkeuring

Receptenwedstrijd - Promoactie ter ondersteuning van de campagne "Haacht, gemeente van het witte goud" - Wedstrijdreglement - Goedkeuring

De gemeenteraad keurt het principe goed van de European Disability Card en het voordeel dat houders hiervan genieten bij gemeentelijke sport-, cultuur- en jeugdaciviteiten. Vanaf 1 januari 2020 zal de European Disability Card gebruitk kunnen worden.

Het reglement van de kindergemeenteraad is aan herziening toe. De goedkeuring van de gemeenteraad wordt hiervoor gevraagd.

 

Wat staat er op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn? 

Goedkeuring In het kader van het procesbeheer + de voorbereidingen in de software voor de nieuwe meerjarenplanning en BBC2020 werd 'de aankoopprocedure' uitgetekend en een voorstel uitgewerkt voor de indeling in 'diensten' in Cipal. Daartoe vond overleg plaats op 23 juli. Nog niet alle bijhorende documenten (input in het schema) zijn volledig uitgewerkt (bv. wie doet wat), maar dat volgt nog nadat enkele andere knopen doorgehakt zijn.

Vaststellen van een nieuwe deontologische code voor het OCMW - Goedkeuring

Reglement sociale koopwoningen Donkstraat - actualisatie - Goedkeuring

 Verkoop van een sociale woning in de Donkstraat 32 - Verkoopprijs - Vaststelling

Optrekken van het kilometertarief voor de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale - Goedkeuring

Het formulier om klusjesdienst aan te vragen werd aangepast aan de gewijzigde categoriën cliënten en de GDPR

Goedkeuring van de jaarrekening 2018 van het OCMW door de gouverneur op 2 juli 2019 - Kennisneming

Rapportering door de financieel directeur over de uitvoering van de budgetten van OCMW Haacht per 30/06/2019 - Kennisneming

Rapportering door de financieel directeur over de liquiditeiten en de thesaurietoestand van OCMW Haacht - Kennisneming

 Rapportering door de financieel directeur over het debiteurenbeheer van OCMW Haacht - Kennisneming

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio