Agenda gemeenteraadszitting maandag 14 mei 2018

Aarschot - Het college van burgemeester en schepenen heeft de agenda bekend gemaakt van de gemeenteraadszitting van maandag 14 mei. De zitting is, behoudens melding van gesloten zitting bij bepaalde punten, openbaar en iedereen heeft dus het recht de zitting bij te wonen.

De volgende punten staan op de agenda van de gemeenteraadszitting van maandag 14 mei 2018:

1. Kennisneming van het ontslag van gemeenteraadslid Kevin Garcia

2. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een opvolgend gemeenteraadslid ingevolge het ontslag van een raadslid

3. Vaststelling van de tabel van rangorde van de gemeenteraadsleden

4. Kennisname van de aanstelling van rechtswege van de algemeen directeur

5. Politiezone Aarschot

Bekrachtiging besluiten burgemeester

6. Aankoop van bureaus met benodigdhedenartikelnummer, wijze van gunning: via overheidsovereenkomst FORCMS-MM-105-PERCEEL 1 geraamd bedrag: 3.567 euro (inclusief BTW)

Technische zaken

7. Erosiebestrijdingsplan: aanleg houthakseldammen

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

8. Overeenkomst tussen de stad Aarschot, de gemeente Rotselaar en de Vlaamse Landmaatschappij houdende de oprichting van een lokale grondenbank 'Wijngaardberg'

 9. RUP Grote Laakweg: definitieve vaststelling

Personeel

10. Vaststelling van de bijlage aan de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel inzake alcohol- en drugsbeleid

 11. Vacantverklaring van het ambt van financieel directeur, in te vullen door bevordering

HABK

12. Vakantieregeling schooljaar 2018-2019

 

Secretariaat

13. Belasting op het lijkenvervoer - afschaffing

 14. Algemeen politiereglement stad Aarschot - aanpassing (bestrijding van eikenprocessierupsen)

 15. Samenstelling gemeenteraadscommissies: wijziging naar aanleiding van het ontslag van raadslid Kevin Garcia

 16. IGO - algemene vergadering op 22 juni 2018: bepaling mandaat afgevaardigde

 17. IGO: statutaire algemene vergadering op 22 juni 2018: aanduiding afgevaardigde

Sociaal Huis

18. Engagementsverklaring toegankelijke gemeente

AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR GEMEENTERAADSLEDEN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7BIS VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD EN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIES DD. 26 JANUARI 2015

19. Opdrachthoudende vereniging Iverlek: samenvatting activiteitenverslag - boekjaar 2017

BESLOTEN

Politie

20. Aanpassing van de vergoedingen aan een inspecteur van politie, voor de gevolgen van het arbeidsongeval van 19 oktober 2012, vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014

21. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2017 betreffende de opruststelling vaneencommissaris van politie

AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

 22. Aanstelling van een waarnemend financieel directeur in toepassing van artikel 584 van het decreet lokaal bestuur

 23. Aanstelling adjunct-algemeen directeur

OPENBAAR

AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

24. Eedaflegging adjunct-algemeen directeur

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio