Laatste gemeenteraad van 2018: agendapunten met toelichting

Aarschot - Op maandag 17 december vindt de wellicht laatste gemeenteraad van 2018 plaats. De openbare zitting is uiteraard voor iedereen toegankelijk.

De agendapunten met toelichting:

1. STAD AARSCHOT: BUDGETWIJZIGING 2018/4: De budgetwijziging 2018/4 van de stad Aarschot wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2. STAD AARSCHOT: BUDGET 2019: We verwijzen naar het ontwerp van budget 2019 van de stad Aarschot dat in toepassing van de bepalingen van het gemeentedecreet op 30 november 2018 aan de raadsleden werd bezorgd.

3. LOKALE POLITIEZONE AARSCHOT: BEGROTING 2019 We verwijzen naar het ontwerp van begroting 2019 van de lokale politiezone Aarschot dat in toepassing van de bepalingen van het gemeentedecreet op 30 november 2018 aan de raadsleden werd bezorgd.

4. AGB AARSCHOT: BUDGETWIJZIGING 1 – 2018 EN AANPASSING MJP: Zie ontwerp van budgetwijziging 1 – 2018 en aanpassing van het meerjarenplan van het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot dat digitaal aan de raadsleden werd bezorgd.

5. AGB HET GASTHUIS: BUDGETWIJZIGING 2 – 2018 EN AANPASSING MJP: De budgetwijziging 2 – 2018 en aanpassing van het meerjarenplan van Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

6. AGB AARSCHOT: BUDGET 2019: Het budget 2019 van AGB Aarschot, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

7. AGB HET GASTHUIS: BUDGET 2019: Het budget 2019 van AGB Het Gasthuis, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Agendap unten meeged eeld door het College van Burgemeest er en Sch ep enen Politiezon e Aarschot

8. BEKRACHTIGING BESLUITEN BURGEMEESTER

9. VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING VAN HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (ADJUNCTTEAMCHEF MELDING EN INTERVENTIE): Eén hoofdinspecteur van politie (adjunct-teamchef melding en interventie) zal op 1 maart 2019 mobiliteit maken van de lokale politiezone Aarschot naar de lokale politiezone Voorkempen. Hierdoor wordt één betrekking van hoofdinspecteur van politie (adjunct-teamchef melding en interventie) vacant. Om tijdig in de vervanging te kunnen voorzien en om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld één voltijdse betrekking van hoofdinspecteur van politie (adjunctteamchef melding en interventie) vacant te verklaren in statutair verband en de betrekking te begeven via mobiliteit. Verder vermeldt de ontwerpbeslissing de inhoud van de mededeling van de vacature die aan de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie, directie van het personeel (DGR/DRP-P) van de federale politie dient overgemaakt te worden (wie mag zich inschrijven, functiebeschrijving, samenstelling selectiecommissie). Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

10. LOKALE POLITIEZONE - BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2/2018: KENNISGEVING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT DD. 20 NOVEMBER 2018 HOUDENDE GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2 (GEWONE DIENST/BUITENGEWONE DIENST) 2018 VAN DE POLITIEZONE AARSCHOT: Het besluit van de gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant dd. 20 november 2018 houdende goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 2 - 2018 (gewone en buitengewone dienst) van de politiezone Aarschot wordt voor kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Ruimt elijke o rd ening en stedenbouw

11. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE STAD AARSCHOT EN DE REGIE DER GEBOUWEN M.B.T. DE VERKOOP VAN HET APPARTEMENTSBLOK AARSCHOT STATIESTRAAT 20 (KADASTRAAL GEKEND ALS AARSCHOT, 2DE AFDELING SECTIE F 44X 10) EN HET VOORMALIGE BRIGADEGEBOUW GELEGEN TE STATIESTRAAT 24 MET GRONDEN GELEGEN TUSSEN DE STATIESTRAAT EN DE FABRIEKSTRAAT (KADASTRAAL GEKEND ALS AARSCHOT, 2DE AFDELING SECTIE F 44W10): De stad Aarschot en de Regie der Gebouwen wensen samen het appartementsgebouw en het perceel, kadastraal gekend als Aarschot 2de afdeling Sectie F, 44W10 te verkopen, volgens verdeelsleutel opgemaakt door het federaal comité. Dit baseerde zich daarbij op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 9 november 2003, het stedenbouwkundig attest nr 2 en het verdelingsplan waarbij: 1. het perceel gelegen te Aarschot Statiestraat, kadastraal gekend als Aarschot 2de afdeling Sectie F, 44X10 appartementsgebouw met oppervlakte 1a23ca en verdeelsleutel zoals bepaald in het Belgisch Staatsblads Stad Aarschot 29, 9% en Regie der Gebouwen : 70, 1% en 2. het perceel gelegen te Aarschot tussen de Statiestraat en Fabriekstraat, kadastraal gekend als Aarschot 2de afdeling Sectie F, 44W10 projectzone met een oppervlakte van 3.530 m² met verdeelsleutel zoals bepaald door het federale aankoopcomité: stad Aarschot : 44, 97% en de Regie der Gebouwen : 55, 03%. De verrekende verdeelsleutel voor de Site Statiestraat/Fabriekstraat wordt aldus voor de stad Aarschot berekend als: 41, 64% en voor de Regie der Gebouwen : 58, 36%. De minimum verkoopwaarde van het appartementsgebouw gelegen te Aarschot Statiestraat 20, kadastraal gekend onder Aarschot 2de afdeling sectie F nr. 44x10 werd door het federale aankoopcomité op 16 oktober 2018 geraamd op 495.000 euro. De minimum verkoopwaarde van de projectzone, het kadastrale perceel 44W10, werd door het federale aankoopcomité op 16 oktober 2018 geraamd op 1.747.200, 00 euro. Voorstel van besluit: De gemeenteraad geeft de goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en de Regie der Gebouwen, in bijlage, waarin de bepalingen zijn opgenomen over de gezamenlijke verkoop van het appartementsblok en het perceel, kadastraal gekend als Aarschot 2de afdeling Sectie F, 44W10.

12. RETRIBUTIE OP HET OPHALEN EN VERWERKEN VAN HET HUISVUIL EN DAARMEE GELIJKGESTELDE AFVALSTOFFEN 2019 (PERIODE 1 JANUARI 2019 T.E.M. 31 DECEMBER 2019): Op het vlak van de tarieven verschilt het voorgestelde retributiereglement 2019 niet van het reglement van 2018. De tarieven blijven ongewijzigd.

13. REGLEMENT INZAKE HET DOORVOEREN VAN EEN SOCIAAL VERANTWOORDE FINANCIËLE TEGEMOETKOMING VOOR DE HUISHOUDELIJKE AFVALKOSTEN / RETRIBUTIE VOOR EXTRA CONTINGENT WITTE KUNSTSTOFZAKKEN: Bij wijze van dienst aan de Aarschotse bevolking is het aangewezen een sociale correctie toe te kennen aan de bevolkingsgroepen die wegens omstandigheden meer huishoudelijk afval hebben dan een normaal gezin (wegens ziekte, kinderen, enz.). Voor het dienstjaar 2019 komen volgende bevolkingsgroepen in aanmerking voor de tussenkomst van een éénmalige premie in de onkosten voor de huisvuilophaling: Peritoneale dialysepatiënten € 25 Stomapatiënten € 25 Patiënten die lijden aan incontienentie 100 witte kunststofzakken voor luierafval Gezinnen met 1 of > kinderen jonger dan 3 jaar 100 witte kunststofzakken voor luierafval of voor herbruikbare luiers de helft van de factuur met een maximum van € 125 Onthaalouders 100 witte kunststofzakken voor luierafval per voltijds kind Mini-crèches 100 witte kunststofzakken voor luierafval per voltijds kind De financiële tegemoetkoming is cumuleerbaar voor de rechthebbenden die tegelijk voldoen aan meerdere van de hoger genoemde correcties. De premie voor de aankoop of huur van een pakket voorgevormde herbruikbare luiers en bijhorende benodigdheden is enkel en alleen van toepassing voor gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar. Deze premie kan maar éénmaal per kind worden aangevraagd (blijft geldig gedurende 3 jaar) en is derhalve niet cumuleerbaar met andere financiële tegemoetkomingen voortkomend uit het besluit. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden aan de doelgroepen om een extra contingent witte kunststofzakken aan te kopen bovenop het gratis contingent. Voor het afleveren van het extra contingent van 50 witte kunststofzakken wordt een kostprijs van € 0,15 per witte kunststofzak aangerekend, of wel te verstaan € 7,5 voor 1 totaal contingent witte kunststofzakken (50 stuks). De retributie is verschuldigd bij aankoop van het contingent. De volgende doelgroepen hebben recht om jaarlijks - éénmalig - een extra contingent witte kunststofzakken aan te kopen bij de dienst Leefmilieu van de stad Aarschot: o de rechthebbende gezinnen met één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar; o de rechthebbende patiënten die lijden aan incontinentie. Het extra contingent bestaat uit maximaal 50 witte kunststofzakken, in 1 maal aan te schaffen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het voorgelegde ontwerp van beslissing goed te keuren. Personeel. 

14. VASTSTELLING VAN DE VERVANGENDE FEESTDAGEN VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL VOOR HET JAAR 2019: Artikel 303 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel stelt dat de raad jaarlijks bepaalt op welke wijze feestdagen, die samenvallen met een zaterdag of een zondag of in voorkomend geval, een normale inactiviteitsdag voor een voltijds werkend personeelslid krachtens de arbeidstijdregeling die op hem van toepassing is, gecompenseerd worden. De raad heeft hierbij de volgende mogelijkheden: (1) het vaststellen van vervangende feestdagen en/of (2) het verlenen van het recht aan personeelsleden om deze dagen conform de modaliteiten van de jaarlijkse vakantie op te nemen. De raad neemt deze beslissing zo mogelijk uiterlijk op 15 december van het voorgaande jaar. In dit verband wordt voorgesteld om voor het jaar 2019 vervangende feestdagen vast te stellen. Er zijn in 2019 twee feestdagen die op een zaterdag of een zondag vallen: o zondag 21 juli o zaterdag 2 november Voorgesteld wordt om de vervangende feestdagen in dit verband vast te stellen als volgt: Dit voorstel werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10.09.2018 en door de vakbonden tijdens de vergadering van het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité van 28.11.2018. Aan de gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om in te stemmen met voorliggend voorstel tot vaststelling van de vervangende feestdagen voor het jaar 2019 voor het gemeentepersoneel.

15. VASTSTELLING VAN DE AANPASSINGEN AAN DE PERSONEELSFORMATIE EN HET ORGANOGRAM VAN DE STAD AARSCHOT IN UITVOERING VAN HET DECREET LOKAAL BESTUUR: In zitting van 26.03.2018 keurde de gemeenteraad aanpassingen aan de personeelsformatie en het organogram van de stad Aarschot goed in uitvoering van de overgangsbepalingen zoals voorzien door het Decreet Lokaal Bestuur. De personeelsformatie is een veranderlijk beheersinstrument dat de personele middelen vaststelt voor de uitvoering van het beleid. Het organogram geeft op schematische wijze een overzicht van de indelingsstructuur en verhoudingen binnen en tussen de diverse departementen en diensten, waarbij ook de betrekkingen zijn opgenomen waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. Voorliggende voorstellen kaderen binnen de verdere uitwerking en toepassing van de bepalingen van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 dat (o.m.) voorziet in een politiek-ambtelijke integratie van de OCMW- en gemeentebesturen en de beleidsvisie van de Vlaamse Regering inzake de bestuurlijke vernieuwingen en de nieuwe verhouding tussen Vlaanderen en de lokale besturen die thans verankerd is in het Decreet Lokaal Bestuur, zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018. Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet een verdere integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen en vervangt de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale besturen regelen. In toepassing van het Decreet Lokaal Bestuur moeten stad en OCMW per 01.01.2019 beschikken over een gemeenschappelijk organogram. In het kader van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 22.10.2018 houdende het voorstel van opstartscenario inzake de samenwerking stad - OCMW in het kader van het Decreet Lokaal Bestuur, wordt voorgesteld om in dit verband de diensten van het OCMW als 1 blok en in hun huidige vorm in te schuiven in het huidige organogram van de stad, met aan het hoofd de adjunct-algemeen directeur, rechtstreeks rapporterend aan de algemeen directeur. vervangende feestdag op ... voor de feestdag op ... dinsdag 24 december 2019 zondag 21 juli 2019 dinsdag 31 december 2019 zaterdag 2 november 2019 -5- In het kader van de overgangsbepalingen inzake het Decreet Lokaal Bestuur wordt, in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 08.10.2018 houdende de aanstelling van de financieel beheerder van de stad als voltijds procesanalist financiën, niveau A (A1a - A3a) in statutair verband in toepassing van artikel 589, §2 van het Decreet over het lokaal bestuur, voorgesteld om de voltijdse statutaire betrekking van procesanalist financiën, niveau A (A1a-A3a) op te nemen als aparte, uitdovende betrekking onder het departement financiën en deze betrekking ook op te nemen in het uitdovend kader (overgangsregeling) bij de personeelsformatie Deze voorstellen werden besproken en goedgekeurd door het managementteam op 25.10.2018 en door de vakbonden tijdens de vergadering van het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité van 28.11.2018. Aan de gemeenteraad wordt dan ook voorgesteld om hiermee in te stemmen.

16. VERLENGING INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST HAGELANDSE ACADEMIES TOT 1 SEPTEMBER 2019: De intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie en programmatie van deeltijds kunstonderwijs, domeinen Beeldende en Audiovisuele Kunsten en Muziek en Woordkunst-Drama tussen de gemeentebesturen van Aarschot, Diest, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 25 november 2013 dient te worden verlengd voor de duur van één jaar met ingang van 1.09.2018 tot 01.09.2019. De gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met deze verlenging.

17. BELASTING OP HET GEBRUIK VAN HET OPENBAAR DOMEIN TER GELEGENHEID VAN MARKTEN - AANSLAGJAAR 2019: In volgende belasting-, retributie- en tariefreglementen werd een indexatieclausule opgenomen: o belasting op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten o belasting op de terrassen o belasting op de standplaatsen voor frituuruitbatingen op openbaar domein o belasting op het plaatsen van kramen, wagens of andere verkoopsinstallaties op het openbaar domein o belasting op de voltrekking van de huwelijken o belasting op de ontgravingen o belasting op het ambtshalve opruimen of verwijderen van sluikstortingen door of in opdracht van de stad Aarschot o retributie op het gebruik van elektriciteit ter gelegenheid van markten o retributie voor het gebruik van vaste elektriciteitskasten voor manifestaties van korte duur o retributie op het gebruik van elektriciteitskasten ter gelegenheid van kermissen o retributie op de begraafplaatsen o retributie op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of andere werken o retributie betreffende het woonwagenterrein ‘Gijmelhoek’ o retributie voor het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van administratieve stukken, inlichtingen en bestuursdocumenten o retributie op het aanbrengen van plaatjes op de herdenkingszuil op de voorziene strooiweide -6- o tariefreglement voor werken aangevraagd door derden. De bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex en stemmen overeen met de gezondheidsindex van de maand november 2013. Deze bedroeg 121,12 (gezondheidsindex 2004 = 100). Ze worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat. Het bedrag na indexering zal worden afgerond naar de hogere tien cent. De gezondheidsindex voor de maand november 2018 bedraagt 127,84: basisbedrag x 127,84 (gezondheidsindex nov. 2018) 121,12 (gezondheidsindex nov. 2013) Voorstel om de voornoemde belastingen, retributies en tarieven te verhogen volgens hoger vermelde berekening vanaf 1 januari 2019.

18. BELASTING OP DE TERRASSEN - AANSLAGJAAR 2019 19. BELASTING OP DE STANDPLAATSEN VOOR FRITUURUITBATINGEN OP OPENBAAR DOMEIN - AANSLAGJAAR 2019 20. BELASTING OP HET PLAATSEN VAN KRAMEN, WAGENS OF ANDERE VERKOOPINSTALLATIES OP HET OPENBAAR DOMEIN - AANSLAGJAAR 2019 21. BELASTING OP DE VOLTREKKING VAN DE HUWELIJKEN - AANSLAGJAAR 2019

22. BELASTING OP DE ONTGRAVINGEN - AANSLAGJAAR 2019

23. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT TER GELEGENHEID VAN MARKTEN

24. RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIK VAN VASTE ELEKTRICITEITSKASTEN VOOR MANIFESTATIES VAN KORTE DUUR

25. RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK VAN ELEKTRICITEITSKASTEN TER GELEGENHEID VAN KERMISSEN

26. RETRIBUTIE OP DE BEGRAAFPLAATSEN

27. RETRIBUTIE OP DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN TEN GEVOLGE VAN BOUW- OF ANDERE WERKEN

28. RETRIBUTIE OP EEN STANDPLAATS OP HET WOONWAGENTERREIN 'GIJMELHOEK'

29. RETRIBUTIE VOOR HET OPZOEKEN, HET SAMENSTELLEN EN HET AFLEVEREN VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN, INLICHTINGEN EN BESTUURSDOCUMENTEN

30. RETRIBUTIE OP HET AANBRENGEN VAN PLAATJES OP DE HERDENKINGSZUIL OP DE VOORZIENE STROOIWEIDE

31. TARIEFREGLEMENT VOOR WERKEN AANGEVRAAGD DOOR DERDEN: Verzelfstandiging

32. AGB HET GASTHUIS: PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE EXPLOITATIE VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR OP DE GASTHUISSITE 2019: Met beslissing ET.129.288 van 19 januari 2016 heeft de BTW administratie haar visie op het BTW-statuut van autonome gemeentebedrijven uiteengezet. Van belang is onder meer dat werkingssubsidies (waarop geen btw moet worden aangerekend) die door de gemeente aan het AGB worden toegekend, in principe niet in aanmerking mogen worden genomen voor de beoordeling van het winstoogmerk. Prijssubsidies (waarop wel btw moet worden aangerekend) die door de gemeente aan het AGB worden toegekend, komen daarentegen wel in aanmerking voor de beoordeling van het winstoogmerk. Het autonoom gemeentebedrijf Het Gasthuis heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2019 voor de exploitatie van de culturele infrastructuur op de Gasthuissite. Omdat de stad bijzonder wil inzetten op een duurzaam en kwaliteitsvol lokaal cultuurbeleid en omdat ze de aankoop van vriendenpassen wil stimuleren, wenst de stad Aarschot het autonoom gemeentebedrijf Het Gasthuis een prijssubsidie toe te kennen voor de aankoop van vriendenpassen. Aan de gemeenteraad wordt het desbetreffende prijssubsidiereglement voorgelegd.

K33. AKTENEMING VAN HET BUDGET 2019 VAN DE KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW VAN FATIMA GIJMEL De beslissing van de kerkraad houdende het budget 2019 en de eraan verbonden gemeentelijke werkings- en investeringssubsidies wordt voor akteneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

34. AKTENEMING VAN HET BUDGET 2019 VAN DE KERKFABRIEK ONZE LIEVE VROUW VAN AARSCHOT De beslissing van de kerkraad houdende het budget 2019 en de eraan verbonden gemeentelijke werkings- en investeringssubsidies wordt voor akteneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

35. AKTENEMING VAN HET BUDGET 2019 VAN DE KERKFABRIEK SINT CORNELIUS EN SINT NIKLAAS De beslissing van de kerkraad houdende het budget 2019 en de eraan verbonden gemeentelijke werkings- en investeringssubsidies wordt voor akteneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

36. AKTENEMING VAN HET BUDGET 2019 VAN DE KERKFABRIEK SINT ANTONIUS ABT WOLFSDONK De beslissing van de kerkraad houdende het budget 2019 en de eraan verbonden gemeentelijke werkings- en investeringssubsidies wordt voor akteneming voorgelegd aan de gemeenteraad.

37. AKTENEMING VAN HET BUDGET 2019 VAN DE KERKFABRIEK SINT PIETER LANGDORP De beslissing van de kerkraad houdende het budget 2019 en de eraan verbonden gemeentelijke werkings- en investeringssubsidies wordt voor akteneming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio