Gemeenteraad in Zulte

Gemeenteraad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De maandelijkse gemeenteraad van Zulte heeft plaats op dinsdagavond 26 mei 2020 om 19.30 u en zal voor de tweede keer, omwille van de coronatoestand, digitaal gebeuren. De gemeenteraadsleden blijven dus ook deze keer in hun kot en zitten thuis voor de computer. Er is een volwaardige agenda, die je hieronder kan lezen.

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 28 april 2020.

2. Goedkeuren van de gewijzigde rooilijn en zaak der wegen van de Koekoekstraat.

3. Grondafstand aan de gemeente ter hoogte van de Waalstraat 120, afdeling 1 sectie c Perceelnummer 102w2

4. Aanleg van plantvakken en een middeneiland in de Stenemolenstraat - Groeneweg. Goedkeuren van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.

5. Goedkeuren van het gecoördineerd aanvullend verkeersreglement inzake de Graevestraat.

6. Vaststellen van de bijkomende bijzondere investeringstoelage aan Koninklijke Olsene Sportief voor meerwerken aan de verlichting van het A- en B-terrein.

7. Goedkeuren van de afsprakennota tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente Zulte 2020-2025.

8. Advies over de rekening van het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus Machelen.

9. Advies over de rekening van het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter te Olsene.

10. Advies over de rekening van het dienstjaar 2019 van de kerkfabriek Sint-Petrus Zulte.

11. Goedkeuren van de agenda en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGS Westlede op 2 juni 2020.

12. Goedkeuren van de agenda en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVM op 10 juni 2020.

13. Aanduiden van 1 effectief en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering TMVW ov – wijziging.

14. Goedkeuren van de agenda en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVW ov op 19 juni 2020.

15. Goedkeuren van de agendapunten en de partiële splitsing door overneming Gaselwest en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op 23 juni 2020.

Bijkomende agenda

1. Aangebracht door raadslid Tony Boeckaert in verband met de naleving van de coronamaatregelen.

Toelichting: Onze lokale politie is belast met de handhaving van de maatregelen rond Corona en schrijft hiervoor soms PV’s uit.

Voorstel tot besluit: Wat was de aard van de overtredingen en hoeveel boetes werden er uitgeschreven?

2. Aangebracht door raadslid Marc Devlieger met betrekking tot de staat van wegenis, voet- en fietspaden in de omgeving van de Brugstraat - Oude Leiearm.

Toelichting: De oude Leiearm, Zults grondgebied, loopt van Grammene brug tot aan de Brugstraat en verkeert in niet zo'n goede of comfortabele staat.

Voorstel tot besluit: Kan dit pad opgewaardeerd worden, bv. met dolomiet, zoals aan de andere kant van deze Leiearm?

Toelichting: De oude Leiearm tussen de Brugstraat en aansluitend op de zwaaikom ter hoogte van Machelenbrug kan niet worden bewandeld.

Voorstel tot besluit: Kan onderzocht worden in hoeverre hier een pad kan worden aangelegd conform de uitvoering Leiearm kant Grammene of is dit vervat in het project Seine Schelde Leie?

Toelichting: Het fietspad bezijden de Brugstraat is in minder goede staat waardoor fietsers opteren om op de asfaltzone te rijden met alle risico's en ergernis vandien.

Voorstel tot besluit: Kan in overleg met Deinze onderzocht worden om een afgescheiden fietspad aan te brengen?

3. Aangebracht door raadslid Marc Devlieger in verband met de asbestproblematiek Site Lys Yarns.

Toelichting: De afbraak van de La Lyssite wordt binnen afzienbare tijd opgestart. Refererend naar eerdere gemeenteraad en toelichting op de commissie werd duidelijk dat er een asbestproblematiek is.

Voorstel tot besluit: Gezien de overwegend zuidwestelijk waaiende wind en het risico op vrijkomen van schadelijke stoffen door de gemeente Zulte een onafhankelijk toezichter aan te stellen die zeer nauwlettend de wettelijk vooropgestelde procedure qua afbraak van de asbesthoudende materialen opvolgt en rapporteert aan de gemeente.

4. Aangebracht door raadslid Marc Devlieger met betrekking tot de aanpak van de wegel Schoolstraat- Molenkouterstraat.

Toelichting: Ondertussen is het pad tussen het Pieter Luytenpleintje en Tuinwijk opgewaardeerd en stelde ik in een eerdere gemeenteraad de vraag om de voetwegel - schoolwegel van de Molenkouterstraat tot in de Schoolstraat, gezien de gekende eenheidsprijzen, eveneens aan te pakken. Bij de aansluiting ter hoogte van de Schoolstraat zag ik vorige week iemand met een (zware) elektrische fiets ernstig in de problemen komen teneinde het evenwicht te behouden wegens veel te dik aangebrachte dolomiet (eveneens reeds eerder gemeld in diezelfde gemeenteraad).

Voorstel tot besluit: Dit pad in orde te brengen teneinde een comfortabele doorgang te verlenen aan de vele fietsers die dit pad gebruiken.

5. Aangebracht door raadslid Sally Cosijns in verband met het digitaal aanbieden van de zittingen van raden.

Toelichting: De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. Gezien de opgelegde coronamaatregelen kunnen de zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn nog steeds niet in het gemeentehuis doorgaan en wordt, zoals de zittingen van april, geopteerd voor een vergadering via een videoconferentie. De coronacrisis heeft héél wat economische en financiële gevolgen maar door deze crisis kreeg het digitaal vergaderen een nieuwe wending in ons leven. Steeds meer worden we vertrouwd met deze manier van werken en zelfs onze burgers konden de gemeenteraad online mee volgen.

Voorstel tot besluit: Digitaal aanbieden van elke gemeenteraad in de toekomst via livestream of andere platformen.

6. Aangebracht door raadslid Henk Heyerick in verband met toerisme - kampeerautoterrein / Raveelmuseum.

Toelichting: Situering: Ten gevolge de coronacrisis zal het toerisme de komende maanden er heel anders uitzien. Veel mensen zullen op binnenlands toerisme overschakelen, soms uit ongerustheid, soms omdat andere zaken gewoon niet toegelaten zijn en soms ook omdat de financiële gevolgen van de crisis  gewoon andere zaken onmogelijk maken. En waarom geen toerisme in eigen gemeente. Dit is misschien ook de ideale gelegenheid om de vele eigen inwoners van Zulte een bezoek te laten brengen aan het Raveelmuseum en de mooie hoekjes van de gemeente te leren kennen.

Voorstel tot besluit: Voorstel 1: Namens CD&V Zulte wens ik te vragen om een overeenkomst af te sluiten met het Raveelmuseum die het mogelijk maakt dat Zultse gezinnen de komende maanden gratis het museum kunnen bezoeken.

Voorstel 2: Om toerisme dichtbij huis mogelijk te maken, vraag ik namens CD&V minstens één tijdelijke kampeerplaats te organiseren op ons grondgebied waarbij kampeerders van eigen gemeente of erbuiten op éénvoudige wijze een alternatieve vakantie kunnen doorbrengen.

7. Aangebracht door raadslid Stefanie Vroman in verband met de aanleg van een gaybrapad.

Toelichting: In Zulte wens ik de steun verder te betuigen aan de holebi-beweging aanvullend op de regenboogvlag die als uithangsbord wordt gebruikt.

Voorstel tot besluit: Ik denk hierbij aan een gaybrapad dat een visuele eyecather kan zijn voor de inwoners en passanten door Zulte.
Deze oversteekplaats betekent mijns inziens ons verder respect voor de gelijkheid en diversiteit van de mens. Twee woorden die ver van elkaar maar ook heel dichtbij liggen in deze context.

8. Aangebracht door raadslid Lieven Lippens in verband met definitief mountainbike - BMX parcours.

Toelichting en voorstel van besluit: Het gemeentebestuur van Zulte onderzoekt mogelijke locaties voor de aanleg van een blijvend mountainbike/BMX parcours. Potentiële mogelijkheden :achter kasteel Te Lake, deel resterende gronden verkaveling Haverstraat -...

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

1. Goedkeuren van de notulen en zittingsverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 april 2020.

Bijkomende agenda

Aaangebracht door raadslid Steven Van Troys met betrekking tot de toetreding tot het fonds ter bestrijding van uithuiszettingen.

Toelichting: Iedereen van ons heeft behoefte aan een betaalbare en goede woning. Regelmatig komt het eens voor dat mensen de huur niet kan betalen, met dreigende uithuiszetting tot gevolg.Tot op heden is het zo dat het OCMW  op de hoogte gebracht wordt van alle vorderingen tot uithuiszetting. Eigenlijk is dit rijkelijk laat waardoor ze enkel nog curatief kan optreden. Het OCMW wordt dan ingeschakeld om te zoeken naar een andere woning of naar een noodhuisvesting. Dit moet dan plaats vinden onder een enorme tijdsdruk en bijhorende werklast. Een effectieve uithuiszetting kost altijd meer voor zowel de huurder als de verhuurder als de samenleving. Om het aantal uithuiszettingen terug te dringen heeft de Vlaamse regering een nieuw fonds ter bestrijding van uithuiszettingen opgericht. Dit fonds heeft de OCMW’s een tegemoetkoming wanneer zij beslissen dit instrument te gebruiken. Het geeft het OCMW de mogelijkheid om sneller te kunnen ingrijpen, om mensen vroegtijdig naar de hulpverlening  te kunnen  begeleiden en om juridische procedures te vermijden. Het fonds kan in werking treden bij een huurachterstal van 2 tot 6 maanden. Het OCMW zal in overleg met de huurder en verhuurder een driepartijenovereenkomst opstellen. Hierin worden afspraken opgenomen m.b.t. de aanzuivering van de huurschuld en de begeleiding van de huurder door het OCMW. Zo zal het OCMW zich ertoe verbinden om meteen de helft van de achterstallige huur te betalen, voor het restbedrag wordt een afbetalingsregeling opgesteld. De verhuurder verbindt zich ertoe om geen vordering tot uithuiszetting in te dienen. De huurder aanvaardt de begeleiding van het OCMW. Het fonds zal op zijn beurt het OCMW vergoeden met een vast bedrag van 200 euro per gestarte begeleiding.
Na betaling van de helft van huurachterstal zal het fonds de helft hiervan terugbetalen en bij een beëindigen van een geslaagde begeleiding nog eens 35%.

Voorstel tot besluit: Integratie van dit fonds ter bestrijding  van uithuiszetting als extra instrument dat onze sociale diensten van het OCMW kunnen inzetten om uithuiszettingen te vermijden.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio