Donderdag gemeenteraad in Zulte

Donderdag gemeenteraad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De volgende gemeenteraad van Zulte heeft plaats op donderdag 26 januari 2012 om 19.30 uur. Hieronder vind je de agenda en bijkomende punten van de openbare zitting

1. Goedkeuren verslag vergadering van 22 december 2011.

2. Gratis grondafstand in de Polderstraat: 3° afd. sie A deelnr. 28s.

3. Goedkeuren dossier Gaselwest betreffende het ondergronds brengen van LS- en OV-netten in de Kerkweglos te Zulte.

4. Nemen van een principebeslissing voor aankopen waar de kredieten voorzien zijn in het budget 2012 op de buitengewone dienst.

5. Leveren op afroep van verkeerssignalisatie gedurende 2012. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

6. Principieel akkoord voor aankopen van stoelen en bijhorende transportkarren – bekrachtiging collegebesluit van 22 december 2011.

7. Goedkeuring deontologische code gemeenteraadsleden.

8. Principebeslissing voor toekenning buitengewone toelagen voor onderhoud van de jeugdlokalen aan open jeugdwerk Z-O-M en Chiro Kadol Olsene.

9. Aanvaarden schenking van kader met kaart en poppkaarten van de gemeente Zulte.

10. Deelnameprijs vervolgcursussen kalligrafie (module 2 bis en module 3) in de bibliotheek.

11. Principebeslissing voor het vaststellen van een straatnaam voor de openbare weg in de nieuwe verkaveling, deels gelegen langs de Rijksweg en deels langs de Veerstraat in Machelen: 'Braembulck'.

12. Aangevraagd door raadslid Sally Cosyns: evaluatie na 1 jaar van het kampeerautoterrein te Machelen.

13. Kennisgeving betreffende elektronisch stemmen.

Bijkomend agendapunt nr. 1

Stemming over het spoedeisend karakter volgens artikel 29 van het gemeentedecreet voor het op de agenda plaatsen van de beslissing “Instemmen met het gunningsvoorstel van Waterwegen en Zeekanaal NV voor het bouwen van een aanlegsteiger voor passagiervaart langs de Leie te Machelen”.

Bijkomend agendapunt nr. 2

Instemmen met het gunningsvoorstel van Waterwegen en Zeekanaal NV voor het bouwen van een aanlegsteiger voor passagiervaart langs de Leie te Machelen.

Bijkomend agendapunt nr. 3

Stemming over het spoedeisend karakter volgens artikel 29 van het gemeentedecreet voor het op de agenda plaatsen van de beslissing “Goedkeuren van de DBFM-overeenkomst met betrekking tot de realisatie van een eenvoudige sporthal te Zulte in het kader van de inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via alternatieve financiering”.

Bijkomend agendapunt nr. 4

Goedkeuren van de DBFM-overeenkomst met betrekking tot de realisatie van een eenvoudige sporthal te Zulte in het kader van de inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via alternatieve financiering.

Vraag om uitleg betreffende het collegebesluit van 28 november
Aangevraagd door raadsleden Simon Lagrange, Philippe Van Steenberghe en Herman De Vos

Op 28 november stelde het college een advocatenkantoor aan om de gemeente juridische bijstand te verlenen bij het bouwen van een nieuw administratief centrum. De geraamde kostprijs bedraagt 29.600 euro. Graag kregen wij wat meer uitleg omtrent de achtergrond van deze werkwijze. Waarom is de bijstand door een advocatenkantoor vereist?

Vraag om stand van zaken betreffende retributiereglement inzake gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten.
Aangevraagd door raadslid Simon Lagrange

De gemeenteraad van 22 december keurde het retributiereglement inzake het gebruik van de gemeentelijke elektriciteitskasten goed voor de periode van 01/01/2012 tot en met 31/12/2012. In het overwegend gedeelte van deze beslissing staat te lezen dat het reglement de kosten van het elektriciteitsgebruik naar de effectieve gebruikers wil doorrekenen, alsook de extra kosten die de terbeschikkingstelling van elektriciteitskasten voor de gemeente met zich meebrengt, zonder daarbij een meerwaarde of een winst te realiseren. Intussen zijn een aantal marktzondagen verstreken. Graag hadden wij geïnformeerd of de aangerekende retributie overeenstemt met de bepalingen van dit overwegend gedeelte.

De prijs voor marktkramers met het laagste gevraagde vermogen komt op 10 euro per week of 30 euro per maand (voor vaste marktkramers dus 360 euro per jaar). Er zijn signalen dat dit ver boven de kostprijs ligt die Electrabel aanrekent. Dat stemt niet overeen met de bedoeling van het reglement om de kostprijs door te rekenen, zonder een winst voor de gemeente. Daarom vragen we een snelle evaluatie van het reglement. De prijzen in Zulte zijn ook een stuk hoger als in andere gemeenten.

Vraag om uitleg i.v.m. de toewijzing van de werken in de Rozenlaan door TMVW.
Aangevraagd door raadslid Philippe Van Steenberghe

Nadat in eerste instantie in de Rozenlaan relatief beperkte herstellingswerken aan de riolering waren voorzien, en de opdracht hiervoor werd toegewezen aan de firma NV Vindevogel, bleek na nader onderzoek dat de beperkte herstellingen onvoldoende zouden zijn en drong een nieuwe opdracht zich op. Hiervoor moest een nieuwe aanbestedingsprocedure worden doorlopen, na dewelke de firma NV Van Robays de uitgebreide opdracht kreeg toegewezen.

Het niet voortzetten van de eerste procedure heeft echter wel voor gevolg dat de firma aan wie de eerste opdracht was gegund, een claim van 10% van de oorspronkelijke opdracht kan uitoefenen, samen met de verplichte overname van reeds aangekochte goederen. De vraag dringt zich op wat de budgettaire gevolgen hiervan zijn voor de gemeente en in welke mate de gemeente zich desgevallend kan keren tegen TMVW.

Vraag om uitleg i.v.m. de voorlopige oplevering van de werken aan de recreatiezone Waalmeers. Aangevraagd door raadslid Philippe Van Steenberghe

Op 19 oktober 2010 werd het PV opgesteld met betrekking tot de voorlopige oplevering van de werken aan de recreatiezone Waalmeers, waarin een aantal bemerkingen werden opgenomen. Een besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 februari 2011 bevestigt deze voorlopige oplevering. De schriftelijke bevestiging van dit alles aan de NV Van Robays, de firma die de werken heeft uitgevoerd, volgt echter pas op 29 augustus 2011. Wat is de reden voor deze vertraging ?

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio