Eénloket moet sociale grondrechten Koekelaarse burger garanderen

Gedeputeerde Dirk De fauw: 'De éénloketfunctie van het OCMW moet drempel verlagen voor burger die met hulpvraag zit!'

West-Vlaams gedeputeerde Dirk De fauw knipte samen met OCMW-voorzitter Kaat Depreitere en onder het goedkeurend oog van schepen Tom Pollentier en OCMW-secretaris Ann van der Veken het lint door voor de opening van het gerenoveerde administratief OCMW-gebou Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Afgelopen weekend werd door gedupeerde voor welzijn Dirk De fauw en OCMW-voorzittter Kaat Depreitere (CD&V), de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van vijftien serviceflats. Maar ook de vernieuwde en moderne kantoren van het gerenoveerde OCMW-gebouw aan de Ichtegemstraat 18 werden officieel in gebruik genomen. Daarbij onderstreepte West-Vlaams gedeputeerde voor welzijn Dirk De fauw, het belang van het éénloket die de drempel moet verlagen voor de burger die met een hulvraag n zijn maag zit. 'Het éénloket moet de sociale grondrechten van de Koekelaarse burger garanderen', zo stelde gedeputeerde Dirk De fauw in zijn toespraak tot OCMW-voorzitter Kaat Depreitere en de talrijke genodigden.

Veel schoon volk op de officiele ingebruikname van de vernieuwde administratieve kantoren van het OCMW in Koekelare. Naast de West-Vlaamse gedeputeerde voor welzijn Dirk De fauw en OCMW-voorzitter Kaat Depreitere (CD&V), merkten we ook burgemeester PatricK Lansens en schepen Dirk Ampoorter op van de SP.A en schepen Tom Pollentier van de Cd&V. Ook de OCMW-voorzitters van Houthulst en De Panne vereerden hun collega Depreitere en OCMW-secretaris Ann Van der Veken met hun bezoek. Daarnaast tekenden een pak genodigden present.

Nadat OCMW-voorzitter Kaat De preitere in het dagelijkse leven thuisverpleegkundige en dus heel goed op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen de thuiszorg en wat de noden zijn op vandaag, maar ook van wat de uitdagingen zijn voor de toekomst; was het gedeputeerde De fauw die de lokale OCMW-voorzitter een hart onder de riem stak en haar proficiat wenste met het resultaat van de verbouwing van het administratieve gebouw.

Toegankelijk

Dirk De fauw stelde dat bij de gedane verbouwingen niet alleen rekening werd gehouden met de eisen van een moderne werkomgeving en toegankelijkheid, maar ook duidelijk met de eigenheid van een woning uit 1945!

'Ik ben er van overtuigd dat het hier aangenaam werken zal worden voor het personeel van het OCMW, maar ook voor de werknemers van de vzw Koelibri, PWA en het dienstenchequebedrijf, die hier ook hun onderdak hebben', benadrukte Dirk De fauw.

'En als we er mogen van uit gaan dat tevreden werknemers goed presteren en dus de klanten van het OCMW effectiever en efficiënter zullen bedienen, dan komen we tot de kern van de zaak: de dienstverlening van het OCMW! Daar is het uiteindelijk om te doen, want deze verbouwing werd gerealiseerd met slechts één bedoeling: de dienstverlening aan de Koekelarenaren te verbeteren', zo stelde de West-Vlaamse gedeputeerde.

Eénloket moet drempelverlagend werken

Het OCMW van Koekelare voert ook het gebruik van de éénloket functie in. Deputé Dirk De fauw: 'De éénloket functie welke door het OCMW van Koekelare  zal worden gerealiseerd, is één van de kernelementen van het decreet op het lokaal sociaal beleid. Het is de bedoeling dat door dit éénloket, de drempel verlaagd wordt voor de burger die met zijn hulpvraag in de maag zit. Hij moet niet meer her en der gaan rondvragen, maar zou hier in principe op één plaats terecht moeten kunnen.'

'Het gaat om de essentie van het decreet op het Lokaal Sociaal Beleid: dat er gewerkt wordt aan de toegankelijkheid en klantgerichtheid van de sociale dienstverlening, met als uiteindelijke doelstelling er voor te zorgen dat de sociale grondrechten van de Koekelaarse burger gegarandeerd worden', vervolgt de Brugse gedeputeerde.

'Een ander belangrijk element is de stimulans die gegeven wordt om samen te werken bij het uitbouwen van een sociaal beleid. Samenwerking tussen gemeente en OCMW maar ook tussen overheid en andere welzijnsorganisaties. Ik hoop dan ook dat dit net zoals in andere gemeenten een mooie dynamiek ten voordele van de inwoners van Koekelare heeft opgeleverd', aldus nog Dirk De fauw

Serviceflats 'Huyze Magnificat'

De West-Vlaamse gedeputeerde gaf in de achterliggende tuin van het gemoderniseerde administratief gebouw, samen met de Koekelaarse OCMW-voorzitter, de eerste spadesteek van het complex van vijftien serviceflats, dat door een oude postkaart nog op zolder gevonden, de naam 'Huyze Magnificat' zal krijgen. 'We hebben beslist de serviceflats deze naam te geven naar een oude ingelijste prentkaart gestuurd vanuit het Italiaanse Firenze, die we gevonden hebben bij de opruiming van de zolder van de villa, vermeldende die naam en hiermee verwijzende naar de naam die de oorspronkelijke eigenaars - de heer en mevrouw Dokter Etienne Proot - aan hun woning - huidig administratief gebouw - hadden gegeven', zegt Kaat Depreitere.

Serviceflats die in Koekelare broodnodig zijn, want de vergrijzing van onze samenleving zet zich gestaag door. 'Dat is enerzijds goed nieuws want dat betekend dat we met z'n allen langer leven dan ooit tevoren, maar anderzijds dienen we met dat gegeven rekening te houden in ons beleid', aldus de West-Vlaamse gedeputeerde Dirk De fauw.

'Statistieken tonen aan dat Koekelare zo'n 8400 inwoners telt waarvan er 1.544 ouder zijn dan 65 jaar! Dat is maar liefst 18% van de bevolking. Tegen 2015 wordt verwacht dat dit aantal met zo'n 100 eenheden zal stijgen tot 1.666 personen. Opvallend daarbij is dat die stijging zich vooral zal tonen in de hogere leeftijdsklassen: waar er nu nog zo'n 150 vijfentachtigplussers zijn, zou dit in 2015 gestegen zijn tot 270. Merkwaardig is ook dat in de leeftijdscategorie 64-75 jaar er een lichte daling verwacht wordt. Dit fenomeen wordt ook omschreven als de vergrijzing binnen de vergrijzing', verduidelijkt Dirk De fauw.

Nood aan opvang en zorgmogelijkheden

Deze bevolkingsevolutie wijst duidelijk op een nood aan degelijke opvang en zorgmogelijkheden voor ouderen. 'Het aanbod voor deze doelgroep zal dus mee moeten evolueren met elke nieuwe generatie senioren. Aangepaste voorzieningen moeten inspelen op de reële wensen van vandaag. Dat betekent ook dat de toenemende vergrijzing de druk verhoogt op de zorgsector', aldus nog gedeputeerde voor welzijn Dirk D fauw.

'Dit vertaalt zich niet alleen in een hogere nood aan kwalitatieve opvangmogelijkheden maar ook in hoger appèl naar voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten, want de vraag naar zorg is sterk in evolutie.'

'De vergrijzing moeten we niet ervaren als een probleem maar als een kans! In de groep ouderen zit er een enorm aan potentieel. Iedereen heeft wel geen nood aan opvang of verzorging, want ouderen blijven op vandaag langer kerngezond en is de periode waarin ziekte en ongemakken hen parten spelen, veel korter dan vroeger. Daardoor kunnen we rekenen op de inzet van tal van gewaardeerde vrijwilligers in de zorgsector, zoals: mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg.'

'Maar ook in de thuiszorg, in woonzorgcentra en dagverzorgingscentra zijn naast professionelen, heel wat onbezoldigde vrijwilligers aan de slag. Het is voor een gemeente uiterst belangrijk te investeren in sociale netwerken waarin vrijwilligerswerk en mantelzorg worden aangemoedigd.'

Nieuwe tendenzen

Heel wat ouderen zijn bereid zich actief in te zetten. 'Begin maart lanceerde de provincie West-Vlaanderen samen met de VUB en de Hogeschool Gent het boek "Doe Mee! Over ouderen en maatschappelijke participatie". Opvallend cijfer uit het boek is het percentage ouderen (16%) dat aangeeft bereid te zijn om vrijwilligerswerk op te nemen.'

'De inbreng van ouderen in onze samenleving mag zeker niet onderschat worden! Het beeld van ouderen als een voornamelijk passieve doelgroep is vertekend en voorbijgestreefd', zegt deputé De fauw.

Ouderen blijven ondanks de vooruitgang in de medische wetenschap, een kwetsbare doelgroep, want vroeg of laat komt men in een faze waarin men het niet langer alleen kan redden. 'Dat betekent niet dat ouderen direct nood hebben aan een vaste kamer in een woonzorgcentrum. Vaak kunnen ze perfect zelfstandig wonen door gebruik te maken van het aanbod binnen de thuiszorg', aldus De fauw.

'We moeten als maatschappij dus inspelen op de nieuwe tendensen wat betreft woonzorg. Als provincie spelen we hierop in door het voeren van een provinciaal woonzorgbeleid, dat opgevat is als een integraal beleid werkzaam op het raakvlak tussen wonen, zorg en welzijn!'

'Concreet betekent dit dat we aan zorgbehoevenden de mogelijkheid willen bieden om zo lang mogelijk te wonen in de gewenste en gepaste woonvorm en omgeving, met veel sociaal contact en een hoge participatiegraad. Het woonzorgbeleid wordt ruim geïnterpreteerd over de grenzen van de diverse sectoren en domeinen heen. De evoluties en zorgvragen van ouderen lopen veelal gelijk met deze van bijvoorbeeld personen met een handicap, jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, psychiatrische patiënten of thuislozen', benadrukt Dirk De fauw nog.

De provinciale rol situeert zich op drie verschillende sporen, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. 'Vooreerst is er de financiële ondersteuning voor woonzorginitiatieven, daarnaast profileert de provincie zich inhoudelijk als kennispartner. Alle info bundelen en initiatieven ondersteunen bij de uitbouw van een woonzorgproject behoort tot de taken. En tot slot wil de provincie de woonzorg integreren in het huidige beleid en nieuwe acties op touw zetten', onderstreept gedeputeerde Dirk De fauw tot slot.

Investering van 1.613.005,89 euro

De renovatiewerken aan het administratief gebouw hebben een slordige 500.000 euro gekost. Aan de bouw van de vijftien serviceflats hangt een prijskaartje van 1.613.005,89 euro exclusief BTW. De aanemer (aannemingsbedrijf Modern uit Kaprijke) begint deze week met de werken en de serviceflats moeten klaar zijn tegen één september 2012. Verblijven in deze serviceflats kost 23 euro per dag.

De serviceflats zullen centraal gelegen zijn in Koekelare, met aanpalende parkeerplaatsen. 'Ze situeren zich op wandelafstand van de bushaltes en de dorpskom. De nabijheid van de OCMW-administratie zorgt voor extra gemak vooral voor die mensen die wensen een beroep te doen op de thuiszorgdiensten en de minder mobielencentrale van het OCMW', benadrukt OCMW-voorzitter Kaat Depreitere.

Naast de 15 serviceflats omvat dit complex nog een was- en droogruimte, ontmoetingsruimte, toiletten, buitenterrassen, een tuin en parkeerplaatsen. Het OCMW sloot een samenwerkingscontract af met het rusthuis Meunyckenhof voor de toelevering van allerhande diensten zoals de nachtpermanentie en de animatie', aldus nog Kaat Depreitere.

OCMW-voorzitter Kaat Depreitere kreeg uit handen van OCMW-secretaris Ann van der Veken en administratief bediende Christine Diopère, namens het personeel een reuzenklok voor het gebouw als geschenk. 'Zo kan ze voortaan alles aan de groe klok hangen', grapte een collega journalist.

Vanaf vandaag, maandag 23 mei, begint het OCMW met het opmaken van een wachtlijst in chronologische volgorde. Inwoners hebben voorrang. Iedere kandidaat moet voldoende mobiel zijn om in aanmerking te komen. Meer informatie is te bekomen op het telefoonnummer 051/58 10 01 of via katrien.depreitere@ocmwkoekelare.be of ann.vanderveken@ocmwkoekelare.be.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio