Financiën gezond houden en blijven behoren tot de besten van de klas is een belangrijk speerpunt

Lijst van de burgemeester/SPA wil netwerk van wijkverantwoordelijken opzetten

Lijst van de burgemeester/SPA wil netwerk van wijkverantwoordelijken opzetten

De 19 kandidaten van Lijst burgemeester / SP.A die er alles willen aan doen om het gevoerde beleid nog zes jaar verder te kunnen zetten. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - De lijst van de burgemeester/SP.A maakte een programma op met aandacht voor alle beleidsdomeinen die voor een gemeente van toepassing zijn. Naast het gezond houden van de gemeentelijke financiën springt vooral de oprichting van een netwerk van wijkverantwoordelijken in het oog, alsook de wil om de werking van openbare werken te herorganiseren.

“Alle inwoners kregen de kans om voorstellen te formuleren. Er werd einde 2011 een folder bedeeld in alle bussen van de gemeente, met een overzicht van de realisaties van de huidige beleidsperiode, en een formulier om opmerkingen te maken, mogelijke bijsturingen te formuleren of bijkomende suggesties te doen. Een aantal inwoners maakte daar ook gretig gebruik van”, stelt burgemeester Patrick Lansens
 

Het volledige SP.A-programma telt 17 pagina’s en is te lezen op de website van lijsttrekker Patrick Lansens: www.patricklansens.be. “Ons programma is evenwel geen star document. Het is een flexibele tekst waaraan nog steeds bijsturingen mogelijk zijn. Suggesties blijven dan ook welkom”, benadrukt de Koekelaarse burgervader.
 

Wijkverantwoordelijken
 

“Hét speerpunt van het SP.A-programma is het verder verzekeren van een goede financiële basis. Onze gemeente scoort op dat vlak bij de beste leerlingen van Vlaanderen en het moet de ambitie zijn om dat zo te houden. Er breekt een moeilijker periode aan (dalende inkomsten, stijgende uitgaven), de tering dient dan ook naar de nering gezet. Alles dient in het werk gesteld te worden zodat de lasten voor onze inwoners op het huidige peil kunnen behouden blijven”, benadrukt Burgemeester Lansens.
 

“We ijveren voor nog meer inspraak van de burger. We streven naar een systeem waarbij iedere wijk zoveel mogelijk een wijkverantwoordelijke heeft. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk en signaleert kleine problemen aan het gemeentebestuur, zodat hier snel kan op ingespeeld worden.”
 

“Bepaalde punten waar mensen zich aan ergeren worden op die manier sneller weggewerkt. Er wordt een netwerk van de wijkverantwoordelijken opgericht dat van tijd tot tijd samen komt met het gemeentebestuur”, aldus lijsttrekker Patrick Lansens.
 

Renovatie oud gemeentehuis
 

In de afgelopen jaren werden verschillende nieuwe gebouwen gezet. Onder andere een nieuw gemeentehuis, een tweede sporthal, de jeugdlokalen en de cultuurzaal De Balluchon. “Als kleine landelijke gemeente kunnen we dat niet blijven doen. We streven nu naar een optimale werking, met een geregelde evaluatie en bijsturing indien nodig.”
 

“Grote projecten voor de komende legislatuur zijn: de vernieuwing van het centrumgedeelte van de Oostmeetstraat, de dorpskernvernieuwing in Zande, een nieuw containerpark met diftar-systeem. We willen het afvaltoerisme een halt toeroepen! En tot slot de renovatie van het ‘oude’ gemeentehuis”, somt Lansens op.
 

De lijst van de burgemeester en de SP.A willen de inspanningen om het wegennet te verbeteren verder zetten. “Wij maakten een inventaris van de landelijke wegen die er het slechtst aan toe zijn en bekwamen een lijst van 19 landelijke wegen die in de komende zes jaar vernieuwd moeten worden. Wegen die er het slechtst aan toe zijn moeten eerst aan de beurt komen”, zegt Patrick Lansens met nadruk.
 

Herorganiseren werking openbare werken
 

“We blijven inzetten op verkeersveiligheid en het verbeteren van het comfort voor de fietsers. Het nieuwe fietspad langs de Moerestraat moet er nu snel komen. Ook langs de Kortemarkstraat moet er een nieuw, vrijliggend fietspad gerealiseerd worden. We spelen maximum in op andere opportuniteiten in het kader van het Fietsfonds.”
 

“Naar dagelijkse werking toe moet er voor ons een grondige wijziging komen in de werking en organisatie van de dienst openbare werken. Het is de enige dienst van de gemeente die nog op een archaïsche manier geleid wordt! Het kan niet dat sommigen in de kortste keren geholpen worden en anderen tot zelfs jaren moeten aandringen”, stelt Lansens onomwonden.
 

“De dienst moet op een objectieve manier geleid worden door een ambtenaar, een nieuw aan te werven hoofd van de technische dienst. Er moet een snelle interventieploeg komen voor kleine herstellingen. Werken die dringend zijn omdat de veiligheid in het gedrang komt moeten eerst uitgevoerd worden. Werken die niet prioritair zijn dienen uitgevoerd in volgorde van aanvraag”, benadrukt de burgervader nog.
 

Betaalbaar wonen
 

Burgemeester Patrick Lansens en zijn ploeg willen blijven ijveren voor betaalbare woningen in Koekelare. Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is trouwens een hot item bij alle partijen. “We stellen alles in het werk om enkele resterende binnengebieden bouwrijp te maken. Zowel in Koekelare als op De Mokker zijn er nog mogelijkheden voor in totaal zo’n 60 tot 70 kavels”, onderstreept de SP.A-lijsttrekker.
 

“We zetten verder in op sociale koopwoningen, zodat jonge gezinnen een betaalbare eigen woning kunnen verwerven. Sociale huurwoningen worden gebouwd in een bepaalde perimeter rond de kern.”
 

“De combinatie van de gerenoveerde woning Proot en de cultuurzaal De Balluchon wordt de nieuwe culturele topsite van de gemeente. De woning Proot krijgt een polyvalente culturele bestemming en kan ook door het verenigingsleven gebruikt worden. Er wordt onderzocht of het opportuun is ook kleinere privéfeesten toe te laten in de gerenoveerde woning, zodat er een gelijkaardige mogelijkheid is als in de deelgemeenten, licht Lansens zijn programma toe.
 

Parkeerproblemen centrum niet ontkennen
 

“Op het gebied van ruimtelijke ordening spreekt iedereen nu over de parkeerproblemen in het centrum, iets waar wij al jaren geleden voor waarschuwden en waarover we toen nog lange tijd in de woestijn predikten! We hebben, jammer genoeg, gelijk gekregen. Ook voor ons moet er een globale studie komen van de mobiliteit in het centrum, met speciale focus op het parkeren”, zegt de Koekelaarse burgemeester.
 

“De strengere voorschriften voor appartementsbouw (de grote boosdoener van de problemen!) moeten onverminderd van kracht blijven. Maar er dient meteen ook opgetreden tegen een nieuw fenomeen dat recent de kop opsteekt: het verkavelen in steeds maar kleinere loten van bestaande percelen en oudere, bestaande woningen uit puur winstbejag! Er dient voor ons een aanvaardbare ondergrens te komen voor kavels”, benadrukt Lansens nog.
 

“Voor de lokale economie dient de nieuwe ambachtelijke zone er nu snel in de nieuwe legislatuur te komen en moeten er al meteen – gelet op de Kafkaiaanse procedure – stappen gezet worden voor een nieuwe, bijkomende uitbreiding, conform de principes van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan”, besluit burgemeester Patrick Lansens.
 

De lijst van de burgemeester/SP.A ziet er voor de komende gemeenteraadsverkiezingen als volgt uit: Lijsttrekker is uittredend burgemeester Patrick Lansens (47 jaar). Dan volgen de uittredende schepenen Kelly Tanghe (31 jaar) en Dirk Ampoorter (49 jaar). Op vier staat SP.A- fractieleider Dirck Devreker (61 jaar), 5) Urbain Scharmin (64 jaar), 6) Jessy Salenbien (36 jaar), 7) Armand Vandamme (58 jaar), 8) Carole Himpens (47 jaar), 9) Danny Gotelaere (50 jaar), 10) Jana Castelein (21 jaar), 11) Chris Vandecasteele (48 jaar), 12) Heidi Meulemeester (32 jaar), 13) Stijn Ramboer (30 jaar), 14) Els Cuvelier (39 jaar), 15) Danny Kimpe (51 jaar), 16) Evelien Serpieters (29 jaar), 17) Nadine Louwaege (52 jaar), 18) Rik Dubois (58 jaar) en lijstduwer op plaats 19 is Anne-Marie Spriet ’49 jaar).

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio