Installatievergadering nieuwe gemeenteraad en schepencollege kende vlot verloop

Frans Verhelst verrassend fractieleider Open VLD

De voltallige nieuwe gemeenteraad voor de komende zes jaar. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege in Koekelare, heeft weinig om het lijf gehad in Koekelare. De enige verrassing van de avond viel aan de zijde van de oppositie, waar Open VLD-er Frans Verhelst verrassend als fractieleider uit de hoek kwam in plaats van de vertrouwde An Pleysier.

Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) opende stipt om 20 uur de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. De Koekelaarse burgervader liet alle verkozenen de eed afleggen zodat ze als gemeenteraadslid aan de slag kunnen.

Legden de eed als gemeenteraadslid af in de handen van de burgemeester met volgende zin: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven": Willy Boone zetelend voor Open VLD, mocht de spits afbijten, gevolg door: Frans Verhelst (Open VLD), Kelly Tanghe (SP.A), Dirk Ampoorter (SP.A), Eric Huyghe (CD&V), Henk Dejonghe (Open VLD), Dirck Devreker (SP.A), Armand Vandamme (SP.A), Urbain Scharmin (SP.A), Danny Gotelaere (SP.A), Tom Pollentier (CD&V), An Pleysier (Open VLD), Eric Maertens (CD&V), Jessy Salenbien (SP.A), Kaat Depreitere (CD&V), Carole Himpens (SP.A), Jan Lievens (Open VLD) en Marc Devrome (N-VA).

Kelly Tanghe (SP.A) werd door burgemeester Lansens voorgedragen en verkozen als voorzitter van de gemeenteraad. Eerste schepen wordt Dirk Ampoorter (SP.A), tweede schepen Marc Devrome (enige schepen van N-VA), derde schepen Jessy Salenbien (SP.A) en vierde schepen Carole Himpens eveneens van de SP.A. Nieuwkomer Stijn Ramboer (SP.A) wordt voorzitter van de OCMW en tevens schepen van sociale zaken. Zo zetelt hij dus ook in het schepencollege.

OCMW raadsleden

De OCMW-raad in Koekelare ziet er de komende legislatuur 2013 – 2018 als volgt uit: Raf Willaert en Tineke Devreker voor (Open VLD), Katrijn Dereeper en Tom Taveirne voor (N-VA), Stijn Ramboer, Rik Dubois en Annemarie Spriet voor de (SP.A), Cecile Hoorne en Marnix Demey voor de (CD&V).

De twee jongste gemeenteraadsleden: Jan Lievens (Open VLD) en Tom Pollentier (CD&V) mochten de stemmen helpen tellen.

Politieraad

Ook de Koekelaarse vertegenwoordigers die vanaf februari 2013 zullen zetelen in de nieuwe politieraad, werden gisterenavond verkozen. Werden verkozen: Danny Gotelaere (SP.A), Marc Devrome (N-VA) en Henk Dejonghe (Open VLD). Burgemeester Patrick Lansens (SP.A) zetelt van ambtswege in de politieraad.

Rol als oppositiepartij serieus spelen

Net voor het afsluiten van de eerste gemeenteraad, vroeg Tom Pollentier als fractieleider voor de CD&V het woord. Hij wenste namens de CD&V alle verkozen raadsleden van meerderheid en oppositie proficiat met hun mandaat in deze nieuw samengestelde gemeenteraad. Pollentier hoopte op een goede en constructieve manier samen te kunnen werken dit voor het welzijn van de gemeente en haar inwoners.

Tom Pollentier was eerlijk en bekende dat het voor de CD&V fractie met gemengde gevoelens is dat zij op de oppositiebanken verzeild zijn geraakt. Dat dit niet van harte is, zal voor niemand een verrassing zijn, zo stelde de ex-schepen van toerisme. “Na 18 jaar meebesturen in de meerderheid is het geen evidentie om ons naar oppositiemodus aan te passen. Maar in een democratisch systeem is er nu eenmaal een meerderheid en een oppositie. En dat dergelijke wisselingen gebeuren is nu eenmaal eigen aan de politiek. Op zich is dit ook niet slecht dat een meerderheid af en toe wisselt. Wellicht zouden een aantal mensen aan de overkant er ook wel eens deugd aan hebben om een oppositiekuur te volgen”, sneerde CD&V fractieleider Tom Pollentier richting burgemeester.

De CD&V fractieleider zei nog, dat het hun bedoeling is positief en constructief mee te werken aan het beleid, maar stelde ook dat ze hun taak als oppositiepartij ten volle zullen opnemen en het beleid kritisch zullen benaderen. “Soms zullen wij ook wel eens de luis in de pels zijn. Wij gaan voor een constructief - kritische oppositie”, benadrukte de CD&V fractieleider.

Benieuwd

Tom Pollentier zei ook benieuwd te zijn hoe deze nieuwe meerderheid van SP.A en N-VA zal functioneren. “Wij zijn vooral benieuwd hoe de samenwerking tussen deze twee partijen zal verlopen in een verhouding van negen zetels tegen één! Wij zijn benieuwd hoe de verhoudingen in deze meerderheid zullen liggen en hoe dit het beleid zal bepalen en eventueel veranderen.”

“Wij zijn ook benieuwd hoe de nieuwe uitvoerende mandatarissen het zullen doen. Een sterk vernieuwd schepencollege en een nieuwe OCMW-voorzitter. De SP.A heeft in de verdeling van hun mandaten, toch enkele merkwaardige keuzes gemaakt. Zo zijn er straks twee uitvoerende mandatarissen die niet rechtstreeks verkozen zijn en bijgevolg geen mandaat van de kiezer gekregen hebben, maar enkel deze functie verkrijgen bij gratie van de partijtop. Het maakt ons benieuwd hoe deze mensen het zullen doen, en dit college zal functioneren. Het is onze plicht om de beleidsdaden van dit nieuwe schepencollege zeer kritisch op te volgen”, aldus nog Tom Pollentier.

“De huidige meerderheid heeft gekozen om met een zeer krappe meerderheid (10 tegen negen) – het kleinst denkbare verschil te besturen. In stemmenaantal is het zelf zo dat de gezamenlijke oppositie meer stemmen had dan de huidige meerderheid! Het is ook voor het eerst sinds de bestuursperiode 1983 – 1988 dat er meerdere partijen in de oppositie zitten. Wij hopen dat wij als oppositie de kans krijgen om onze oppositierol volwaardig op te nemen.”

Invoering gemeenteraadsvoorzitter

“Een eerste instrument die meteen wordt toegepast – en daar zijn we blij mee – is de invoering van een volwaardige gemeenteraadsvoorzitter buiten het schepencollege. Laat het duidelijk zijn dat wij uiteraard de voorzitter liever verder hadden zien werken als schepen, zeker nadat zij zo’n duidelijk mandaat van de kiezer heeft gekregen. (Kelly Tanghe kreeg 1057 naamstemmen, nvdr). Je hebt alvast de capaciteit om je rol als voorzitter volwaardig op te nemen. Wij hopen dan ook dat je dit zal doen. Een voorzitter is iemand die neutraal in het debat moet staan en boven de partijen. Die een voorzitter is van alle raadsleden. Wij hopen dat je niet zomaar de handpop zal zijn van het college”, waarschuwde Pollentier. “Als je die taak volwaardig opneemt willen wij u ook steunen in uw rol als gemeenteraadsvoorzitter.”

“Daarnaast rekenen wij erop dat in het begin van de legislatuur werk wordt gemaakt van een degelijk huishoudelijk reglement. Een reglement dat voorziet dat de gemeenteraad volop zijn kritische en controlerende functie kan opnemen. Een reglement dat er ook in voorziet dat de raadsleden en fracties de ondersteuning en middelen krijgen om hun werk op een goede manier te verrichten. En tot slot hopen wij erop dat de voorzitter in de voorbereiding van dit reglement, alle fracties betrekt.”

Intergemeentelijke samenwerking

Tom Pollentier wees nog op de verplichting om één commissie wat betreft intergemeentelijke samenwerking op te richten. Hij stelde voor omdat uit te breiden naar één commissie Financiën - IGS. “Dat biedt niet alleen de mogelijkheid alles omtrent de intercommunales uitvoeriger te bespreken, maar het beidt tevens de mogelijkheid ons beter te informeren omtrent het budget. In deze commissie kan ook de implementatie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus voorbereid worden. Zo kan de gemeenteraad beter geïnformeerd en betrokken worden in de voorbereiding.”

Een ander voorstel van de CD&V houdt in om in het huishoudelijk reglement de mogelijkheid te voorzien een ad hoc commissie op te richten. Dergelijke commissie kan bij grotere projecten, al in een vroeg stadium de gemeenteraad informeren en kan er door de meerderheid een aftoetsing gebeuren, wat de betrokkenheid van de gemeenteraad verhogen, gaf Tom Pollentier de voorzitter nog mee.

Pollentier stelt ook voor om de kwaliteit van het debat in de gemeenteraad op te krikken en te verhogen, ook voor het publiek, er geïnvesteerd wordt in een degelijk discussiesysteem. Dit zal de voorzitter ook in staat stellen de gemeenteraad goed te leiden, zo stelde de CD&V fractieleider.

“Goede betrokkenheid van de gemeenteraad wil ook zeggen dat de voorzitter alle fracties betrekt bij de planning en de agendabepaling. Dat wij als oppositiefractie zicht hebben op de planning van de gemeenteraden voor een langere periode in het jaar. Dit kan door regelmatig overleg van de voorzitter met de verschillende fractieleiders. Tot slot hoopt Tom Pollentier dat alle informatie en dossierstukken, digitaal er beschikking staan van de raadsleden. Wij hopen alvast dat de meerderheid hier oor naar heeft en rekening houdt met deze voorstellen bij de opmaak van het budget en de meerjarenplanning, waar wij nu al naar uitkijken. Dit is voor ons een eerste belangrijke toetssteen”, zo besloot de CD&V fractieleider.

Verrassing bij Open VLD

In het verleden was An Pleysier de fractieleider bij Open VLD en ook voor deze legislatuur was dit zo ingevuld. Het was dan ook voor iedereen een verrassing van formaat, dat Frans Verhelst namens Open VLD het woord nam, toen gemeenteraadsvoorzitter Kelly Tanghe richting Open VLD- banken keek voor een reactie en hij zijn arm opstak om het woord te vragen.

Verhelst eerste tussenkomst was kort. Hij sloot zich namens zijn fractie aan bij wat Tom Pollentier naar voor had gebracht. Frans Verhelst wenste op zijn beurt de nieuwe ploeg een goede vaart toe en hoopte op een nauwe constructieve samenwerking.

Na afloop gingen wij even ons licht opsteken bij Open VLD voorzitter Henk Dejonghe, die stelde dat An Pleysier kort voor de installatievergadering (omstreeks 18 uur) hem tot zijn eigen grote verbazing heeft ingelicht, dat zij de fractie niet meer zou leiden en die taak had toevertrouwd aan Frans Verhelst, dit zonder voorafgaandelijke bespreking in de partij.

Vermelden we nog dat gemeentesecretaris Lode Claeys, door burgemeester Lansens, alle schepenen en gemeenteraadsleden, werd gefeliciteerd met de geboorte van zijn zoon Roel.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio