Morgen wordt de zaak ingeleid voor de burgerlijke rechtbank in Brussel

Vermaut: ‘Dagvaarding moet Vlaams gewest inspireren tot aanpassing kiesdecreet’

Vermaut: ‘Dagvaarding moet Vlaams gewest inspireren tot aanpassing kiesdecreet’

Andy Vermaut blikt vol vertrouwen vooruit in zijn strijd tegen het Vlaams Gewest om rechtvaardigheid. Foto: Eric Vanhooren

Koekelare - Het is AndyVermaut van Opbouw Koekelare/Groen Koekelare menens. Morgen word in Brussel zijn zaak tegen het Vlaams Gewest ingeleid. Vermaut vindt dat het Vlaams Gewest als wetgever verantwoordelijk is voor zijn eigen gebrekkige wetgeving.

Morgen vrijdag 21 juni wordt zijn zaak voor de burgerlijke rechtbank in Brussel ingeleid. ‘Via deze zaak wil ik de Vlaamse wetgever inspireren om het kiesdecreet op meerdere punten aan te passen. Ik weet dat de wetgever dagvaarden voor gebrekkige wetgeving niet alledaags is, maar iemand moet het doen. Iemand moet de stap durven zetten en een signaal uitsturen dat de Vlaamse wetgever verantwoordelijk is voor zijn eigen gebrekkige wetgeving’, onderstreept een strijdvaardige Andy Vermaut.

‘Vandaar het feit dat ik als burger de vinger op de wonde zelf leg en de oorzaken heb onderzocht waarom bepaalde zaken nu gebeuren zoals ze gebeuren. Volgens mij is er wel degelijk een overheidsaansprakelijkheid betreffende de fouten in de kieswetgeving. Het kan zelfs niet dat de wetgever deze fouten niet vooraf kon inschatten. Die gebrekkige wetgeving is nadelig voor mezelf maar ook voor al mijn partijgenoten van Opbouw Koekelare/Groen Koekelare’, stelt Vermaut onomwonden.

Verkiezingsfraude

De dagvaarding van het Vlaams Gewest is een uitloper van de verkiezingsnederlaag die Vermaut en zijn partij heeft opgelopen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Kopman Andy Vermaut klaagde verschillende onregelmatigheden aan bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brugge maar ving er bot. Ook bij de Raad van State probeerde hij zijn gram te halen, maar die stuurde hem wandelen wegens te laat ingediend. Nochtans had de man vooraf inlichtingen ingewonnen op de griffie, maar blijkbaar werd hij door de hoofdsecretaris van de griffie op een dwaalspoor gezet.

‘Ik heb hier dus meer dan voldoende belang om de Vlaamse wetgever te dagvaarden. De overheid is in gebreke, zelfs voor de wetgeving betreffende de verkiezingsuitgaven. De wetgever vraagt geen bewijzen, noch rekeninguittreksels voor de verkiezingsuitgaven. Wie alle heersende wetgeving respecteert, wordt hard gestraft. En wie de wet overtreedt, moet eigenlijk totaal geen rekenschap afleggen, want de aangifte van de verkiezingsuitgaven bij de rechtbank van eerste aanleg in Veurne, moet op dezelfde dag gebeuren als de dag dat je klacht binnen moet zijn bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brugge. Je kunt dus onmogelijk de aangiften van de verkiezingsuitgaven van de andere partijen noch controleren en opnemen in je klacht’, verduidelijkt Vermaut.

‘De overheid zorgt er dus mee voor dat verkiezingsfraude in de hand wordt gewerkt. Minister Bourgeois legt bedragen wat betreft de verkiezingsuitgaven vast, maar elke partij of kandidaat vult natuurlijk het document zodanig in dat zijn uitgaven beneden de gestelde grens liggen. Controleren kan niet want er moeten geen bewijsstukken bijgevoegd worden. De wetgever zal dus serieus moeten nadenken en de wetgeving moeten hervormen zodoende dat deze minder fraudegevoelig wordt’, benadrukt de kopman van Opbouw Koekelare/Groen Koekelare.

‘Vandaar dat ik hoop dat de democratie mijn positieve inspanningen zal waarderen, want onze staat is niet gediend met rechtsmiddelen die er geen zijn. We sturen over de hele wereld waarnemers om de democratie te waarborgen en te controleren, terwijl we nog nooit onze eigen verkiezingswetgeving intens onder een vergrootglas hebben gehouden’, zegt Vermaut nadrukkelijk.

‘Vandaar mijn noodzakelijk werk om aan onze democratie te werken en deze positief bij te sturen, de wetgever voortaan te inspireren en vooral inhoud te geven aan onze democratische rechtsbeginselen.’

Vermaut wil vermijden dat er in de toekomst geen dergelijke slachtoffers meer kunnen vallen van dit perfide systeem die duidelijk gemaakt is in het voordeel van wie fraudeert. ‘Ik spreek de hoop uit dat de fouten die in de wetgeving zijn gemaakt en die ten nadele zijn van mij, nooit meer gemaakt kunnen worden. Ik hoop te mogen geloven in meer eerlijkheid, meer rechtvaardigheid en meer transparantie en in een kiesdecreet dat de burger echt serieus neemt en respecteert’, zo besluit Andy Vermaut.

Vier argumenten

Andy Vermaut wordt in zijn strijd bijgetreden door advocaat Nic Reynaert die het Vlaams Gewest in naam van Vermaut heeft gedagvaard.

‘Het Vlaamse Gewest werd gedagvaard wegens ernstige tekortkomingen in zijn wetgevende taak’ aldus meester Reynaert. ‘Het Kiesdecreet vertoont ernstige gebreken die Andy Vermaut verhinderen of verhinderd hebben zijn recht op een eerlijk proces voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Raad van State uit te oefenen.’

De tekortkomingen die aan de kaak gesteld worden zijn de volgende: Ten eerste is er een niet bestaande, minstens te korte termijn om een dossier voor te bereiden voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Men kan immers maar volledige inzage krijgen in de verkiezingsuitgaven de dag waarop men ten laatste zijn beroep bij die Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan indienen’, vervolgt de advocaat. ‘Hier is dus duidelijk sprake van een schending van het recht op een eerlijk proces.’

Ten tweede: ‘daarnaast is er een te korte termijn om een dossier voor te bereiden voor de Raad van State. In bepaalde zaken werd geoordeeld dat een termijn van 30 dagen te
kort was om een beroep in te dienen bij de Raad van State. Europese rechtspraak steunt ons eveneens in dit standpunt.’

Een derde argument: Het verlenen van een niet effectief rechtsmiddel doordat de wetgever opzettelijk de verjaringstermijnen inzake de strafbepalingen kort houdt. ‘Dat deze kort zijn, vormt geen probleem. Maar dat deze zo kort zijn dat een burger onmogelijk de behandeling van zijn zaak kan verkrijgen, toont aan dat de burger een schijnrechtsmiddel verleend wordt. De wetgever is zich nochtans zeer goed bewust van de traagheid van het gerechtelijk systeem in de praktijk, doch meent dat een verjaringstermijn zoals vastgesteld in het Kiesdecreet, voldoende is. Dit is onaanvaardbaar en is dus een zeer goed argument’, onderstreept Nic Reynaert.

Tot slot is er nog een vierde argument: De processen-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau en van het stembureau vermelden nergens dat getuigen klachten, onregelmatigheden of problemen kunnen vermelden. Burgers, opdat zij op de hoogte zouden zijn van hun mogelijkheid tot maken van opmerkingen in verband met onregelmatigheden of problemen, dienen hiervan in kennis gesteld te worden’, vindt advocaat Reynaert. ‘België werd in gelijkaardige gevallen reeds veroordeeld. Deze arresten vormen dus een goede basis om ook dit argument hard te maken.’

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio