Gemeenteraad donderdag 27 augustus: agenda

Aarschot - De gemeenteraad vergadert vanavond om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staat onder meer:

 AGENDAPUNTEN MEEGEDEELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Lokale Politie
1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling
a) van 08.06.2009 tot 22.06.2009 aan de Elisabethlaan ter hoogte van huisnummer 106 tijdens grondwerken;
b) op 10.06.2009 aan de Leuvensestraat ter hoogte van huisnummer 95-97 ingevolge bouwwerken;
c) van 15.06.2009 in de Heidestraat tijdens rioleringswerken;
d) van 15.06.2009 tot en met 17.06.2009 aan de Elisabethlaan ter hoogte van huisnummer 71 ingevolge werken;
e) van 17.06.2009 tot en met 10.07.2009 in de Vleminkstraat ter hoogte van huisnummers 53 tot 55b
ingevolge wegeniswerken;
f) van 17.06.2009 tot en met 26.06.2009 op de N223 (gedeelte) voor wegnemen en plaatsen van verlichtingspalen;
g) op 18.06.2009 aan de Konijntjesberg ter hoogte van huisnummer 9 tijdens verhuiswerken;
h) op 19.06.2009 aan het Schaluin tijdens de avondmarkt;
i) van 24.06.2009 tot en met 03.07.2009 in de Roosstraat ingevolge wegeniswerken;
j) van 22.06.2009 tot en met 17.07.2009 aan de Leuvenseweg (gedeelte) ingevolge wegeniswerken;
k) van 24.06.2009 tot 03.07.2009 aan de Oude Mechelsebaan (gedeelte) ingevolge wegeniswerken;
l) van 29.06.2009 tot en met 02.07.2009 in de Franseliniestraat ter hoogte van huisnummer 10 tijdens
wegeniswerken;
m) van 29.06.2009 tot en met 02.07.2009 in de Hamerstraat ter hoogte van de aansluiting met de
Langdorpsesteenweg tijdens wegeniswerken;
n) op 29.06.2009 aan Ten Drossaarde op de parkeerplaatsen (gedeelte) tijdens sonderingswerken;
o) van 29.06.2009 tot en met 03.07.2009 aan de Bekaflaan (gedeelte) tussen ingevolge wegeniswerken;
p) op 01.07.2009 in de Amerstraat (gedeelte) tijdens het plaatsen van een betonpomp;
q) op 30.06.2009 in de Bogaardenstraat ter hoogte van huisnummer 18 voor plaatsing van een vrachtwagen;
r) op 07.07.2009 in de Vleminkstraat ter hoogte van huisnummer 14 voor de herstelling van het fietspad;
s) van 06.07.2009 tot en met 10.07.2009 op de N223 Aarschot - Tienen (gedeelte) voor wegnemen en plaatsen van
verlichtingspalen;
t) op 24.07.2009 in de Willem Huveneerstraat voor een barbecue;
u) van 06.08.2009 tot 20.08.2009 aan het Steentje en de Testeltsesteenweg ter hoogte van huisnummer 291
ingevolge wegenwerken;
v) van 06.08.2009 tot en met 07.08.2009 in de Fabriekstraat tegenover huisnummer 24 voor werken;
w) op 07.08.2009 in de gehele Elisabethlaan ingevolge onderhoudswerken van de Groendienst.
Brandweerdienst
2. Aankoop autoladder met financiële staatsbijdrage
(vervanging van de beslissing van de gemeenteraad van 23.04.2009 ingevolge prijsherziening)
artikelnummer: 351/743-98
wijze van gunning: via de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken volgens raamcontract
geraamd bedrag: 610.806,05 EUR (inclusief BTW)
waarvan 75% (= 458.104,5 EUR) zal worden terugbetaald door de staat
waarvan 25% (= 152.701,5 EUR) ten laste blijft van de stad
3. Vacantverklaring van één betrekking van korporaal bij het brandweerkorps van Aarschot bij bevordering.


27 augustus 2009 om 20 uur

4. Afspraken in verband met personeelsaangelegenheden waarvoor geen federale regeling bestaat
(administratieve meerprestaties, deelname aan vormingsinitiatieven…).
Departement Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu
5. Administratieve site:
studieopdracht voor de bouw van een dienstencentrum met ruimte voor de stedelijke administratie, sociaal huis,
parkeer- en werkwinkel
kennisgeving van de beslissing van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot tot
goedkeuring van het projectdossier in het kader van de procedure van de Open Oproep (bestaande uit het bestek,
de projectdefinitie, het programma van eisen, het investeringsbedrag, de timing, de locatiegegevens en de
modelovereenkomst)
6. Gratis grondafstand van een perceel gelegen te 3201 Langdorp, Elsleukenhoekstraat 18, kadastraal gekend als afd. 3
sectie I nr. 223/F zijnde lot 2B met een totale oppervlakte van 45m2 voor het plaatselijk en gedeeltelijk verbreden
van de Elsleukenhoekstraat
7. Gratis grondafstand van een perceel gelegen te 3202 Rillaar, Diestsesteenweg ZN – Roth ZN – Wijper ZN, kadastraal
gekend als afd. 5 sectie C nr. 305/F, afd. 5 sectie C nr. 305/T zijnde lot 4 met een totale oppervlakte van 0a 09ca
voor het plaatselijk en gedeeltelijk verbreden van Wijper
8. Deelname aan de gegroepeerde houtverkoop voor het dienstjaar 2010, georganiseerd door het Agentschap voor
Natuur en Bos, voor de kappingen die moeten worden uitgevoerd in het Kloesebos (totaal volume : ± 80m3)
9. Subsidiereglement voor de sterilisatie, castratie of euthanasie van zwerfkatten, waardoor aan deelnemende
dierenartsen en verenigingen voor dierenbescherming een subsidie wordt toegekend van :
65 EUR voor sterilisatie van een kattin
35 EUR voor castratie van een kater
35 EUR voor euthanasie van een kat
artikelnummer : 8797/332-02
Secretariaat
10. Rapportering door het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad over de uitvoering van het
budgethouderschap in toepassing van het gemeentedecreet, artikel 168
11. Interne kredietaanpassingen van de gewone en de buitengewone dienst van de begroting :
beslissing in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de
inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het
gemeentedecreet
12. De inning van geringe dagontvangsten
Kaderreglement waarbinnen de beslissingen van de secretaris tot het belasten van personeelsleden met de inning
van geringe dagontvangsten moeten passen:
aanpassing van het bestaande reglement aan de bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van
het gemeentedecreet
13. Provisies voor geringe exploitatie-uitgaven (dagelijks bestuur)
Kaderreglement waarbinnen de beslissingen van de secretaris tot het toekennen van provisies moeten passen:
aanpassing van het bestaande reglement aan de bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van
het gemeentedecreet
14. Bijzonder nood- en interventieplan “Grieppandemie – oprichting van een lokaal zorgmeldpunt”: kennisneming
Stedelijk Museum Aarschot en dienst Toerisme
15. Optimaliseren van recreatiepaden (wandel- en fietspaden)
Artikelnummer : 56101/731-60
Wijze van gunning : algemene offerteaanvraag
Geraamd bedrag : 150.000 EUR (inclusief BTW)
Jeugdcentrum De Klinker
16. Subsidiereglement bouw- of verbouwingswerken:
aanpassing van het bestaande reglement om jeugdbewegingen die een lening aangaan voor de realisatie van een
nieuwbouw met deze subsidie een gewaarborgd bedrag te kunnen verzekeren
Welzijnshuis
17. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en de vzw Velo:
verlenging van de samenwerkingsovereenkomst (goedgekeurd door de gemeenteraad op 26.03.2009) tot 31.12.2009
en toekenning van een bijkomende werkingstoelage
artikelnummer: 42301/332-02
bedrag: 4.000 euro
Ontvangerskantoor
18. Lokale politiezone Aarschot : begrotingsrekening en jaarrekening per 31december 2006
Kennisneming van het besluit van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dd. 24 juli 2009
houdende definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2006 van de Politiezone Aarschot
19. Lokale politiezone Aarschot : begrotingsrekening en jaarrekening per 31december 2007
Kennisneming van het besluit van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dd. 04 augustus 2009
houdende de definitieve vaststelling van de begrotingsrekening 2007 van de Politiezone Aarschot
OCMW
20. Jaarrekening 2007
Kennisneming van het besluit van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant dd. 07.07.2009
houdende definitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 van het OCMW
21. Budgetwijziging nummer 1 – 2009 in investeringen

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio