Gemeenteraad maandag 23 november: agenda

Diest - De gemeenteraad vergadert op maandag 23 november om 20 uur in de Sint-Joriszaal van het stadhuis.

Agenda :

Algemene coördinatie
1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de raadszitting van 26 oktober 2009.
2. Kennisname van de wijzigingen aangaande de vertegenwoordiging van de politieke fracties in :
a)PWA-Diest
b)Diest Uitbreiding

OCMW
3. Kennisname van het budget 2010.

Brandweer
4. Goedkeuring van de berekeningswijze van de eindejaarstoelage voor het beroepsbrandweerpersoneel. (intrekking van het raadsbesluit dd. 29/01/2007)
5. Goedkeuring van het reglement betreffende de medische controle van het beroepsbrandweerpersoneel in geval van ziekte.

Personeel
6. Goedkeuring van de aanpassing van de personeelsformatie en het organogram.

Academies
7. Met betrekking tot de Hagelandse Academie voor muziek en woord : a) goedkeuring van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst ter inrichting van het mentorschap voor het schooljaar 2009-2010;
b) aanduiding van de vertegenwoordiger en de plaatsvervangend vertegenwoordiger van het beheerscomité van de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst ter inrichting van het mentorschap voor het schooljaar 2009-2010.

Toerisme
8. Goedkeuring van het bestek, indicatief geraamd op € 66.000,00, voor de inrichting van een toeristische infobalie in het St.-Elisabethgasthuis, te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Milieu
9. Goedkeuring van het retributiereglement op de ophaling van huisvuil en de aankoop van een gemeentekaart. (intrekking van het raadsbesluit dd. 26/11/2007)
10. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst houdende exclusieve dienstverlening tussen de stad Diest en Interleuven betreffende uitgebreide ondersteuning op de milieudienst.
11. Ten behoeve van de aanleg van een intergemeentelijk recyclagepark op een gedeelte van de site Nijverheidslaan 33, goedkeuring van het ontwerp voor de inrichting door Limburg.Net van diftarinstallaties en een parkwachtersgebouw.

Financiën
12. Goedkeuring van de budgetwijziging gewone dienst – nr. 7 en buitengewone dienst nr. 8 voor het dienstjaar 2009.

Patrimonium
13. Goedkeuring van de bestekken, indicatief geraamd op € 135.939,10, voor herstellingswerken in het Warandestadion, te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding.
14. Goedkeuring van de overeenkomst met de bvba Dibo Design tot vestiging van een wederzijdse eeuwigdurende erfdienstbaarheid van overgang op percelen grond in functie van de aanleg van een exploitatieweg aan de achterzijde van de stadseigendom gelegen aan de Nijverheidslaan 33 en de Schaluinstraat.

Openbare werken
15. Goedkeuring van de onderhandse aankoop (minnelijke onteigening) van een perceel grond sectie B nr. 61 G te Webbekom in functie van rioleringswerken in de verkaveling Parelsberg-Molenberg, mits de prijs van € 6.000,00.
16. Goedkeuring van het bestek, stadsaandeel indicatief geraamd op € 8.475,00, voor de aanleg van een verkeersplateau in de Steenweg op Papenbroek in het kader van omgevingswerken “project Bergveld-Den Ren”, te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding.
17. Goedkeuring van het bestek, stadsaandeel, indicatief geraamd op € 16.505,74, voor buitengewone herstellingswerken aan de zijstraat Speelhofstraat, te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
18. Goedkeuring van de eindafrekening van de hoofdwerken en de aanvullende opdracht van het buitengewoon onderhoud kasseiwerken ten bedrage van € 96.674,33.

Ruimtelijke ordening
19. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Turnhout in het kader van het grensoverschrijdend project “structuur versterking stationsomgevingen Vlaanderen en Nederland” in het kader van het Interreg IV-programma voor het grensgebied Vlaanderen en Nederland.
20. Goedkeuring van het rooilijnplan van de Ezeldijksite fase 1.
21. Goedkeuring van het rooilijnplan van Bergveld-Den Ren.
22. Goedkeuring van het rooilijnplan van de ontsluitingsweg aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van de Colruyt.
23. Goedkeuring van het rooilijnplan van de verkaveling Molenbergstraat.

Sport
24. Goedkeuring van het bestek, indicatief geraamd op € 8.264,47, voor levering van sportmateriaal voor diverse accommodaties, te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Bevolking
25. Kennisname van de ontgraving van het vak A op de begraafplaats te Webbekom.

Intergemeentelijke samenwerking
26. Met betrekking tot Iverlek goedkeuring van de intekening op de kapitaalverhoging.
27. Met betrekking tot de algemene vergadering van Limburg.net dd. 25 november 2009 :
a) aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad;
b) goedkeuring van de agenda.
28. Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van Interleuven dd. 9 december 2009 :
a) aanduiding van de vertegenwoordiger van de stad;
b) vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda.
29. Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van Cipal dd. 11 december 2009 :
a) aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad;
b) goedkeuring van de agenda.
30. Met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van Finilek dd 15 december 2009 :
a) aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad;
b) goedkeuring van de agenda.
31. Met betrekking tot de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Igo-Leuven dd. 17 december 2009 :
a) aanduiding van de vertegenwoordiger van de stad;
b) goedkeuring van het voorgestelde programma 2010;
c) goedkeuring van de voorgestelde begroting 2010.
32. Met betrekking tot de algemene vergadering van Hofheide NV dd. 22 december 2009 aanduiding van de vertegenwoordiger van de stad.

Verslagen
33. Mededeling aan de gemeenteraad van de verslagen en einddocumenten van de raden en overlegstructuren georganiseerd door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 200 § 1 van het gemeentedecreet. (verslagen)

Interpellaties
33bis. Ingediend door raadslid Ceuppens aangaande de kermis in onze stad.
33ter. Ingediend door raadslid Ceuppens aangaande "hangjongeren" aan het Warandepark.
33quat. Ingediend door raadslid De Graef aangaande de bereikbaarheid van het kerkhof te Schaffen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio