DVP verbolgen over schrapping toegevoegde agendapunten gemeenteraad

DVP verbolgen over schrapping toegevoegde agendapunten gemeenteraad

Foto: RR

Pepingen - DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper vindt het niet kunnen dat twee van zijn toegevoegde agendapunten, het PPP-charter en het voorstel voor een snelheidsbeperking aan het fietspad in Bogaarden, bij aanvang van de jongste gemeenteraad van de agenda geschrapt werden door de LVB-meerderheid. De Cuyper neemt daarbij ook gemeenteraadsvoorzitter Saskia Beeckmans op de korrel, maar volgens haar wordt niemand onrechtmatig behandeld.

In zijn kritiek aan het adres van de LVB-meerderheid schuwt gemeenteraadslid De Cuyper (DVP) de harde woorden niet.

“Naar de buitenwereld stelt de huidige beleidsploeg zich voor als een zeer constructief en ‘samen eerlijk en oprecht’, maar achter gesloten deuren vallen de maskers af. De gemeenteraadsvoorzitter zetelt zonder enige neutraliteit, de communicatie naar de pers is foutief, de omgang met de oppositie is respectloos. Als correct ingediende toegevoegde punten zomaar van de agenda worden geschrapt en zelf niet eens ter discussie en ter stemming worden voorgelegd aan de raad, dan is er fundamenteel iets verkeerd.”

PPP-charter en verkeersveiligheid

“Bij aanvang van de vierde gemeenteraadszitting werden twee toegevoegde punten van DVP door de huidige beleidsploeg LVB van de agenda gehaald. De meerderheid stemde de agendapunten weg nog voor enig mogelijk debat in de gemeenteraadszitting."

"Het punt aangaande het "PPP-charter,  Positieve Pepingse Politiek " werd weggestemd omdat LVB dit plots zou zien binnen een groter geheel, de oppositie onbekend. Het punt aangaande verkeersveiligheid zou reeds door “de dienst” in opmaak zijn, terwijl er nergens een collegebeslissing hierover te vinden is en er al maanden geen bevoegd ambtenaar beschikbaar is. DVP stelt dan ook de vraag op welke juridische basis de beide toegevoegde punten van de agenda werden gehaald.” aldus De Cuyper.

Collegebeslissingen

" Bovendien krijgen raadsleden van de oppositie de collegebeslissingen pas na 10-tal dagen ter inzage. Raadsleden werd verboden rechtstreeks contact te hebben met gemeentelijke diensten of ambtenaren.  Alles moet langs de algemeen directeur en zij moet alles voorleggen aan het college. Dit is op zijn minst een zeer logge werkprocedure te noemen." 

Saskia Beeckmans :‘Niemand wordt onrechtmatig behandeld’

Gemeenteraadsvoorzitter en schepen Saskia Beeckmans (LVB) weerlegt de kritiek van Kristof De Cuyper (DVP).

"Het toegevoegd agendapunt aangaande een PPP-charter is een vraag naar een deontologische reglementering aangaande berichtgeving in de pers. Er bestaat vandaag al een deontologisch reglement voor mandatarissen welke uiteraard moet geactualiseerd worden. Het voorstel was dan ook om dit punt mee op te nemen in het fractieoverleg over de actualisering van het volledig deontologische reglement. Dit was des te pertinent omdat de formulering van het toegevoegd punt niet politiek neutraal was opgesteld. Er wordt een charter van positieve politiek beperkt tot drie punten voorgesteld en gelijktijdig wordt in datzelfde voorstel zwaar uitgehaald naar een andere politieke fractie. Niet echt de basis voor een positieve sfeer dus. Dat men in eigen politieke publicaties uithaalt naar een andere partij kan uiteraard maar dat kan niet in een bestuurlijke beslissing, zeg maar een gemeentelijke wet, die politiek neutraal moet zijn. Als voormalig gemeenteraadsvoorzitter weet betrokkene dit maar al te goed.” aldus gemeenteraadsvoorzitter Saskia Beeckmans (LVB).

“In de sfeer van politiek positivisme waren we de mening toegedaan dat het een positief, maar vooral werkbaar voorstel was om dit mee te nemen naar een overleg waarin het volledige deontologisch reglement zou geactualiseerd worden. Dat men daar niet op inging is nogal tegenstrijdig. Bovendien werd het agendapunt dan wel van de agenda gehaald het idee zal wel worden meegenomen naar het fractieoverleg. Er werd dus niets weggestemd. “

“Ook in het dossier verkeersveiligheid wordt er geen correcte weergave gegeven. Dit is een dossier in behandeling waar het nodig materiaal reeds voor besteld en ondertussen bijna geleverd is, en waar de administratie de nodige aanvullende reglementen voor voorbereid. Het toegevoegd punt was op dat vlak trouwens ook onvolledig.”

“Ik begrijp dat oppositie voeren soms frustrerend is maar men moet het college van Burgemeester en schepenen ook de tijd geven om dossiers in behandeling correct en volledig af te werken, in samenspraak met de administratie. In de gemeenteraad is er vaak een stevig debat, maar de omgang is nooit respectloos. We willen ook benadrukken dat hier op geen enkele manier een fractie of gemeenteraadslid van de oppositie werd genegeerd, benadeeld of onrechtmatig behandeld. Voor alle beslissingen en acties op de gemeenteraad wordt de basis grondig afgetoetst. Over het lot van beide agendapunten werd trouwens uitgebreid gedebatteerd op de gemeenteraad, misschien zelf meer dan in het verleden het geval was." aldus nog Saskia Beeckmans.

DVP : 'Toegevoegde agendapunten blijven indienen'

De schrapping van de twee toegevoegde agendapunten zal gemeenteraadslid Kristof De Cuyper (DVP) er niet van weerhouden om in de toekomst toegevoegde punten te blijven indienen.

"Desondanks dit alles wenst DVP toch nog steeds een constructieve houding aan te nemen en zullen we het niet nalaten toegevoegde punten en amendementen in de te dienen en kritische mondelinge vragen te stellen op de volgende gemeenteraadszittingen indien DVP dit nodig zou achten ten voordelen van alle Pepingenaren." besluit De Cuyper (DVP).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio