Agenda van de maandelijkse gemeenteraad

Zelzate - Vanavond gaat, naar maandelijkse gewoonte, de vergadering van de gemeenteraad door. De 23 raadsleden krijgen volgende agenda voorgeschoteld.
 • Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 19 oktober.
 • Bespreken of er eventuele bezwaren of opmerkingen worden overgemaakt in functie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gent.
 • Goedkeuren agenda en bepalen mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van IDM, voor de buitengewone algemene vergadering van IVEG, voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW, IGS Westlede en Veneco.
 • Goedkeuring van de beheersoverdracht ‘activiteit warmte’ aan IVEG via Infrax.
 • Beslissing tot uittreding naar aanleiding van fusie Infrax-Eandis.
 • Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS.
 • Er zijn wijzigingen gebeurd aan de regelgeving inzake het grond- en pandendecreet. Deze dienen goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
 • Bespreking van het beleid met betrekking op verwaarloosde woningen en gebouwen dat werd overgeheveld van Vlaams naar gemeentelijk niveau.
 • Bespreking van de opheffing van de kerkfabriek Sint-Antonius. Het Bisdom heeft beslist de twee Zelzaatse parochies samen te voegen, de twee kerkfabrieken hebben zich bereid getoond tot samenvoeging. Dit moet overgemaakt worden aan de Vlaamse regering en er wordt advies gevraagd aan de gemeenteraad.
 • Invoeren van een bibliotheekreglement voor de Regiobib Meetjesland. De gratis dienstverlening blijft, de ‘boetes’ worden opgetrokken.
 • Goedkeuren van het jaaroverzicht 2016-2017 van de scholengemeenschap.
 • Bespreking van de werking van de financiële dienst.
 • De PVDA+-fractie vraagt aan de gemeenteraad maatregelen tegen de klimaatopwarming.
 • De PVDA+-fractie vraagt een motie in te dienen, gericht aan federaal minister Marghem (MR) en Vlaams minister Schauvliege (CD&V), beide bevoegd voor energie, naar aanleiding van de klimaattop in het Duitse Bonn.
 • De PVDA+-fractie vraagt de herstelling van het bushokje in de Assenedesteenweg, halte Debbautshoek.
 • De PVDA+-fractie vraagt een motie in te dienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer inzake geluidswerende met betrekking tot de omvorming van de R4 west en oost, meer bepaald het aanleggen van een nieuwe afrit richting tunnel. (geluidsmuur, onteigeningen, …).

Achteraf werden nog drie extra agendapunten toegevoegd:

 • De PVDA+-fractie vraagt naar de resultaten van het beloofde onderzoek door de schepen van verkeer in verband met de verkeerssituatie op het kruispunt Rijkswachtlaan/Maïsstraat.
 • De PVDA+-fractie vraagt om een voetpad te voorzien in de Rijkswachtlaan.
 • De PVDA+-fractie vraagt een betere beveiliging van het kruispunt R4/Beneluxlaan. De verkeerslichten zouden moeten aangepast worden zodat er geen conflicten tussen fietsers en vrachtwagens mogelijk zijn.

In de geheime agenda die direct na de openbare raad volgt staan twee punten op het programma:

 • Aanduiden van een Data Protection Officer, een functionaris die instaat voor gegevensbescherming.
 • Wijzigen van de lokale adviesraad economie.

De raad, die zoals steeds wordt voorafgegaan door het halfuurtje van de burger, gaat vanavond vanaf 19 uur door in de bovenzaal van het gemeentehuis. De openbare raad is voor iedereen toegankelijk.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio