Stadsmonitor doet Kortrijk blozen maar ook in eigen boezem kijken

Kortrijk - Maandag heeft de Vlaamse overheid de resultaten van de Stadsmonitor 2017 voorgesteld. In deze zesde editie van de monitor wordt de leefbaarheid van de 13 centrumsteden in kaart gebracht aan de hand van honderdtachtig indicatoren. Kortrijk scoort behoorlijk al zijn er nog werkpunten, zoals bij het gebruik van de fiets en bij de verkeersongevallen(Kortrijk scoort hier slecht).

1. Het vertrouwen in het stadsbestuur stijgt verder naar 36% (ten aanzien van 29% in 2011).
o 72% van de inwoners is fier op Kortrijk. Deze trend is sedert 2008 in stijgende lijn. Voor het eerst evenaart Kortrijk de gemiddelde score van de centrumsteden.
o De tevredenheid over de buurt is gestegen van 77,2 naar 80% en de tevredenheid over de stad in het algemeen steeg van 77,5 naar 79%. Voor beide indicatoren scoort Kortrijk beter dan het gemiddelde van de centrumsteden.

2. De Kortrijkzanen zijn bijzonder tevreden over de consultatie van de inwoners. Kortrijk stijgt van 31% in 2011 tot 47% en is na Mechelen de beste centrumstad wat dit betreft. De inspanningen van het stadsbestuur in verband met de vele initiatieven van Kortrijk Spreekt (Kortrijk Op Toer, inspraak voor senioren, studenten, handelaars, werfcafés, ….) worden door de inwoners gewaardeerd.
o Steeds meer inwoners (nl. 71% - 63% in 2014) zijn tevreden over de informatie over activiteiten, de dienstverlening, de initiatieven en de beslissingen in en door de stad. In de centrumsteden is dit gemiddeld 60% en Kortrijk scoort hierdoor het best van alle centrumsteden.
o Ook het aantal inwoners dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad blijft stijgen (van 34% in 2011 naar 46%).

3. Inzake subjectieve armoede heeft Kortrijk samen met Brugge en Hasselt de tweede laagste score: 15% van de inwoners zegt dat ze moeilijk of zeer moeilijk rondkomen met het maandelijks beschikbaar inkomen van het gezin. Kortrijk heeft het laagste aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden (10%).  In de centrumsteden is dit gemiddeld 15%.

4. Kortrijk was in 2016 de goedkoopste centrumstad om een woning te verwerven. Een woning kostte gemiddeld 182.644 EUR. De trend van 2014 wordt daarmee bevestigd.

5. Voor de bevolkingsgroep van de senioren beschikt Kortrijk over het grootste aandeel opvangplaatsen in de woonzorgcentra en in assistentiewoningen, nl. 113,4 plaatsen per 1.000 65-plussers.  Dat is het hoogst van alle andere centrumsteden. 

6. Kortrijk heeft gemiddeld de meeste sportinfrastructuur per 1.000 inwoners (4,0 per  1.000 inwoners). Samen met Brugge zit Kortrijk ver boven het gemiddelde van de centrumsteden.

7. De criminaliteitsgraad is sterk gedaald van 114 naar 97 feiten (per 1.000 inwoners) tussen 2007 en 2016 en zit onder het gemiddelde van 109%. Ook het mijdgedrag in buurt en stad nemen respectievelijk af met 1% en 2% tegenover 2014.

8. Sterke stijging klanten cultuurcentra en veel bereik buiten Kortrijk: actieve klanten nemen toen van 4.173 in 2011 naar 6.247 in 2015, meer dan 60% komt van buiten de stad.

9. Kortrijk scoort met 90% tevredenheid het hoogst van alle centrumsteden wat huisvuilvoorzieningen (containerparken, huisvuilophaling …) betreft.

10. Zuid-West-Vlaanderen blijft een economisch sterke topregio. Daardoor blijft Kortrijk goed scoren voor wat betreft de jobratio (het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd 20-64 jaar), de werkzaamheidsgraad (het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd 20-64 jaar) en de algemene werkloosheidsgraad (het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking 15-64 jaar):
o Jobratio : 119,3 in 2015 (Hasselt en Leuven gaan Kortrijk voor)
o Werkzaamheidsgraad : 72,7 in 2016 (Brugge en Roeselare gaan Kortrijk voor)
o Algemene werkloosheidsgraad : 7,2% in 2017 (enkel in Roeselare en Brugge nog minder werklozen).

De overlevingsgraad van ondernemingen in Kortrijk is en blijft hoog. 66,2% van de startende ondernemingen is na vijf jaar nog actief.  Na Roeselare en Hasselt is dit de derde hoogste score van de centrumsteden. 

Enkele opmerkelijke cijfers en evoluties:

- Een belangrijke indicator voor armoede is het aandeel personen (van 0 tot 59 jaar) dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit laag is (lager dan 0,2 op 1 januari 2016).  Kortrijk scoort wat dat betreft goed (11,2%).  Het is belangrijk de indicatoren voor armoede in hun samenhang te bekijken. Zo is bijvoorbeeld het aantal geboortes in kansarme gezinnen voor het eerst in jaren weer gestegen.  Anderzijds hebben we het minst inwoners met betalingsmoeilijkheden. Armoede is en blijft moeilijk te meten, daarom loopt in Kortrijk een Europees project Mission om de armoede en effecten van armoedebestrijding wetenschappelijk te meten.

- Er is een opmerkelijke stijging van  de tevredenheid over de uitstraling van pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad: van 54 naar 64% .

- Het gaat de goede kant op met de duurzaamheid van de woningen. Steeds meer inwoners geven aan in te zetten op energiezuining wonen (van 37% in 2011 naar 57% in 2017) en energierecuperatie (van 48% in 2011 naar 54% in 2017).

- Het aantal inwoners dat te voet gaat of de fiets neemt voor korte afstanden stijgt.
o Voetgangers: van 55% in 2014 naar 60% in 2017
o Fietsers: van 39% in 2014 naar 42% in 2017
o Op een aantal indicatoren scoort Kortrijk beter dan het gemiddelde van de centrumsteden: 82% van de inwoners vindt het stadscentrum vlot bereikbaar met de fiets, 59% vindt het veilig fietsen in de buurt in Kortrijk.

- Er wordt meer gefietst in Kortrijk. Maar toch blijven ook de Kortrijkzanen grote fan van de auto.

o Verplaatsingen met de fiets :
In de vrije tijd : van 40 naar 43%
Tussen woonplaats en werk/school : van 30 naar 32%
o Verplaatsingen met de wagen : 
In de vrije tijd: 65% (status quo)
Tussen woonplaats en werk/school: van 62 naar 59%.

· Het aantal verkeersslachtoffers is weliswaar sterk gedaald (van 10,2 naar 7,6 per 1.000 tussen 2005 en 2014), maar toch blijfr Kortrijk de slechtst scorende centrumstad. Uit de meest recente cijfers van de Politiezone Vlas blijkt wel dat het aantal slachtoffers sinds 2016 nog met 22,6% is gedaald. 

· Kortrijkzanen zijn iets minder tevreden over het aanbod van het openbaar vervoer in de buurt (van 74 naar 72%). Voor het woon-werkverkeer wordt de bus niet méér gebruikt dan in 2014, wel de trein. In de vrije tijd neemt de Kortrijkzaan minder de bus dan in 2014.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio