Agenda van de gemeenteraad

Agenda van de gemeenteraad

Foto: Koen Van Waesberghe

Zelzate - Vanavond vanaf 19 uur gaat de maandelijkse vergadering van de gemeenteraad door. De raadsleden hebben een agenda van 21 gewone punten, 4 punten voor de geheime zitting en 5 aanvullende punten te verwerken. Daarna volgt de OCMW-raad met zeven punten op de agenda.

De 23 verkozen raadsleden en de algemeen directeur gaan in de bovenzaal van het gemeentehuis hun maandelijkse vergadering van de gemeenteraad houden. Hieronder vindt u de officieel verschenen agenda:

 • Goedkeuren van de notulen van de raad van 25 februari.
 • Omdat de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn samengevoegd dient het huishoudelijk reglement te worden aangepast.
 • Het OCMW-budget, dat op de vorige raad werd goedgekeurd, dient te worden vastgesteld.
 • Samenstelling van de gemeenteraadscommissie en verkiezing van een voorzitter.
 • Verkiezing van één raadslid en eventueel één vervanger per fractie als adviserend lid voor de gemeentelijke begeleidingscommissie.
 • Er zal een debat gevoerd worden naar aanleiding van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO).
 • Goedkeuren van de gewijzigde statuten van Welzijnsvereniging Audio en aan de adviesraad economie.
 • Goedkeuren van de verwerkersovereenkomst met het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
 • Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur in verband met de functionele fietsenplanner.
 • Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst met DG Digitale Transformatie om een elektronische betaling van de belasting op tijdelijk inname van het openbaar domein te kunnen invoeren.
 • Goedkeuren van de vooropgestelde timing wat betreft het oprichten van een kindergemeenteraad.
 • Goedkeuren van een nieuw politiereglement met betrekking tot het uitbaten van gemeentelijke hondenlosloopweides.
 • Goedkeuren van het heraanleggen en uitvoeren van rioleringswerken en aansluitingen voor nutsvoorzieningen van en in de Rusthuislaan naar aanleiding van de bouw van 27 appartementen door cvba Wonen.
 • Aanpassen van de algemene verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van gemeentelijke gronden voor particuliere woningbouw.
 • Verkiezen van een gemeentelijke vertegenwoordiger en vervanger voor de buitengewone algemene vergadering van North Sea Port NV van 18 april en innemen van de gemeentelijke standpunten voor die vergadering.
 • Verkiezen van één mannelijke en één vrouwelijke vertegenwoordiger in de bestuurlijke organen van cvba Wonen.
 • Herverkiezen van de gemeentelijke vertegenwoordiging in Provag (Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone), ingevolge van een wijziging van decreet Lokaal Bestuur.
 • Goedkeuren van de prijsdaling voor een PMD-zak van 25 naar 15 eurocent.

In de geheime agenda staan vier punten op de agenda:

 • Voorstel tot minnelijke intrekking van rechtzaak over een belasting van het aanslagjaar 2016.
 • Samenstelling van de gemeentelijke culturele raad.
 • Samenstelling van de adviesraad economie.
 • Samenstelling van de gemeentelijke marktcommissie.

Open-VLD diende vijf extra agendapunten in:

 • De fractie vrees voor een achterstand in het archief, nu blijkt dat het aantal personeelsleden is teruggebracht naar één.
 • De partij vraagt naar een stand van zaken in verband met Zelzate-Zuid en vraagt de stemming daarover.
 • Open VLD vraagt wanneer de drie wegversmallingen in de Denderdreve, die door de vorige legislatuur werden gestemd, worden geplaatst.
 • De fractie vraagt wanneer de gemeente aansluit bij de beslissing van de Vlaamse regering om het afsteken van vuurwerk te verbieden en vraagt hierover de stemming.
 • De partij vraagt hoever het staat met onderhandelingen over het plaatsen van een bankautomaat op Zelzate-West.

Aansluiten volgt de vergadering van de OCMW-raad, daarop staan zes punten:

 • Goedkeuren van de notulen van de raad van 26 februari.
 • Goedkeuren van de aanpassing van het huishoudelijk reglement (zie ook agenda van de gemeenteraad).
 • Gunning van de herhalingsopdracht van onderhoud groenzones.
 • Verkiezing van een vertegenwoordiger voor het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland.
 • Uitbreiden van het aanbod in de cafetaria van het Lokaal Dienstencentrum De Kastanje.
 • Mondelinge vragen aan de voorzitter.

De gemeenteraad start om 19 uur en wordt voorafgegaan door het ‘Halfuurtje van de burger’.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio