Compensatoire vergoeding bedraagt 1.500 euro per jaar

Politieke meerderheid keurt boetesysteem garages goed

Nathalie Meganck (CL/Vld): “De regeling zou moeten beperkt worden tot de meergezinswoningen” Foto: michael eeckhout

Haaltert - In december werd de stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto’s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen goedgekeurd op de gemeenteraad. Daar werd op de jongste gemeenteraad de ‘compensatoire vergoeding’ aan toegevoegd, meerderheid tegen oppositie. Die bedraagt 1.500 euro per jaar en kan tien jaar lang geïnd worden.

De gemeentelijke verordening houdt in dat men bij nieuwbouw of herbouw (herbouw betekent een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume een nieuwe constructie bouwen), bij het wijzigen van het aantal woongelegenheden of bij een functiewijziging naar wonen, eigen parkeerplaatsen moet voorzien op het eigen perceel.

Nieuwe eengezinswoningen moeten één eigen parkeerplaats voorzien, dit kan een parkeerplaats in de openlucht zijn, een garage, carport… Voor meergezinswoningen geldt dat er 1,5 parkeerplaats voorzien moet worden per woning. Om te voorkomen dat een garage als bergruimte gebruikt wordt, wordt voor meergezinswoningen bovendien opgelegd dat men moet voorzien in een bergruimte en in fietsstalplaats.

De verordening zorgt ervoor dat voortaan een eenvormig beleid kan gevoerd worden voor wat betreft het voorzien van parkeerplaatsen. Voordien moesten nieuwbouwwoningen en –meergezinswoningen reeds in parkeerplaats voorzien om vergund te worden, maar er bestond hiervoor geen vast kader, hetgeen kon leiden tot willekeur. Op deze manier beschikt de gemeente over een werkelijke grond om een vergunning te weigeren, hetgeen voordien niet het geval was, waardoor men in beroep toch gelijk kon krijgen. Via de verordening zijn bouwheren en architecten op voorhand op de hoogte van de vereisten inzake parkeren, wat bovendien rechtszekerheid biedt.

Uitzondering mogelijk

Aan deze verordening werd op de gemeenteraad van februari een belasting gekoppeld. Indien men kan aantonen dat het om stedenbouwkundige of technische redenen niet mogelijk is om het aantal opgelegde parkeerplaatsen te realiseren, kan het college van burgemeester en schepenen toestaan dat men in de plaats een belasting betaalt. “Deze belasting kan men zien als een vergoeding voor de extra parkeerdruk op het openbaar domein”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Wonen Lisa Houtman. “We gaan er echter vanuit dat men steeds het aantal opgelegde parkeerplaatsen zal realiseren. In eerste instantie zal de vergunning namelijk geweigerd worden als een nieuwbouw niet voorziet in voldoende parkeerplaats. Het is pas na uitdrukkelijke motivering en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen dat er eventueel een belasting kan betaald worden. Het is niet de bedoeling dat men parkeerplaatsen kan afkopen. Dat weerspiegelt zich ook in de begroting: er is slechts jaarlijks 1500 euro aan inkomsten voorzien voor deze perfect vermijdbare belasting.”

'Het doel is de ruimtelijke kwaliteit en
de leefbaarheid te verhogen
Schepen Lisa Houtman

“Anderzijds werden er uitzonderingen voorzien. Sociale woningen worden sowieso uitgesloten van de verordening en van de belasting. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten voorzien in een minimum aantal parkeerplaatsen, maar er wordt hen niets opgelegd. Op deze manier kunnen we private ontwikkelaars extra motiveren om een gedeelte sociale woningen op te nemen in hun projecten en zo wonen betaalbaarder te maken in onze gemeente.”, aldus schepen Lisa Houtman. “Van de belasting worden ook zorgwoningen vrijgesteld, en ook woningen met een gevelbreedte van maximum 6 meter als ze kunnen aantonen dat het stedenbouwkundig en technisch onmogelijk is om een eigen parkeerplaats te realiseren (bv. een rijwoning met een gevel van maximum 6 meter breed, gelegen op de rooilijn)”.

“Doel van deze verordening en van deze belasting is om de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te verhogen. Door voldoende parkeerplaats op loopafstand van de woning, wordt het comfortabel wonen bevorderd enerzijds, en wordt anderzijds voldoende parkeerplaats op de openbare weg behouden voor de andere autogebruikers. Deze maatregel moet op termijn ook een vlotte doorstroming voor auto’s en fietsers op de openbare weg bevorderen.”

Niet te spreken

Vanuit de oppositie was er felle kritiek op de boeteregeling. Phaedra Van Keymolen (CD&V) vond dat de eerste woning moest ‘vrijgesteld’ worden, omdat die ook de minder begoeden treft, mensen met een meer bescheiden woonst. Op haar argument over de armoedetoets repliceerde burgemeester Veerle Baeyens dat de uitzondering van woningen smaller dan zes meter daaraan beantwoordt.

Bij CL/Vld was men ook niet te spreken over het systeem, zoals raadslid Nathalie Meganck toelichtte. Ze was wel blij dat woningen van een beperkte breedte niet onder de regeling zouden vallen, maar vroeg dat de regeling zou beperkt worden tot meergezinswoningen, niet de eengezinswoningen.

Ook over de vrijstelling van de sociale huisvestingsmaatschappijen was er heel wat te doen. Die moeten immers ‘een minimum’ aan plaatsen voorzien, maar hier werd geen aantal op geplakt. “Dat wordt per project bekeken”, volgens burgemeester Baeyens. “We kunnen de maatschappijen niet verplichten de overheidssubsidies die ze krijgen, te spenderen aan garages”, vulde Lisa Houtman aan. CL/Vld had ook kritiek op de burgemeester, die in de pers had verklaard dat de ‘compensatoire vergoeding’ nog op het schepencollege moest beslist worden na de goedkeuring van de verordening, terwijl die 1.500 euro al op 2 december ter sprake was gekomen. “Dat was een ontwerptekst”, aldus Veerle Baeyens.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio