Zelfstandigen maken verwachtingen voor nieuw gemeentebestuur over

Unizo wil blauwe zone in Hoogstraat terug

Unizo wil blauwe zone in Hoogstraat terug

Foto: if

Haaltert - De lokale handelaars van Haaltert, verenigd in Unizo, maakten aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen hun verwachtingen voor de volgende beleidsperiode over. Ze verwachten meer ruimte om te ondernemen, parkeergelegenheid en vooral het herinvoeren van de blauwe zone in de Hoogstraat. "Wielerwedstrijden op zaterdag betekenen grote omzetverliezen voor de handelaars."

De ondernemers van Haaltert betreuren het dat niets veranderd is op vlak van ruimte voor ondernemers. Tot op vandaag is er nog steeds te weinig ruimte om te ondernemen en om te kunnen uitbreiden, klinkt het.

De gemeente zou de beschikbare ruimte beter in kaart kunnen brengen en dit op een duidelijke manier communiceren via de gemeentelijke website.

De gemeente dient te zorgen voor een ondernemersvriendelijk klimaat en om te vermijden dat bedrijven wegtrekken uit Haaltert.

UNIZO vraagt daarom naar de ontwikkeling van een KMO-zone en de beschikbaarheid van opslagruimte.

UNIZO Groot-Haaltert vraagt ook dat de rol van de ambtenaar lokale economie ten volle kan opgenomen worden. Enkel door een fulltime aanstelling kan de ambtenaar de noodzakelijke goede dienstverlening bieden.

 

De ondernemers vragen dat het gemeentebestuur blijvend aandacht besteedt aan de leegstand in het kernwinkelgebied. De toestand is iets verbeterd maar moet verder opgevolgd worden.

Haaltert heeft nood aan meer beleving op haar grondgebied. Zorgen voor meer beleving in de gemeente is een taak van het gemeentebestuur. De gemeente dient te voorzien in meer ruimten, zalen voor het organiseren van lokale activiteiten. Er is vraag naar een grotere eventzaal. Ook de jeugdverenigingen vragen naar een eigen lokaal.

 

Thema Duurzaamheid – Mobiliteit

 

Parkeergelegenheid:

UNIZO vraagt dat er bij de plannen voor de heraanleg van de N460 rekening wordt gehouden met voldoende parkeergelegenheid voor de zelfstandige handelaars.

De baanwinkels hebben eigen parkeerplaatsen op hun terreinen maar dorpswinkels hebben dit niet. De gemeente moet een echt parkeerbeleid uitwerken inclusief gewestweg en de ondernemers vragen inspraak in het parkeerbeleid.

Er dient hierbij ook een oplossing gevonden te worden voor de vele appartementsbewoners die de parkeerplaatsen voor de winkels langdurig innemen.

De handelaars vinden het geen goede zaak dat de blauwe zone afgeschaft werd en vragen de herinvoering van de blauwe zone.

De gemeente dient een systeem in te voeren van langparkeren en ook van kortparkeren aan de winkels. De openbare wegen worden niet voldoende onderhouden. De vele putten verminderen niet alleen de parkeermogelijkheden, maar zijn vooral een gevaar voor de veiligheid. (speciaal : kinderen, ouderen ongevallen in de putten)

De gemeente dient erop toe te zien dat de openbare wegen veilig zijn. Een bushalte op een hellend vlak op Kerkskendorp bijvoorbeeld, zorgt in de winter voor valpartijen bij ijzel en stilstaand verkeer wanneer de bussen niet naar boven geraken.

Zelfs al is hierbij de bevoegdheid bovenlokaal, toch moet de gemeente optreden uit zorg voor haar bewoners en contact opnemen met de bevoegde overheid.

De kwaliteit van de wegen is belangrijk op alle vlakken (veiligheid, bereikbaarheid, uitstraling)

Om de veiligheid te verhogen stelt UNIZO Haaltert voor om aan de Vrije Basisschool De Bloesem in Kerksken eenrichtingsverkeer in te voeren in de Beekstraat en de Wolvenstraat.

Ook de invoering van eenrichtingsverkeer in de schoolomgeving in Denderhoutem, kan een oplossing zijn voor de onveilige situatie wegens te veel verkeer.

De voorziene plannen voor de parkingaanleg in Denderhoutem zijn nooit doorgevoerd, ondanks het feit dat de subsidies hiervoor binnengehaald werden. UNIZO Haaltert vraagt om de plannen alsnog ten uitvoer te brengen.

 

Het openbaar vervoer van Kerksken naar Denderhoutem is quasi onbestaande en dient verbeterd te worden.

De handelaars van Haaltert vragen met aandrang om geen wielerwedstrijden toe te laten op zaterdagen. Dit betekent namelijk grote omzetverliezen voor de handelaars: zaterdag is de topdag voor de detailhandel.

De communicatie over georganiseerde wielerwedstrijden is in het algemeen voor verbetering vatbaar: tijdig opstellen en kenbaar maken van een jaaragenda!

 

De nieuwe verkeerssituatie in Heldergem ter hoogte van café De Gouden Koterhaak is zeer gevaarlijk nu de parkeerplaatsen zich aan de overkant van de weg bevinden.

In het bijzonder tijdens events zoals kermis Heldergem, afsluiting S-bocht aan café is zeer onveilig voor kinderen die de straat over moeten.

Er is gebrek aan inspraak en info bij openbare wegenwerken. De ondernemers vragen naar meer informatie vanuit de gemeente naar de ondernemers toe.

 

Innovatie door samenwerking

De ondernemers zijn ontevreden over het gebrek aan overleg met het gemeentebestuur in de verschillende overlegorganen die daartoe dienen.

Gemeentelijke raad Lokale Economie

GeCoRo

Het gemeentebestuur toont weinig interesse in overleg en is helaas zelden aanwezig op de bijeenkomsten.

De ondernemers vragen naar meer inspraak. Beslissingen doorvoeren zonder overleg bevordert niet de gedragenheid van de regels en zorgt niet voor een goede samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers op het grondgebied. Het gemeentebestuur kan door haar aanwezigheid op de verschillende overlegorganen beter samenwerken met de handelaars en ondernemers en zorgen voor een grotere gedragenheid van haar beleid.

 

Er is nood aan een uniek ondernemersloket en aan een aanspreekbare persoon die luistert en oplossingsgericht is. (staat in de actiepunten van het meerjarenplan)

Op vlak van vergunningsbeleid vraagt UNIZO Haaltert naar een duidelijk en een consequent beleid, dat wilt zeggen: over de legislaturen heen.

Wat een voorgaande ambtenaar ruimtelijke ordening aan vereisten opgaf, wordt nu afgedaan door de nieuwe ambtenaar. Dit schept rechtsonzekerheid voor de aanvragers.

Er is geen doordachte communicatie. Dit kan aangepakt worden door het instellen van een duidelijk aanspreekpunt, door een infoblad digitaal zowel als gedrukt en door een goed werkende gemeentelijke website.

 

De gemeentelijke website is dringend toe aan een update. Het ondernemerschap in de gemeente moet meer zichtbaar gemaakt worden via de website. De ondernemers van Haaltert vragen naar een duidelijk portaal naar handelaars en ondernemers.

Via een duidelijk ondernemersluik op de website kan ook meer info gedeeld worden specifiek voor ondernemers, zoals formulieren, nodige info voor registraties, nodige info wat betreft fiscaliteit voor ondernemers in de gemeente, info over bestaande subsidies.

De ondernemers zijn positief over de invoering van de Kadeau-bon Haaltert (dd 2014) Gift2Give’

 

Fiscaal beleid

UNIZO is tevreden over het gevoerd fiscaal beleid naar ondernemers.

Haaltert moet de ondernemers op haar grondgebied koesteren. Zij zorgen voor beleving en uitstraling van gemeente. UNIZO doet een oproep aan de gemeenten om bij groepsaankopen ook oog te hebben voor de lokale ondernemers. Een tegemoetkoming in de werkingskosten van Unizo Haaltert kan een appreciatie en  stimulans zijn in onze niet aflatende zorg voor duidelijke info en ondersteuning van onze plaatselijke ondernemers.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio