N-VA, CD&V en Open VLD bereiken akkoord

N-VA, CD&V en Open VLD bereiken akkoord

Van links naar rechts: Francis Sanchez (N-VA), Ils Blommaerts(N-VA), Dany Bosteels (Open VLD),Inge De Ridder (N-VA), Jeroen Baert (N-VA), Christel De Coninck(CD&V), Kris Van Hoeck (CD&V) Foto: Marc Verlinden

Boom - N-VA, CD&V en Open VLD bereikten een bestuursakkoord dat voldoende garanties moet bevatten om Boom op een degelijke wijze te besturen.

Het akkoord bevat 17 krachtlijnen waarbij vooral veiligheid, de afschaffing van de extra gemeentebelasting en de heropleving van het handelscentrum centraal staan. Toekomstig burgemeester Jeroen Baert (N-VA) gaf alvast te kennen dat bij de uitvoer van het akkoord vooral de tering naar de nering zal gezet worden. De bevoegdheden:

 • Burgemeester Jeroen Baert (N-VA): algemene leiding en beleidsplan, openbare veiligheid en preventie, politie en brandweer, volksgezondheid, erediensten en lekenmoraal, intercommunales, intergemeentelijke samenwerking, openbare werken (eerste drie jaar).
   
 • Eerste schepen Linda Lauwers (N-VA): financiën (ook OCMW), juridische zaken (ook OCMW), aankoopdienst (ook OCMW), burgerlijke stand.
   
 • Tweede schepen Kris Van Hoeck (CD&V): leefmilieu, energiebeleid, groenonderhoud, duurzame ontwikkeling, sport en recreatie, city marketing-communicatie-PR, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking.
   
 • Derde schepen Ils Blommaerts (N-VA): onderwijs, ICT (ook OCMW), jeugdbeleid, feestelijkheden (evenementen, jubilea, markten, kermissen), middenstand en lokale ondernemingen.
   
 • Vierde schepen Dany Bosteels (Open VLD): ruimtelijke ordening, mobiliteit, verkeer en parkeerbeleid, industriële vestigingen, Boom Plus AGB, wonen.
   
 • Vijfde schepen Inge De Ridder (N-VA) en Francis Sanchez (N-VA), ieder respectievelijk drie jaar: patrimonium, begraafplaatsen, speelterreinen, inburgering, cultuur en toerisme, gelijke kansen en diversiteit, wijkraden en buurtbeheer en de laatste drie jaar openbare werken.

Christel De Coninck (CD&V) is gedurende drie jaar voorzitter van het OCMW en eveneens toegevoegd schepen aan het schepencollege. De laatste drie jaar neemt Inge De Ridder (N-VA ) het voorzitterschap over. Beiden krijgen ook nog als extra bevoegdheid: personeel (inclusief gemeente), sociale zaken en kansarmoede, seniorenbeleid, kinderopvang, gezinsbeleid, lokale tewerkstelling en beheer van de OCMW-instellingen. Nicole Schreppers (Open VLD) neemt het voorzitterschap waar van de sociale woningmaatschappij GoedWonen.Rupelstreek.

De 17 krachtlijnen van het coalitieakkoord

1) Integratie en inburgering

Respect voor Nederlands als taal staat centraal. 

 • Hefboom naar emancipatie en sociale promotie.
 • Onontbeerlijk voor instroom van kinderen die de Nederlandse taal niet machtig zijn in onze scholen.

De instroom van nieuwe Bomenaars moet opgevolgd worden.

Bij het verschaffen van sociale voorzieningen zal het beheersen van het Nederlands een zeer belangrijke factor uitmaken. Ook loketfuncties worden in die zin opgevat.

2) Veiligheid

Criminaliteit op ons grondgebied bestrijden.

 • Camera's op de Grote Markt en op andere plaatsen waar zinvol.
 • Doordachte maatregelen zullen de basis vormen voor integraal veiligheidsbeleid.
 • Asociale elementen aanpakken.

We gaan voor een veilige en propere gemeente.

3) Wonen, woonbeleid en kwalitatieve openbare ruimten en voorzieningen

Boom heeft nood aan nieuwe actieve gezinnen in de gemeente.

 • De site van De Klamp.
 • Het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en Pachterslei.
 • De sociale woningen verder renoveren maar de toegangscriteria worden onder de loupe genomen en daar waar mogelijk bijgestuurd.
 • Bij nieuwe sociale projecten kiezen we voor sociale koopwoningen.

Het masterplan voor het centrum wordt verder geactiveerd. 

 • Heraanleg van de Grote Markt wordt opnieuw bekeken, een horecaplan wordt opgemaakt.
 • De wekelijkse markt hoort thuis in het centrum en dit wordt bekeken in functie van de visie op de heraanleg van de Grote Markt.

Het jeugdhuis wordt gerealiseerd. In samenspraak met de provincie wordt gezocht naar een oplossing voor de baskethal. Een nieuwe locatie voor de bibliotheek met een eigentijdse infrastructuur zoals toegankelijkheid voor mindervalide personen is een must.

Het binnengebied Antwerpsestraat - Hospitaalstraat met daarin de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord wordt aangepakt.

De stapsgewijze renovatie van de polyvalente schouwburg wordt verder uitgevoerd.

4) Financiën

De openbare financiën worden gesaneerd in gemeente en OCMW.

Het investeringsritme wordt in het belang van de Bomenaar nauwlettend gecontroleerd.

De algemene gemeentebelasting wordt stapsgewijs verminderd en is voor het einde van de legislatuur afgeschaft.

5) OCMW

Het OCMW en de gemeente worden verder geïntegreerd.

 • budgettaire striktheid
 • Zoeken naar synergie die de dienstverlening efficiënter en beter betaalbaar zal maken.

Het vrijwilligerswerk op het veld wordt maximaal ondersteund.

Niet méér overheid maar minder overheid en samenwerking met bestaande en nieuwe sociale organisaties.

Transparante ondersteuning van cliënten.

Aan leefloontrekkers worden tegenprestaties gevraagd.

Voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. 

6) Mobiliteit en openbare werken

Proper houden en gedegen onderhouden van de straten en pleinen met bijzondere aandacht voor de schoolbuurten.

Wateroverlast wordt verder aangepakt en efficiënt bestreden.

Door een gedegen mobiliteitsbeleid de verkeersveiligheid verhogen en onveilige punten systematisch aanpakken.

STOP-principe hanteren (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagen, nvdr).

Voetpaden en fietspaden, fietsstallingen worden verder (her)aangelegd.

Het openbaar vervoer wordt gepromoot, maar geëvalueerd in overleg met de Lijn en de NMBS.

Het parkeerbeleid wordt aangepast in functie van handel en wandel en het betalend parkeren op de openbare weg wordt herbekeken en bijgestuurd.

7) Lokale ondernemers te versterken

Ondersteuning van de lokale middenstand.

Voldoende aandacht voor buurtwinkels.

Bijzondere aandacht voor overleg tussen gemeente en middenstand/ondernemers om tot een goed handels-en economisch beleid te komen.

Een actief lokalisatiebeleid voor starters.

8) Arbeidsmarkt

Een versterking van het activerend arbeidsmarktbeleid.

Plicht voor werkzoekenden om een positief gevolg te geven aan een passend job-aanbod.

Een engagement van de gemeente: intensieve begeleiding, toeleiding, opleiding of tijdelijke werkervaring te bieden met als doel een succesvolle doorstroom naar het reguliere economische circuit.

De meest kwetsbare werkzoekenden via sociale tewerkstellingsprojecten een nieuwe kans.

Een optimale coördinatie van de lokale arbeidsmarkt waar de lokale werkwinkels aan het roer moeten staan.

Sociale uitkeringsfraude aanpakken via een toetsing van de werkbereidheid (RVA, VDAB en OCMW) en een controle van het domicilie en gezinstoestand (door de lokale politie).

9) Het verenigingsleven

De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek voor veel inwoners van de gemeente. Zij vormen het cement van onze samenleving. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een groep van vrijwilligers. Op die wijze brengen deze verenigingen veel mensen bij elkaar en zorgen zij voor een grotere sociale cohesie in de lokale gemeenschappen. Zij verdienen dan ook de ondersteuning van de gemeente.

10) Duidelijke communicatie met de inwoners

Een gedegen en efficiënt communicatiebeleid verhoogt de betrokkenheid van de inwoners met hun gemeente en kan veel frustraties en onduidelijkheden vermijden.

Het overleg binnen de wijkraden wordt geoptimaliseerd.

11) Toerisme en evenementen versterken een gemeente

Het toeristisch beleid wordt geënt op de toeristische streekvisie en heeft eveneens voldoende aandacht voor streekproducten en de samenwerking met lokale handelaars en horeca in het bijzonder. Samen met Toerisme Rupelstreek-Vaartland worden de mogelijkheden verder uitgebouwd.

De Bomenaar moet beter worden van  bestaande evenementen in het kader van cybermarketing. In samenspraak met de Schorre, worden maximale garanties gezocht om de overlast voor de omwonenden te beperken.

12) Armoede

Armoedebestrijding wordt een belangrijk te realiseren programmapunt. De sociale rechten dienen toe te komen aan diegenen die ze echt nodig hebben. In overleg met de lokale armoedewerkingen wordt een beleidsplan uitgewerkt om verdoken armoede op te zoeken en te remediëren met behoud van de waardigheid van de betrokkenen.

13) Ouderenzorg

Wij gaan voor een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg. Niet alleen de groep van 'vitale ouderen' maar ook het stijgend aantal 'zorgbehoevende bejaarden' verdienen de nodige aandacht.

Het dagverzorgingscentrum en het centrum voor kortverblijf (time-out voorzieningen) spelen een sleutelrol om mantelzorgers een adempauze te geven.

De gemeente zal dementievriendelijk worden gemaakt. (speciale aandacht voor de problematiek van de vergrijzende bevolking en daardoor ook de toename van dementie, nvdr).

14) Aandacht vor natuur en milieu

In samenspraak en overleg met de vele vrijwilligers die actief zijn in het kader van natuur- en milieubehoud zal de gemeente een duurzaam lokaal natuur- en milieubeleid uitwerken dat ook sensibiliserend werkt ten aanzien van de inwoners.

Het park met zijn prachtige beelden krijgt de nodige aandacht.

15) Duurzaam energiebeleid

Het gemeentelijk energiebeleid moet erop gericht zijn om het duurzame en efficiënte gebruik van energie maximaal te stimuleren en te promoten. 

16) Noord-Zuid relaties

De gemeente zal verder werken aan de uitbouw van een goed Noord-Zuid beleid. De Gemeentelijke Adviesraad voor Noord-Zuidbeleid draagt daartoe bij.

Een goed lokaal beleid voor ontwikkelingssamenwerking kan de bevolking meer bewust maken van de problematiek.

17) Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De gemeente moet bekend staan als een eerlijke en ethisch opererende partner van toeleveranciers bij openbare aanbestedingen, een uitstekende werkgever en een verantwoordelijke buurman. Deze aanpak moet een positief effect hebben op de mensen met wie we werken, vooral op het gemeentepersoneel, onze inwoners en toeleveranciers.

We willen dat Boom een aantrekkelijke centrumgemeente is voor wie er woont, werkt, studeert of op bezoek komt. Waar mensen zich goed in hun vel voelen, plus goed beschermd, dus met veel aandacht voor de zwakkeren. We willen een warme, zorgzame samenleving, die kansen schept voor iedereen. 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio