Comité tegen windmolens Outgaarden versterkt zich

© if

Het actiecomité tegen de windmolens in Outgaarden start een website en verspreidt onderstaand standpunt.

Raymond Billen

Het comité: 'De inwoners van Outgaarden, deelgemeente van Hoegaarden, zijn steeds vastberadener in hun verzet tegen het door Electrawinds geplande park van zeven windturbines in hun gemeente.Het burgerverzet tegen het windturbinepark heeft zich georganiseerd in een actiecomité rond Hans Roekaerts. Via de leden van het actiecomité en de website www.outgaarden.be worden de bezwaren van de inwoners verzameld. Er is ook nauw contact met de bewoners van het naburige Goetsenhoven, die ook hinder zullen ondervinden van de geplande windturbines.'

“Wij zijn niet tegen hernieuwbare energie,” benadrukt Roekaerts, “maar wij willen niet het slachtoffer worden van een “politiek correct” beleid dat zich “groen” wil voordoen, zelfs wanneer dat in het dichtbebouwde Vlaanderen geen zin heeft. Zo’n windturbinepark hoort hier gewoon niet thuis. Wat ons vooral verontrust, is dat dit project in feite deel uitmaakt van een plan om op het Haspengouwse plateau aan beide kanten van de taalgrens, het grootste windturbinepark van het land te maken. Door de verdeel- en heerstactiek die hierbij gehanteerd wordt en de versplintering over een tiental bedrijven, de gemeenten, OCMW’s, provincies en gewesten, valt dat voor de burger niet op. En dat is helemaal ondemocratisch.”

En verder: 'Het rendement van windturbines is zeer laag. Zonder subsidies zijn ze in het binnenland verlieslatend. Uit de windkaart bij het informerend gedeelte van de Omzendbrief LNE/200901 – RO/2009/01 (Beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windmolens) blijkt dat windturbines alleen aan de kust en in zee thuishoren. De ruime omgeving van Outgaarden ligt in een ongunstig windgebied.'

De hinder begint met de visuele vervuiling van het landschap: 'De huidige wetgeving legt geen beperkingen op voor de hoogte van windturbines, die alsmaar hoger worden om toch maar voldoende rendement te halen in gebieden die eigenlijk niet geschikt zijn voor de plaatsing van windturbines. Daarom wil Electrawinds in het prachtig glooiend landschap eigen aan Outgaarden - volgens het gewestplan Tienen-Landen een woongebied met landelijk karakter met culturele, historische en esthetische waarde - windturbines plaatsen met een totale hoogte met wiek van ongeveer 150m (ashoogte: ca. 100m).'

Geluidshinder: 'Het actiecomité betwist de berekeningen van Electrawinds in de aanvraag tot bouwvergunning. Het vraagt dan ook een onafhankelijke, gedetailleerde studie. Het geluidsniveau aan de bron van de zeven windmolens samen zal 112,65 dB(A) bedragen. Dat is vergelijkbaar met het geluidsniveau van een auto die constant 120 km/u rijdt. De dichtstbijzijnde turbine zou op minder dan 500m van woningen geplaatst worden. Voorlopige geluidsberekeningen tonen aan dat de geluidsoverlast door de windturbines in het centrum van Outgaarden ongeveer 49.35 dB(A) en in het centrum van Goetsenhoven ongeveer 50.55 dB(A) zal bedragen. Deze voorlopige berekeningen tonen ook aan dat zelfs op 2 km afstand de windturbines samen nog ongeveer 38,64 dB zullen produceren, dat is 3,64 dB boven de VLAREM norm. Hoewel die niet van toepassing is op winturbines, is ze wel zeer indicatief m.b.t. de beperking van geluidsoverlast. De huidige wetgeving legt alleen het geluidsniveau van geluidsbronnen aan banden, maar niet de aard van het geluid. Windturbines produceren een totaal verschillende geluidshinder dan bv. het verkeer op de E40 en de HST. Het lawaai van windturbines, dat zich op 100 m boven de grond ongehinderd kan voortplanten – wordt als veel storender ervaren dan een snelweg en een hogesnelheidstrein omwille van het zwiepende karakter van de wieken en de daarbij horende wisselende frequenties. Maar terwijl er ’s nachts minder geluidshinder is van het verkeer, blijven de windturbines ’s nachts wel draaien.'

Hinder door slagschaduw en veiligheidsproblemen staan ook aan de orde. Het comité wijst op de nabijheid van de vliegvelden van Bevekom, Goetsenhoven en Avernas-le-Bauduin. Deze veiligheidsproblemen werden nog onvoldoende onderzocht. Doorgaans wordt aangenomen dat woningen binnen een straal van 4 tot 6 kilometer rond windturbines in waarde verminderen. Tot slot: in het specifieke geval van Outgaarden zal het vestigen van een dergelijk turbinepark onomkeerbare schade aanrichten aan de natuur, waarvoor wandelaars en fietsers van heinde en verre komen – met alle economische gevolgen vandien.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus