N-VA: N-VA Turnhout wil ‘nieuwe perspectieven voor een bruisende en veilige centrumstad’.

N-VA: N-VA Turnhout wil ‘nieuwe perspectieven voor een bruisende en veilige centrumstad’.

Erwin Brentjens Foto: Erwin Brentjens

Turnhout - Op haar jaarlijkse familiebarbecue stelde de Turnhoutse N-VA-ploeg haar programma voor waarmee ze in oktober naar de kiezer trekt. ‘De kracht van verandering. Nieuwe perspectieven voor een bruisende en veilige centrumstad’, zo luidt de titel van het werkstuk. 'We willen we de Turnhoutenaren een positief alternatief bieden. Niet met holle slogans, maar met concrete en realiseerbare voorstellen. Om van Turnhout terug de stad te maken waar we met z’n allen fier op kunnen zijn', aldus lijsttrekker Erwin Brentjens.

Als centrumstad kampt Turnhout met grote uitdagingen, onder meer op vlak van mobiliteit, lokale economie, vergrijzing en veiligheid. Krachtdadige antwoorden bleven vooralsnog echter uit. De getroffen maatregelen — als die al werden genomen — bleken veelal ontoereikend, dan wel ondoordacht. Vandaag formuleert de N-VA haar eigen antwoorden op die uitdagingen. 'We gingen daarbij niet over één nacht ijs', benadrukt Brentjens. 'Dit programma is het resultaat van heel wat studiewerk en overleg met ervaringsdeskundigen en experten, onder meer via de diverse werkgroepen.'

Het twintig bladzijden tellende programma omvat concrete beleidsvoorstellen op vlak van lokale economie, mobiliteit, veiligheid, wonen, onderwijs, sociaal beleid, vrijetijdsbeleid, milieu en energie. Zonder het financiële plaatje uit het oog te verliezen. 'Want een gezond en spaarzaam beleid vormt de basis', vindt Brentjens. 'En daar liep het in het verleden helaas wel eens vaak mis.'

Uit dat programma lichten we vandaag vier speerpunten toe.

1. Zuurstof voor de Turnhoutse handelaars

Steeds meer Turnhoutse handelszaken sluiten de deuren of gaan over kop, het winkelende publiek zoekt zijn heil elders. Er ontstaat een vicieuze cirkel van leegstand, verloedering en overlast. Ondertussen worden aan de stadsrand grote winkelcentra geopend. Dit veroorzaakt een leegzuigeffect op de stedelijke handelskern. De N-VA wil meer handelaars én bezoekers naar het stadscentrum lokken. Zo zorgen we voor een bloei van toerisme en horeca, en werpen we een dam op tegen leegstand en verloedering van de binnenstad en tegen de stadsvlucht van de middenklasse en van jonge gezinnen. Kortom: een bloeiende middenstand en een leefbare binnenstad gaan hand in hand!

Actiepunten: een betere afstemming van het aanbod van baanwinkels en winkels in de handelskern; voldoende parkeergelegenheid aan de stadsrand én in de binnenstad zodat nabijgelegen handelszaken aantrekkelijk blijven; een uniek loket lokale economie dat alle nuttige informatie voor ondernemers bundelt; vereenvoudiging van lokale belastingen op bedrijven en handelszaken; herinvoering van het handelspandenfonds; aanpakken van leegstand en verloedering door een hogere leegstandsheffing en een pand-per-pand beoordeling.

2. Turnhout opnieuw bereikbaar

De mobiliteitsproblemen in onze stad en regio zijn talrijk. Voor deze non-mobiliteit betalen we met z’n allen een hoge prijs. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en ecologisch. De N-VA wil Turnhout terug mobieler, maar ook leefbaarder maken. We scharen ons daarom achter de principes van de ‘Parkstad’-visie. De N-VA streeft naar een optimale mix tussen vervoersmiddelen, waarbij elk vervoermiddel op zijn sterke punten wordt uitgespeeld. Daarbij moet onder meer worden ingezet op een performant openbaar vervoer, een weloverwogen parkeerbeleid, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en een betere doorstroming van het autoverkeer. Dit kunnen we enkel realiseren in constructief overleg met de andere gemeenten uit de stadsregio. Om de mobilititeitsknoop te ontwarren, zijn zowel maatregelen op langere termijn, als ‘quick wins’ noodzakelijk.

Actiepunten: Bijkomende parkeergelegenheid aan de stadsrand met centrumpendels; Turnhouts ‘hafuurtje’ in heel de betaalzone; een stop op het doorknippen of versmallen van wegen met een doorstromingsfunctie; een ernstig onderzoek naar een stadsregionaal trein- en busstation in de stadsrand; veilige en verlichte voet- en fietspaden; uitwerking schoolfietsroutes; een meerjarenplanning voor wegen, openbaar vervoer en andere mobiliteitsprojecten; oprichting van een ‘Minder Hinder’-meldpunt; een kritische evaluatie van het mobiliteitsplatform; een meer sturende en pro-actieve houding binnen het overleg met andere overheden.

3. Veiligheid: een basisrecht voor alle Turnhoutenaars

Na Antwerpen en Oostende, is in geen enkele stad het onveiligheidsgevoel zo groot is als in Turnhout. Kijken we naar de statistieken, stellen we inderdaad vast dat het aantal diefstallen en geweldplegingen in Turnhout de afgelopen tien jaar fors is toegenomen. De N-VA vindt veiligheid een basisrecht en pleit voor een integrale aanpak. Die vertrekt van een doeltreffend preventiebeleid. Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk kunnen doen. De politie moet zich op haar kerntaken kunnen concentreren: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit en overlast en de handhaving van de openbare orde. Bijkomende capaciteit wil de N-VA bij voorkeur aanwenden voor een versterking van de wijkwerking. De politie moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn: ‘blauw meer op straat’. Ook elke burger dient zelf bij te dragen aan een meer veilige samenleving. Veiligheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid.

Actiepunten: lik-op-stuk-beleid voor kleine criminaliteit en overlast via gemeentelijke administratieve sancties; politie ontlasten van administratieve taken; ontradingsstrategie voor drugsgebruik; inzetten van snelle overlastteams; sociale controle verhogen door bovenwinkelwonen aan te moedigen en autoverkeer ‘s avonds en ‘s nachts toe te laten in de Gasthuisstraat; ondersteuning van buurtinformatienetwerken; betere zichtbaarheid van de wijkagent.

4. Een gezond financiëel beleid

Tien jaar geleden was Turnhout, met een lage schuld, een voorbeeld voor de andere kleine centrumsteden. De schulden van de stad stegen sindsdien met meer dan 70%. De schuldenlast per Turnhoutenaar bedraagt nu 1.421,13 euro. Onze bestuurders beheerden de centen allerminst als een goede huisvader. Willen we dat de stadskas niet nog verder leegloopt, dringen maatregelen zich op. Met de N-VA gaan we voor een voorzichtig en spaarzaam financieel beleid, waarbij we de tering naar de nering zetten. Enkel zo bereiken we een budget in evenwicht en kunnen we op termijn weer werken aan het creëren van overschotten om de broodnodige investeringen te doen. Beter doen met minder is hierbij het uitgangspunt. Dat willen we doen met een modern en efficiënt ambtenarenapparaat dat doeltreffend en snel inspeelt op de verwachtingen van de inwoners.

Actiepunten: onderhoud openbare domein en veiligheidsvoorzieningen als investeringsspeerpunten; investeringsprojecten aftoetsen aan rendabiliteit en noodzaak; focus op kerntaken; efficiënter overheidsapparaat, bv. door betere samenwerking met OCMW; eenmalige inkomsten aanwenden voor schuldafbouw.
 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio