Bindend sociaal objectief voor koopwoningen en sociale kavels

Deinze - Op 27 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door de Vlaamse Regering en sinds 1 september 2009 is het van toepassing. Door dit decreet krijgen de gemeenten een grote rol toebedeeld in het realiseren van een sociaal woonaanbod van woningen en kavels.

GROND- EN PANDENBELEID : VASTSTELLEN BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS.

Voor elke gemeente zal een bindend objectief (huurwoningen, koopwoningen en kavels) gelden. De Bestendige Deputatie zal hiertoe een verdelingsschema voor de sociale koopwoningen en de sociale kavels opstellen.

Hiervoor wordt aan de gemeenten gevraagd een gemotiveerd voorstel aan te leveren. Door het Vlaams Gewest, dienst Wonen Vlaanderen werd reeds een simulatie doorgevoerd die resulteerde in volgende concrete cijfers voor Deinze :

Sociaal objectief koopwoningen : 93,43 (93)
Sociaal objectief kavels :4,45 (4)

Op het gemeentelijk woonoverleg d.d. 29 oktober 2009 werd dit voorstel besproken. Hierbij werd geconcludeerd dat deze richtcijfers haalbaar zijn
De Gemeenteraad stelt aan de Bestendige Deputatie voor deze richtcijfers voor de verdeling van het sociaal objectief aan koopwoningen en kavels binnen de Stad Deinze aan te houden en deze als een maximum te beschouwen.

Er was een tussenkomst van raadslid Marc De Schrijver en ik citeer:

Als vertegenwoordiger van de stad Deinze in de Deinse Sociale Bouwmaats- schappij wil ik toch even een verduidelijking maken en een tussenkomst is hier gerechtvaardigd.

Wat is de situering en het doel achter het voorstel: “Een betaalbare woning voor iedereen”
Dit is een verplichting, dit is een regeerakkoord.

Ook is het trachten een antwoord te geven op de stijgende woningprijzen door:
1. Een ruimer sociaal woningaanbod
2. Bestaande aanbod aan gronden en gebouwen beter beschikbaar maken
3. Een kwalitatieve invulling geven

In Deinze is de sociale huurwoningen nu 1,70 % ,dit is minder dan 3 % DUS MOETEN WE EEN INHAALBEWEGING DOEN TEGEN 2025. Dit wil zeggen 43 huurwoningen meer bouwen.

Wat is het Sociaal bindend objectief voor de Stad Deinze wat betreft de koopwoningen en kavels? De Provincie maakt de verdeling en het provinciaal voorstel voor Deinze is:

93 koopwoningen bouwen en 4,5 kavels voorzien
Komt er bij dat het advies door het lokaal overleg moet gevraagd worden.

De Gemeenteraad beslist over het voorstel.
Hoe het objectief realiseren? Het decreet maakt gronden vrij voor sociale woonprojecten.
Sociale woningbouw verplicht bij leveren van vergunningen.
Actieprogramma voor gronden van overheden.
Nieuwe aansnijdings mogelijkheden.

Beste Collega’s, Ik hoop dat dit voorstel jullie goedkeuring mag dragen, ik stem alvast ja. Dank U wel.

Einde citaat.

Er was ook een tussenkomst van Freya Dhondt en ik citeer:

Op een totaal van 11.918 woningen zijn er momenteel slechts 203 of 1,7% van het totaal die als sociale huurwoning mogen worden geklasseerd. De wachttijd is bovendien veel te lang, met gemiddeld 1.059 dagen.

In Vlaanderen bestaat het totale woningbestand uit 5,2% sociale huurwonin- gen, in de provincie Oost-Vlaanderen is dat 5,76%.

Heel Vlaanderen kampt met wachtlijsten voor sociale huurwoningen. De wachtlijsten wegwerken kan door het aantal sociale huurwoningen te verhogen
Het sociaal objectief huurwoningen zoals bepaald in het decreet grond-en pan- denbeleid bedraagt voor Deinze 198 huurwoningen te realiseren voor 2020 en 43 te realiseren als inhaalbeweging tegen 2025.

Onze fractie hoopt dat we deze doelstelling halen. Dit zou betekenen dat de hoeveelheid sociale huurwoningen in Deinze rond de 3,5% van het totaal aantal woningen komt. Aangezien het provinciaal gemiddelde momenteel bijna 6% (5,76%) bedraagt, heeft Deinze dan nog heel wat in te halen.

Een gemeente kan, door het op de markt brengen van sociale bouwkavels, inwoners met een gemiddeld inkomen en eventueel kinderlast, prioritair in de gelegenheid stellen op een betaalbare manier een bouwgrond te verwerven. Ook kan de gemeente via een gemeentelijke verordening opleggen dat bij het realiseren van middelgrote en grote privé-verkavelingen een deel van de beschikbare kavels wordt voorbehouden voor sociale kavels.
Wat de sociale mix, zoals eerder gesteld, inderdaad enkel ten goede komt. Het grond- en pandenbeleid voorziet hier voor Deinze 4 extra sociale kavels. Dit zou een mooie inspanning zijn voor het Deinse woonbeleid.

De Bestendige Deputatie vraagt duidelijk om een voorstel te formuleren over het aantal sociale koopwoningen en kavels dat de stad tegen 2020 minimaal wenst gerealiseerd te zien. Onze fractie vindt dat de stad een bijkomende inspanning mag doen, en indien ze dat ook daadwerkelijk van plan zijn zie ik geen enkele reden waarom men hier niet kan spreken over een minimum. Einde citaat.

De stemming:
Sp.a SamenvrDeinze: neen
Groen/Rood: neen
Vlaams belang: ja
N.V.A.: ja
Open VLD: ja
CD&V: ja.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio