Wedstrijd op www.nieuwsblad.be, www.degentenaar.be

Wedstrijdreglement Het Nieuwsblad, De Gentenaar

De wedstrijden van Het Nieuwsblad en De Gentenaar op www.nieuwsblad.be (www.gentenaar.be) zijn toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van VUM nv. VUM nv houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van Het Nieuwsblad/De Gentenaar aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Het Nieuwsblad/De Gentenaar.
Artikel 1. Organisatie
Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijden van Het Nieuwsblad (De Gentenaar) die gespeeld worden op de respectievelijke sites. Toezicht op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door het ambt van gerechtsdeurwaarder Lucas Engels en Ronnie De Ceuster, Mertens en Torfsstraat 7, 2018 Antwerpen, tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.

Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Het Nieuwsblad (De Gentenaar) kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de volgende website: www.nieuwsblad.be (www.gentenaar.be). Het Nieuwsblad (De Gentenaar) kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren.

Elke woensdag worden alle deelnemers aan de wedstrijden van de week ervoor via een email op de hoogte gebracht wie de winnaars zijn. Door deelname aan de wedstrijd verklaar je hiermee akkoord te zijn.

Deze gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

Artikel 2. Deelnemen
Deelnemen kan alleen via de website www.nieuwsblad.be (www.degentenaar.be) op de volgende manier: elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met naam, voornaam adres en e-mailadres. Voor personen die zich voorheen reeds registreerden op de site, volstaat het gebruikersnaam (e-mailadres) en paswoord in te geven. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan dus ook slechts één gebruikersnaam en paswoord hebben. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere gebruikersnamen en paswoorden hanteert wordt uitgesloten van de wedstrijd.

De login (e-mailadres en paswoord) waarmee je deelneemt aan de wedstrijd moet dus correct zijn. Dat betekent dat je persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat je inlogt als de persoon die je bent, niet met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat je logingegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde. In principe kan je zo slechts eenmaal geregistreerd staan bij Het Nieuwsblad (De Gentenaar). Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren per dag deelneemt zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd.

Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders aangegeven. Het Nieuwsblad (De Gentenaar) houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking voor welke prijs dan ook.

Artikel 3. OVERMACHT / VOORBEHOUD
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Het Nieuwsblad (De Gentenaar) kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer :

- transmissies via het Internet,
- slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

Het Nieuwsblad (De Gentenaar) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Het Nieuwsblad (De Gentenaar) en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Het Nieuwsblad (De Gentenaar) kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. Het Nieuwsblad (De Gentenaar) behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Het Nieuwsblad (De Gentenaar) behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Het Nieuwsblad (De Gentenaar) niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden tijdens de wedstrijd, na kennisgeving door Het Nieuwsblad (De Gentenaar). Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

Artikel 4. Verloop van de wedstrijd
Elke deelnemer moet inloggen op de website www.nieuwsblad.be (www.gentenaar.be) en de multiple choice vraag beantwoorden. De vraag is een algemene kennisvraag en/of het antwoord is terug te vinden op de site en/of op de site van de sponsor. Tenslotte dient ook de schiftingsvraag beantwoord te worden.

De winnaars kunnen op de site bekend gemaakt en zullen individueel per e-mail,brief, SMS of telefoon verwittigd worden. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het emailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / Prijzen
De winnaars worden bepaald in functie van de juistheid van het gegeven antwoord. In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het antwoord het dichtst benadert, haalt het. Indien er dan nog een ex-aequo vastgesteld wordt, dan haalt de deelnemer het die het eerst de antwoorden doorstuurde.

Per wedstrijd kan er slechts een persoon per postadres als winnaar worden aangeduid van een van de prijzen.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de prijzen kunnen verkrijgen. De prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd of dienen mogelijk in de gebouwen van de sponsor of Het Nieuwsblad (De Gentenaar) afgehaald te worden. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs.
Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of Het Nieuwsblad (De Gentenaar) zelf, beslist Het Nieuwsblad (De Gentenaar) autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

Artikel 6. Algemeen
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan Het Nieuwsblad (De Gentenaar), Reglement webwedstrijd, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden.

Artikel 7. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Het Nieuwsblad (De Gentenaar). Niet voorziene gevallen worden behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.

Artikel 8 Slotbepalingen
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van Nieuwsblad.be. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. Nieuwsblad.be kan die gegevens ook doorgeven aan andere bedrijven met interessante informatie. Wensen de deelnemers dat niet, dan kunnen ze dat aanduiden op de registratiefiche. (wet op de privacy van 8/12/92) De privacy-policy van Nieuwsblad.be kan teruggevonden worden op het registratieformulier.

Artikel 9
Nieuwsblad.be is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze wedstrijd, die buiten zijn wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden gecontroleerd door Nieuwsblad.be. Het is de verantwoordelijk van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren.
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S