Vlaams Belang pleit voor maximumfactuur voor belastingen

Vlaams Belang pleit voor maximumfactuur voor belastingen

Foto: Photonews

Het Vlaams Belang wil dat er een maximumfactuur komt voor belastingen en dat de globale fiscale druk daalt tot het EU-gemiddelde. In de grondwet moet het recht op een maximale fiscale druk voor elke belastingbetaler ingeschreven worden. Dat staat in het sociaaleconomisch programma 'Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs' dat zaterdag door de partijraad werd goedgekeurd en tijdens een symposium in het Vlaams Parlement toegelicht.

Partijvoorzitter Bruno Valkeniers benadrukte dat de ’ordelijke opdeling’ van België en een Vlaamse republiek in Europa alleen al om sociaaleconomische redenen een bittere noodzaak is. Als nationalistische partij vindt het Vlaams Belang dat werkgevers en werknemers geen tegengestelde belangen hebben.

Het Vlaams Belang blijft de partij van de ondernemingen, met in het sociaaleconomische programma een erg belangrijke plaats voor solidariteit, waardoor een andere visie ontstaat dan de politieke tegenstanders 'die vastgeroest zitten in hun socialisme of blindweg doorhollen in (neo)liberale richting, meestal met een kritiekloze aanbidding van de Europese Unie'.

Voor behoud van de loonindexering

De meest opvallende voorstellen in het programma hebben eerder betrekking op de burger-werknemer. Naast het pleidooi voor de maximumfactuur voor belastingen, verzet het Vlaams Belang zich tegen de privatisering van de sociale zekerheid maar ook tegen sociale fraude en 'de massale import van werklozen en andere steuntrekkers'. De partij is voorstander van een eenheidsstatuut en het behoud van de loonindexering via een systeem van centen in plaats van procenten op het nettoloon.

Voorts kant het Vlaams Belang zich tegen quota inzake tewerkstelling en is het voorstander van een striktere opvolging van de werkloosheid. Van een lineaire beperking van de werkloosheidssteun in de tijd kan er echter geen sprake zijn. Brugpensioen moet worden ingeperkt, terwijl de partij inzake pensioenen opteert voor een reële loopbaan van 40 jaar. Nadien mag men verder werken, zonder evenwel nog sociale bijdragen te moeten betalen.

Belastingen in lijn met het Europese gemiddelde

Wat de bedrijven betreft, wordt het pleidooi herhaald voor de verankering van strategische sectoren, zoals energie, transport, openbare dienstverlening, banken en nutsvoorzieningen. Naast de personenbelastingen moeten ook de vennootschapsbelastingen in lijn gebracht worden met het Europese gemiddelde. Pas dan kan voor Vlaams Belang sprake zijn de afschaffing van de notionele intrestaftrek, zoals nu ook werkgeversorganisatie Voka voorstelt.
 
Het Vlaams Belang wil ook het sociaal overleg moderniseren op basis van het subsidiariteitsprincipe: op Vlaams niveau met Vlaamse bonden, op lokaal niveau in de onderneming met lokale vakbonden. Vakbonden moeten ook een rechtspersoonlijkheid krijgen en niet langer instaan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.
 
Op termijn een 'noordelijke euro'
 
Voorts bevat het programma ook een Europees luik. Het Vlaams Belang is voorstander van Europese grensoverschrijdende samenwerking maar wil niets weten van het logge Europese overheidsheidsapparaat, de 'EU-moloch'. Wat de euro betreft, stelt de partij dat een land dat zijn verplichtingen niet wil of kan nakomen, zoals Griekenland, de eurozone moet verlaten en opnieuw de nationale munt moet invoeren. Op termijn moet zelfs een 'noordelijke euro' ontstaan op basis van harde, afdwingbare afspraken. Een Europees Noodfonds is voor de partij overbodig omdat er reeds voldoende instrumenten voorhanden zijn.
Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees