Kuifleeuwerik met uitsterven bedreigd

Kuifleeuwerik met uitsterven bedreigd

De Kuifleeuweirk

De Kuifleeuwerik, een vogelsoort uit de duinen, broedt amper nog in Vlaanderen. Na de Tapuit is dit al de tweede vogel van deze soort die met uitsterven bedreigd is.

De enige populatie van Kuifleeuweriken aan de Westkust telt slechts enkele broedpaartjes. ‘Het is nog maar de vraag hoe lang die het nog zullen uithouden’, zegt Natuurpunt. ‘Komt daarbij dat de soort niet makkelijk beslag legt op nieuwe broedbiotopen.’

De kuifleeuwerik broedde midden jaren zeventig nog in de kuststreek, de Kempen en enkele kleinere kernen in stedelijke of geïndustrialiseerde gebieden. Het aantal broedpaartjes werd toen op 380 geschat. ‘Sindsdien neemt de populatie aanzienlijk af,’ zegt Dominique Verbelen op Natuurbericht.be. ‘Eerst werden de kleinere verspreidingsgebieden verlaten, maar ook in de kerngebieden ging het de soort niet voor de wind.’

Begin jaren negentig waren er nog 20 tot 25 paartjes in de Limburgse Kempen en 25 tot 30 in de Antwerpse Kempen. In de kuststreek telde we nog 62 tot 67 paren. ‘Midden jaren negentig was de Kempense populatie teruggevallen tot amper vijf paar’, zegt Verbelen.

Ook de populatie aan de kust kreeg ook rake klappen. De soort viel van 150 paar midden jaren tachtig terug op 50 à 60 paren rond de eeuwwisseling. In de Westkust werden in 2007 amper zes broedpaartjes geteld en sinds 2008 broedde er geen enkele kuifleeuwerik meer aan de Oostkust.

Volgens Natuurpunt is de recente achteruitgang hoofdzakelijk te wijten aan het verdwijnen vaneen geschikte, kwaliteitsvolle broedhabitat. Oorzaken zijn de intensivering van de landbouw, bebouwing van braakliggende terrein in meer verstedelijkt gebied, de te hoge recreatiedruk, vegetatieverruiging en herbicidegebruik in de schaarse, resterende open terreinen. (lla)

Corrigeer

MEER NIEUWS