REACTIES. “‘Cursus omgaan met vrouwen’ is naïef"

REACTIES.  “‘Cursus omgaan met vrouwen’ is naïef"

John Crombez Foto: Bart Dewaele

SP.A-voorzitter John Crombez vindt het idee van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om alle asielzoekers cursussen te laten volgen over hoe ze met vrouwen moeten omgaan “nuttig, naar niet voldoende”. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) steunt het voorstel ook. "Maar zo'n cursus is alleen zinvol als hij verplicht wordt." Vlaams Belang vindt het voorstel niet goed. "Het is naïef."

Crombez is geschokt over de seksuele aanvallen die op nieuwjaarsnacht in Keulen op vrouwen gepleegd zijn. “Als dit gedrag opduikt moet er snel op de hardst mogelijke manier worden gereageerd om zeer duidelijk te maken dat dit onmogelijk kan geaccepteerd worden”, vindt de SP.A-voorzitter." Mocht het gaan over mensen die naar hier gevlucht zijn, dan is de gepaste reactie voor de SP.A-voorzitter dat ze in dat geval hier niet kunnen blijven.

Ondertussen vragen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Mercedes Van Volcem en Ann Brusseel (beiden Open VLD) aan minister Homans (N-VA) om de Vlaamse inburgeringscursussen aan te passen. "De gelijkheid van man en vrouw is een fundamenteel principe in onze Westerse samenleving, waar niet aan kan worden geraakt. Dit recht moet sterker aan bod komen in de inburgeringscursussen die aan nieuwkomers in Vlaanderen worden gegeven." 

Elke Sleurs: “Ook vluchtelingen moeten weten dat seksuele intimidatie onaanvaardbaar is”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) zegt dat het voorstel van haar collega Theo Francken niet nieuw is maar al was opgenomen in het Nationaal Actieplan tegen Gendergerelateerd Geweld dat ze vorige maand voorstelde. “Het spreekt vanzelf dat ook asielzoekers, die hier aankomen vanuit soms heel andere samenlevingen, onze normen en waarden moeten kennen. Mij lijkt zo’n cursus enkel zinvol als hij verplicht wordt”.

Sleurs ontkent dat haar collega en partijgenoot Theo Francken de vluchtelingen stigmatiseert door zijn cursus voor asielzoekers aan te kondigen. “Wij doen niet aan steekvlampolitiek maar de actualiteit in Keulen(waar op oudejaarsnacht tientallen vrouwen bepoteld en aangerand werden door groepjes vermoedelijk Noord-Afrikaanse mannen, red.)zorgt er voor dat dit onderdeel van het Nationaal Actieplan nu al de media haalt”.

“Het is nu eenmaal zo dat veel vluchtelingen vanuit hun cultuur een heel ander referentiekader hebben meegekregen dan wij. We moeten hen dan ook duidelijk maken wat onze normen en waarden zijn. Zij moeten weten dat in onze maatschappij de gelijkheid tussen man en vrouw op alle gebieden fundamenteel is en dat seksueel geweld en intimidatie onaanvaardbaar zijn.”

De staatssecretaris vindt dat niet alleen mannen een bewustwordingscursus kunnen gebruiken. “Ook vrouwen moeten weten hoe het er hier aan toegaat. Het klopt dat als een moeder haar zoon bijbrengt dat ieder meisje met een kort rokje een slet is, je bij je kind een stereotiep idee versterkt dat nog moeilijk valt af te leren”.

Ook in de scholen

Hoe die cursussen voor asielzoekers er precies zullen uitzien, moet nog worden uitgewerkt. “Ons voorstel is gebaseerd op het model dat al enkele jaren in Noorse asielcentra wordt aangeboden”.

Elke Sleurs vindt wel dat een dergelijke cursus verplicht moet worden. “Als je dit vrijwillig aanbiedt, zal je niet veel mensen bereiken, vrees ik”.

De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen vindt overigens dat de waarden over gendergelijkheid ook buiten de asielcentra moeten worden overgebracht, bijvoorbeeld in het welzijnswerk en in de scholen.

Vlaams Belang: “Cursus omgaan met vrouwen voor asielzoekers is naïef”

Het Vlaams Belang is bepaald niet onder de indruk van het voornemen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om asielzoekers een les in seksuele opvoeding te geven na de massale aanranding van vrouwen door allochtonen in Keulen.

Kamerlid Barbara Pas spreekt in een mededeling van “een vrijblijvende vorm van symptoombestrijding. Wie denkt dat eeuwenlange, tribaal- en godsdienstig geïnspireerde vrouwenmishandeling even kan ongedaan gemaakt worden met een les in seksuele opvoeding, geeft blijk van een verbijsterende naïviteit.”

Het Vlaams Belang eist dat criminele asielzoekers onmiddellijk teruggestuurd worden naar hun landen van herkomst. De ‘sanctie’ die nu door minister Jan Jambon wordt voorgesteld, de overplaatsing van een open naar een gesloten opvangcentrum in afwachting van de goedkeuring van hun dossier, is een lachertje, luidt het.

Voor de partij heeft het ook geen enkele zin om asielzoekers een cursus te geven om respectvol met vrouwen om te gaan, terwijl de Vlaamse regering onder impuls van Liesbeth Homans (N-VA) 50 nieuwe moskeeën gaat subsidiëren waar exact het tegenovergestelde wordt gepredikt.

PS: "Voorstel van Francken is nauwelijks verhulde vorm van racisme

Het voorstel van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om alle asielzoekers een cursus te laten volgen over hoe ze met vrouwen moeten omgaan, stoot op onbegrip bij Isabelle Simonis (PS), de minister van Vrouwenrechten en Gelijke kansen in de Franse gemeenschapsregering. Ze spreekt van een “ongepaste timing die een nauwelijks verhulde vorm van racisme camoufleert”.

Volgens de Franstalige socialiste beschikt Francken over geen enkel argument om zo’n beslissing te legitimeren. “Hij baseert zich op een nieuwsfeit dat zich in Duitsland heeft afgespeeld waarvoor we over geen enkel bewijs beschikken: de identiteit van de daders van de aanrandingen in Keulen is nog niet gekend. De enige elementen waar de onderzoekers momenteel over lijken te beschikken, zijn enkele beschrijvingen van personen van Maghrebijnse origine.”

“Door op dit moment, in België, zo’n maatregel voor te stellen, wordt een amalgaam gemaakt van beschuldigingen die geuit worden in het kader van een Duits onderzoek en gevluchte personen”, gaat Simonis verder. “Dit is een ongepaste timing die een nauwelijks verhulde vorm van racisme camoufleert.”

“We kunnen niet, in de naam van vrouwenrechten, nieuwe vormen van discriminatie in het leven roepen”, zegt Simonis. Volgens de PS-politica staat respect niet op gelijke voet met gelijkheid. “Respect verwijst naar het idee dat er geen aantastingen (van rechten, red.) gebeuren, dat meningen moeten kunnen. Dat is niet hetzelfde als de notie gelijkheid, waarmee gepleit wordt voor gelijke rechten en die geen verschil in behandeling toelaat.”

Corrigeer

MEER NIEUWS