LIVE (gesloten). Komt er een referendum over het mobiliteitsplan van Gent?

LIVE (gesloten). Komt er een referendum over het mobiliteitsplan van Gent?

Foto: fvv/archief

Gent - Er zal geen referendum komen over het circulatieplan van Gent. De meerderheid wil het plan niet reduceren tot 'een simpele ja-neenvraag' en kwam maandagavond laat met een tegenvoorstel. Er komt tegen de zomer van 2016 een burgerkabinet en regelmatige bevragingen bij de Gentenaars. Officieel moet het nieuwe tegenvoorstel dinsdagavond nog goedgekeurd worden, net zoals het circulatieplan.

Kort samengevat

  • De meerderheid in de Gentse gemeenteraad zal een N-VA-voorstel voor een referendum wegstemmen
  • N-VA wou een referendum over het nieuwe circulatieplan met de vraag Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het voorliggende circulatieplan: ja of neen?
  • De meerderheid wil geen 'simpele vraag' en start een burgerkabinet op
  • Dinsdag moet er nog formeel gestemd worden over de vraag tot een referendum
  • Voor de gemeenteraad protesteerden vijftig mensen tegen het circulatieplan

HERLEES: In het archief van De Gentenaar zijn de voorbije twee jaar over het mobiliteits- en circulatieplan heel wat feiten, meningen en voor- én tegenstanders aan het woord gekomen.

0u25

Na verklaringen van Sami Souguir (Open Vld), Sara Matthieu (Groen), Dirk Holemans (Groen) en Sven Taeldeman (sp.a) over het gezamelijke tegenvoorstel van de meerderheidsfracties wordt de gemeenteraad geschorst tot dinsdagavond. Staat nog op de agenda dinsdagavond: replieken van alle fracties, een wederwoord van Filip Watteeuw en twee stemmingen.

Het voorstel van N-VA voor een referendum zal afgewezen worden, meerderheid tegen minderheid; een amendement met het tegenvoorstel van de meerderheid zal aanvaard worden. En tenslotte, het circulatieplan goedgekeurd worden. Daarmee hoopt het Gentse stadsbestuur de zware druk die N-VA heeft uitgeoefend de voorbije maand te hebben ontweken. Afwachten of het hierbij blijft.

0u13

'We kiezen voor échte inspraak die échte informatie oplevert', zegt Open Vld-fractieleider Sami Souguir. ' Niet alleen de Gentenaars maar ook niet-Gentenaars die in de stad werken of deze bezoeken worden hierbij betrokken.' Filip Watteeuw (Groen) heeft het over 'pionierswerk met nieuwe participatie'. Partijgenote Sara Matthieu over 'een ambitieus en haalbaar plan'.

Sven Taeldeman (sp.a) had het 'over een verstandige dialoog die er al was en een zo belangrijk plan dat het verdient dat elke Gentenaar erbij betrokken is en blijft'. 'We kiezen niet voor polarisatie. Dit plan verdient beter. Het is niet te vatten in voor of tegen. Referenda hebben hun verdienste, maar dit plan verdient een veel degelijkere dialoog, niet op één moment maar permanent.'

De oppositiepartijen reageren op Twitter al scherp. 'Tegenvoorstel is blamage voor Watteeuw: nu iets voorstellen wat volgens Watteeuw al gebeurde (dialoog)', schrijft Filip Van Laecke (CD&V). 'Gentse Burgerkabinet komt NA circulatieplan samen in juni en okt 2017, en in jan en mei 2018', schrijft Siegfried Bracke. 'Tot zo ver de inspraak... #magietsmeerzijn?'

23u51

Gent krijgt een burgerkabinet om de uitrol van het mobiliteitsplan te begeleiden. 'Het bestaat uit 120 à 150 Gentenaars die om de vier maanden samenkomen (juni 2017,oktober 2017, januari 2018 en mei 2018) om het circulatieplan mee te evalueren', klinkt het. 

'Dit burgerkabinet moet een afspiegeling zijn van de Gentse bevolking. Het oordeel en deadviezen van het burgerkabinet worden gebruikt om het circulatieplan te verbeteren enom oplossingen te realiseren voor specifieke problemen.'

23u48

'Hoe degelijk het circulatieplan op papier ook is, in de praktijk zullen er bijsturingen nodig zijn, zonder te raken aan de fundamentele principes.' Zo motiveren de drie meerderheidsfracties het wegstemmen van een vraag tot een referendum in Gent. De drie partijen dienden maandagavond een amendement in waarin een ‘voortdurende volksbevraging’ wordt gevraagd.

De 'voortdurende volksbevraging' gaat volgens de meerderheid 'veel verder dan een referendum dat slechts eenmalig en op een ongenuanceerde wijze naar de mening van de Gentenaar peilt'. 'We kiezen daarbij expliciet voor permanente inspraak, geen single shot. We gaan voor een kwalitatieve inspraak, waar we concreet iets aan hebben, en dus geen simpele ja/nee op een vraag over het gevoel.'

'We doen dit zowel voor als na de invoering van het plan, zodat er permanent kan worden geëvalueerd. We laten daarbij niet alleen de kiesgerechtigde Gentenaars aan het woord, maar ook kinderen en jongeren, en vooral, ook de zogenaamde Gent-gebruikers zoals handelaars en hun klanten, ondernemers, leveranciers, zorgverstrekkers en bezoekers aan onze stad.'

23u31

'Dit plan is te fundamenteel om te herleiden tot een simpele ja-neenvraag.' De drie meerderheidsfracties in de Gentse gemeenteraad, sp.a, Groen en Open Vld hebben samen aangekondigd om tegen een referendum te zullen stemmen over het circulatieplan. 'Wij willen echte inspraak, een voortdurende volksraadpleging.'

In ruil komt er tegen de zomer van 2016 een burgerkabinet, met onafhankelijke Gentenaars, die op regelmatige tijdstippen aanbevelingen en bijsturingen kunnen doen aan het circulatieplan en mobiliteitsplan. De meerderheid wil ook 'representatieve en kwalitatieve bevragingen' opzetten bij de Gentenaars, na de invoering van het circulatieplan.

De formele stemming over het voorstel tot een referendum zal voor dinsdagavond zijn. Maar met het voorstel van de meerderheidsfracties is duidelijk dat het referendum weggestemd zal worden.

23u11

Vlaams Belang steunt de vraag tot een referendum. Fractieleider Johan Deckmyn benadrukte dat Open Vld normaal gezien een voorstander zou moeten zijn. 'Probeer vandaag eens niet het vijfde wiel aan de wagen te zijn en keur het referendum goed. De randvoorwaarden zijn er niet. Het plan invoeren zonder extra openbaar vervoer, zonder democratisch draagvlak, zal voor problemen zorgen. Dat is nu al duidelijk.'

Wis Versyp van Vlaams Belang. 'In welk keurslijf worden wij geduwd? Een keurslijf van wetten en regeltjes, en dat allemaal om de auto uit de stad te duwen. En om de stad leefbaarder te maken. En u noemt dat de juiste keuze om de gezelligheid van onze stad te behouden? Wij alvast niet.'

22u48

CD&V steunt het voorstel tot een referendum; kondigt Veli Yüksel aan. 'Stellen we de Gentenaars voor voldongen feiten? Of praten we eerst met hen om samen tot een oplossing te komen?', zegt fractieleider Veli Yüksel. 'Een referendum is een wake upcall voor de traditie van meer insspraak. Daar zijn onvoldoende inspanningen voor geleverd. Dit stadsbestuur heeft het aan zichzelf te danken dat de roep om een referendum weerklinkt in onze stad. U bent verantwoordelijk, door uw manier van doen.'

Yüksel zegt dat CD&V een 'koele minnaar' is van een referendum. 'Er is een probleem, dat is voldoende aangetoond. De inspraak was tot nu toe vooral window dressing om een plan goed te keuren dat door een zeer select gezelschap is geschreven. Wij hameren al sinds het voorstellen van dit plan op meer inspraak. Er moet meer tijd genomen worden om samen met de Gentenaars na te denken.'

22u36

Veli Yüksel (CD&V): 'De stad opdelen in sectoren zal leiden tot meer kilometers rijden in Gent. Men zal verder moeten omrijden om op een bestemming te raken. U wil doorgaand verkeer weg, maar onze vrees is dat we veel meer uitstoot gaan krijgen. De toegang tot de voetgangerszone wordt ook heel complex.'

'Er zijn geen antwoorden voor de bedenkingen over het extra verkeer op de kleine ring. We blijven wachten op studies, waarom zijn die er nog niet vooraleer we verdergaan met volgende stappen? Wij vrezen dat de R40 een muur wordt rond de binnenstad, met een permanente file op de R40 en nadelige effecten voor de wijken er rondom. Er zijn vooralsnog geen oplossingen. Waar zijn de engagementen van AWV, of van De Lijn? De timing is onhaalbaar.'

'Er is een groot gebrek aan inspraak. Bewoners worden gewoon genegeerd als ze concrete vragen hebben, zoals in het Gewad en aan de Wondelgembrug bijvoorbeeld. Een omslag is nodig, maar door uw manier van handelen creëert u heel wat weerstand en aversie. Dat kan hier gemeden worden. Daarom keuren wij het circulatieplan niet goed.'

22u28

'Meneer Watteeuw, u als nieuwe Gentenaar. Ik als oude Gentenaar', zegt Guido Meersschaut (N-VA). 'U bent gepardoneerd. U kon het niet weten. Maar de wijze waarop u heel dat plan door de strot wil duwen van de Gentenaars, zij nemen dat niet. Het is een speciaal volkske, de Gentenaars. Als in alle dorpen in Vlaanderen de bewoners op hun knieën zitten, dan staan de fiere Gentenaars nog recht. Nie pleuje, zeggen ze dan.'

'Nie pleuje, dat zeggen ze ook als ze voor schepen Watteeuw staan. De Gentenaars zijn tegen dictatuur, ze verdragen dat niet. Als u dit invoert, wordt u op slag de meest gehate man van Gent. Gebruik uw gezond verstand. Ik kan bovendien niet geloven dat dit plan gedragen wordt door de liberalen. Dat bestaat gewoon niet. Als ze dit goedkeuren, verbranden ze wat hun voorouders hebben aanbeden en wat hun voorouders hebben veranderd.'

22u11

Siegfried Bracke rondt zijn standpunt stilaan af. Na een uur en half debat, met slechts twee tussenkomsten van N-VA, staan er nog een hele reeks tussenkomsten op de agenda, nog drie van N-VA zelfs.

Elke Sleurs (N-VA) zegt dat het circulatieplan een belangrijke groep personen niet meer in de stad wenst. 'Onze medeburgers met een beperking, die het nu al moeilijk hebben. Heeft u zich wel goed beraden? Zij zullen de stad niet meer inkunnen. Er zal elke keer een dagvergunning gevraagd moeten worden om in de voetgangerszone te komen met een auto. U laat die mensen in de steek. Daarom is dit een asociaal voorstel.'

Sandra Van Renterghem (N-VA) trekt de kaart van de ondernemers. 'De ondernemers zeggen neen tegen het circulatieplan. Er zijn petities, handelaars verhuizen. De gevolgen voor de Gentse economie kunnen groot zijn. De meerderheid hebben blijkbaar geen oor naar hun bekommernissen. Er wordt weinig of niet geluisterd naar de ondernemers. En dit plan is niet rijp. De Gentse ondernemer wordt er zeker niet beter van.'

21u55

Bracke citeert een tussenkomst van Christophe Peeters (Open Vld) uit de gemeenteraad van 1997, toen een jong gemeenteraadslid uit de meerderheid en voorstander van de Belfortparking. 'Peeters zette toen zijn handtekening onder de vraag voor een referendum. Omdat ik principieel een idee van een referendum ondersteun. Laat nu uw principes niet varen, schepen Peeters!'

'Van Groen verwacht ik dus een enthousiaste ja, net zoals van de liberalen. Groen heeft destijds 700.000 Belgische frank uitgegeven om het referendum in 1997 te krijgen. Een van de betrokkenen toen, was Filip Watteeuw. Ik doe een warme oproep om dit voorstel voor een referendum te steunen. Om een minimaal respect op te brengen voor de politieke principes die u steunt, toen en nu.'

21u48

Bracke haalt er de verslagen bij van de gemeenteraad van 1997. 'Er is al een referendum geweest in deze stad, ook naar aanleiding van een mobiliteitsplan. Buitengewoon interessant is het toenmalige debat in de gemeenteraad, toen met een meerderheid van socialisten en liberalen. De scherpste tussenkomst is toen gehouden door het groene gemeenteraadslid Marc Heughebaert, toen de directeur van de studiedienst van Agalev en nu de kabinetschef Algemeen Beleid van schepen Decruynaere.'

Bracke citeert: 'Dat is juist het boeiende van de directe democratie. Men moet voor een keer niet voor het hele aanbod van een partij kiezen, maar puntsgewijze zijn mening ventileren. Wie ben ik om zoveel wijsheid tegen te spreken. Heughebaert zegt het is niet omdat je gestemd hebt op partij A, dat je altijd akkoord gaat met die partij.'

'Dat Groen de volksraadpleging bijzonder genegen was, getuigt een amendement dat toen door Agalev is ingediend. Daarin stellen zij voor om af te wijken van de wet en het nog beter te doen. Een volksraadpleging organiseren, maar zonder alle voorschriften over aantal kiezers en minimale opkomst. Gewoon kijken wie wat stemt en u laat binden door het resultaat. Ik ben het er niet mee eens, maar Groen wel toen. Je le constate.'

21u34

Bracke gaat door: 'Het beeld dat schepen Watteeuw ons voorhoudt in dit circulatieplan, strookt dat met zijn wensen? Strookt dat met wat hij intussen al weet? Ik weet het niet. Heeft hij intussen vanuit De Lijn geen signaal gekregen dat wat hij hier voortdurend aankondigt, dat dat er gewoon niet komt? Een maatregel van gezond verstand zou zijn om eerst eens een brug af te sluiten, en dan te zien. Stukje per stukje. Neen, alles in een keer. Dat willen Groen, sp.a en Open Vld.'

Bracke citeert uitvoerig uit een artikel van De Morgen waarin drie experts uit Kopenhagen, Groningen en Amsterdam het circulatieplan van Gent visionair noemen, maar kritiek hebben op het feit dat er geen investeringen zijn in het openbaar vervoer. 'We konden niet wachten', citeert Bracke verklaringen van Filip Watteeuw uit het artikel. 'Mensen die niet kunnen wachten, zijn gevaarlijk. Daarom is er alle reden om hierover een volksraadpleging te organiseren.'

N-VA vraagt in haar voorstel een volksraadpleging voor 1 december 2016. 'Een referendum hoeft geen reden te zijn tot vertraging. Dit kan perfect passen in de timing zoals voorzien. Tegen april 2017 kan een volksraadpleging al lang gehouden zijn. Het is ook geen obstructie. Neen, carry on! Maar luister naar de mensen. Vraag het niet alleen aan het middenveld, maar aan iedereen.'

21u22

'Wij zijn in feite koele minnaars van het referendum. Met een referendum kan je niet besturen', zegt Siegfried Bracke (N-VA). 'Maar in scherp verdelende kwesties kan het wel, vinden wij. Wij worden voortdurend aangesproken over het circulatieplan. Er zijn natuurlijk ook voorstanders, en een groot aantal anderen die het niet weten, maar die ongerust zijn. En die hebben daar goede redenen toe. Het plan is niet uitvoerbaar. Het getuigt van enige driestheid.'

'Experts zeggen dat dit een goed plan is, een visionair plan, waarvan akte. Maar met visionairen moet je oppassen. Napoleon was dat ook, terzijde. Let op, ik maak geen vergelijking tussen Watteeuw en Napoleon. Hoewel ik na lang nadenken wel gelijkenissen zou kunnen vinden.'

'Experts zeggen ook dat dit plan de luchtvervuiling zal concentreren in een aantal wijken. Ze zeggen dat automobilisten afstevenen op meer files. Meer luchtvervuiling en meer file. Is dat wat we willen? De experts zeggen dat Gent een stad van twee werelden zal worden. Er zal meer gettovorming ontstaan door verkeer naar de R40 te jagen. Is dat wat we willen?'

20u54

N-VA zal het circulatieplan niet goedkeuren, kondigt De Clercq aan. 'Het zoeken naar nieuwe park-and-rides is een klucht', gaat Isabelle De Clercq verder. 'Men zoekt al jaren naar plaatsen. Nu zijn er 1.100 extra aangekondigd in het circulatieplan, voor de hele stad. Maar dat is om te lachen. Aan de Nieuwewandeling passeren al 3.000 auto's per uur. Er zullen gewoon geen plaatsen zijn. Alles is bovendien nog aangeduid als te onderzoeken of uit te werken.'

'Als u mensen uitnodigt hun auto opzij te laten, zorg dan voor een alternatief. Anders zal men nooit de auto laten staan. Alle studies wijzen aan dat als er een goed openbaar vervoer is, men dat zal gebruiken. Maar dat is hier niet het geval. Men biedt geen plaatsen aan. Ik hoop dat er binnenkort nog nieuwe locaties komen.'

'Zij die zich met de fiets verplaatsen zullen het inderdaad beter krijgen, zij die geen auto nodig hebben. De leefomgeving voor de inwoners zal ook verbeteren: minder verkeer is meer leefbaarheid. Maar de tienduizenden Gentenaars die wel de auto nodig hebben en mensen die hier komen werken, voor hen zal het allemaal veel moeilijker gaan. Voor hen is er totaal geen volwaardig alternatief. We vrezen dat dit de doodsteek kan worden voor de toegankelijkheid van onze binnenstad.'

20u41

'De mensen zullen schrikken, ze beseffen niet hoe drastisch dit plan is', steekt Isabelle De Clercq (N-VA) van wal. 'De Brugse Poort, de Ottogracht en de Verlorenkost worden afgesloten. Er worden pakken maatregelen ingevoerd, tal van straten veranderen van rijrichting. Wij zullen onze stad niet meer herkennen en onze weg niet meer vinden. En de R4 zit nu al zo vol als een ei. Waar moeten al die auto's nog bij? Het openbaar vervoer zal ook gewoon in de file gaan staan.'

'Participatie is essentieel voor een plan dat zo ingrijpt in het leven van de Gentenaars', zegt De Clercq. 'Er is overleg geweest met stakeholders, maar de inspraak van de bewoners was ondermaats. Er kon slechts een beperkt aantal zaken gewijzigd worden. Er waren zeven gespreksavonden, daar zijn 600 mensen op af gekomen. Dat vinden wij mager, op een centrum van 100.000 in het ruime centrum. Het draagvlak is niet genoeg getoetst.'

'Al wie een auto nodig heeft in Gent of er in of uit moet, zal serieuze problemen krijgen om zich te kunnen verplaatsen. En zeg niet dat er weinigen zijn die een wagen nodig hebben, er zijn talloze mensen die een auto nodig hebben. Handelsvertegenwoordigers, dokters, ouders die hun kinderen moeten brengen naar de crêche, handelaars die moeten leveren, aannemers, minder mobiele mensen...'

20u28

Zoals verwacht wordt het voorstel tot een referendum na wat discussie samen behandeld met het punt ter goedkeuring van het circulatieplan. Alle partijen krijgen om de beurt het woord, in de volgorde van grootte. De oppositiepartij N-VA is eerst aan het woord, dan CD&V en Vlaams Belang. Daarna antwoorden de meerderheidspartijen. 'Dat is de beste werkwijze, anders keuren we het goed zonder debat he', grapt Termont.

20u19

'Op meer dan 30.000 stuks zijn er minder dan 3.000 tweede bewonerskaarten. Het gros van de bewonerskaarten blijft dus gratis', zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. 'In mijn wijk zijn woningen vier meter breed. Als gezinnen daar twee of drie auto's hebben, dan versta je toch dat er een probleem is. Als mensen dan hun garage niet gebruiken, dan creëer je problemen. Als mensen hun garage verhuren en zelf een bewonerskaart vragen, dan heb je een probleem.'

'Dit is een evenwichtige maatregel. Een gratis eerste parkeerkaart, maar de parkeerdruk proberen te laten dalen door de tweede kaart op te slaan. Temeer daar die kost van 250 euro absoluut niet volstaat voor het onderhoud van de parkeerplaatsen. Jaarlijks komt dat een stuk boven de 250 euro uit.'

'Het zijn er toch maar 3.000. Dat zullen we onthouden', antwoordt Bracke. 'Werkende mensen die, ja, de auto nodig hebben verdienen meer respect. Dit is een keuze tegen diegenen die bijdragen aan onze samenleving.' 

De meerderheid keurt het verhogen van het tarief van de tweede bewonerskaart goed, N-VA, CD&V en Vlaams Belang stemmen tegen. Vanaf 1 maart kost de tweede bewonerskaart in Gent geen 100, maar 250 euro.

20u08

Een ander punt over de verhoging van de tweede bewonerskaart van 100 naar 250 euro wordt door Siegfried Bracke (N-VA) - nog voor het debat over het circulatieplan - aangegrepen om het 'drastische mobiliteitsplan' te bekritiseren. 'Ik, als centrumbewoner die met drie werkende mensen die elk een auto nodig hebben, krijg de wubbes van de motivering van dit besluit.'

'De reden waarom dit van 100 naar 250 euro moet gaan, is omdat centrumbewoners met een auto blijkbaar een maatschappelijke kost zijn. Ik citeer: bewonerskaarten hebben naast een feitelijke kost, ook een zware maatschappelijke kost, inname van de openbare ruimte. Disciminatoir. Ik ben een centrumbewoner. Is het verboden om een auto te hebben? U zegt het maar.' De N-VA stemt tegen de verhoging.

Ook Veli Yüksel (CD&V) neemt het verhogen van de tweede bewonerskaart op de korrel. 'Jonge gezinnen met kinderen en tweeverdieners zijn essentieel voor een stad als Gent, zeker een die zich kindvriendelijk wil noemen. Zij worden hierdoor getroffen.'

19u46

Wat zou dat eigenlijk kosten, een referendum organiseren? Voor een referendum over de Oosterweelverbinding in Antwerpen in 2009 werd de kostprijs geraamd op 800.000 euro, tussen de 2 en de 2,5 euro per Antwerpenaar. Omdat Gent de helft zoveel inwoners heeft, zou de kost voor een referendum in Gent een stuk lager liggen.

Maar veel lager alvast niet. Bij het referendum over de Belfortparking in 1997 was er sprake van een kostprijs van 20 miljoen Belgische frank (400.000 euro). Het mislukte referendum van 1999 over het openbaar vervoer kostte de stad bijna 12 miljoen frank (300.000 euro), maakte toenmalig burgemeester Frank Beke na afloop bekend. De bevolking van Gent is ondertussen wel fors aangegroeid, dus de kost zou waarschijnlijk hoger liggen.

Is zo'n groot budget een probleem voor Gent? De Stad heeft eind 2015 in haar budget per jaar een half miljoen euro vrijgemaakt voor personeel en ondersteuning voor de communicatie rond het mobiliteits- en circulatieplan. Geld voor een Mobiliteitslijn en een mobiliteitscoach voor handelaars, maar ook geld dat volgens N-VA aangewend kan worden voor een referendum.

19u32

Het debat over een referendum zet de politieke verhoudingen in Gent op zijn kop. Het is vooral uitkijken naar de standpunten van de groenen en liberalen. Groen, dat in Gent vermoedelijk liever geen referendum wil, is op nationaal vlak of in Antwerpen wel een uitgesproken voorstander van een volksraadpleging. Ook Open Vld is een bekend voorstander van de directe democratie, maar zit er in Gent vermoedelijk niet op te wachten.

N-VA, die in Gent een referendum vraagt, is doorgaans dan weer geen liefhebber van de volksraadpleging. 'We geloven niet dat je een staat/regio/stad goed kan besturen door om de haverklap de mening te vragen van de mensen', schreef Siegfried Bracke (N-VA) op zijn blog. 'Een referendum (...) is alleen geschikt als het gaat om (in één vraag behapbare en tegelijk) zeer verdelende kwesties. En dat de Gentse bevolking zeer verdeeld is over het mobiliteitsplan is een under-statement.'

19u01

De gemeenteraad is begonnen, na het maandelijkse vragenuurtje. Het voorstel tot een referendum over het circulatieplan staat op het einde van de agenda, los van de goedkeuring van het circulatieplan, wat vroeger op de agenda staat. Maar waarschijnlijk zullen beide punten samen behandeld worden. Eerst komen er nog dossiers aan bod over schoolverlaters en de duurdere tweede parkeerkaart voor bewoners.

18u25

Hoe de Gentenaars zouden stemmen in een referendum over het circulatieplan, is zeer moeilijk te voorspellen. De stad lijkt verdeeld in voor- en tegenstanders, maar hoe groot beide groepen zijn is koffiedik kijken. In een beperkte online poll vroeg De Gentenaar vorige week 24 uur lang naar de mening van de Gentenaars.

Het resultaat na 5.444 stemmen was zo goed als ex aequo, met 2754 Ja tegenover 2690 Neen. De enige conclusie uit de poll: het debat leeft enorm bij de Gentenaars.

18u03

Maandagavond wordt er aan het stadhuis van Gent ook geprotesteerd tegen het circulatieplan. Onder de slogan Neen aan een dode stad, geen circulatieplan verzamelde de groep Mobiel Gent om 18 uur voor het stadhuis om de gemeenteraadsleden op te roepen het plan niet goed te keuren.

‘Wegens te ingewikkeld, niet werkbaar, tijdrovend en rampzalig voor veel kleinhandelaars, horeca en bewoners. Voetgangers en fietsers voortrekken op de auto is klinkende discriminatie’, zegt Jozef Burm, huisarts en trekker van Mobiel Gent. Er daagde slechts een zestigtal mensen op. 'Dat is niet zo erg, als ze ons maar gezien hebben. We merken toch wel wat nervositeit, nu de verkiezingen dichterbij komen.'

Een referendum ziet Mobiel Gent niet zitten. 'Dat is een wedstrijd wie er het meeste aantal mensen op de been kan krijgen', zegt Burm. 'Oudere mensen of mensen die slecht te been zijn, komen toch niet stemmen in zo'n referendum. Een schriftelijke bevraging zou wel representatief kunnen zijn. En 25.000 handtekeningen verzamelen om een referendum af te dwingen is een enorme klus, met een twijfelachtig resultaat.'

17u40

Als het voorstel van N-VA maandavond goedgekeurd wordt, dan stevent Gent af op een derde volksraadpleging. Het recentste referendum uit 1999 kwam er om De Lijn te dwingen haar gebruikers in tien jaar te verdubbelen. Omdat slechts 22 procent – niet de nodige veertig procent – van de stemgerechtigde inwoners opdaagde, werden de stemmen niet geteld.

Het eerste referendum in Gent dateert van 1997, over een ondergrondse garage op de plaats waar nu de stadshal staat. Er kwam fel protest, onder andere van Agalev (nu Groen) en CVP (nu CD&V), en een volksraadpleging werd afgedwongen met handtekeningen. De groep Belfortparking Nee, Volksraadpleging Ja haalde in minder dan een half jaar tijd 17.000 handtekeningen op.

De referendumvraag was “Moet de beslissing van de Gentse gemeenteraad om de ondergrondse Belfortparking te bouwen, herroepen worden? Ja of nee.” De SP (nu SP.A) van Frank Beke en de VLD (nu Open VLD) riepen de Gentenaars op om niet te stemmen. Een referendum is pas geldig als 40 procent van de kiezers komt stemmen. Maar op 14 december daagden 69.308 Gentenaars op, net meer dan 40 procent, waardoor er kon worden geteld.

De parkeergarage werd massaal afgewezen: 95 procent van de stemmers koos voor 'ja'. Van Rouveroij legde zich neer bij het resultaat, hoewel het referendum ook toen niet bindend was. De parking is er nooit gekomen.

17u01

Wat kan er gebeuren maandagavond? Er zijn twee opties: of de gemeenteraad gaat in op het voorstel van N-VA tot een volksraadpleging, of de meerderheid stemt het voorstel weg. Wordt het voorstel goedgekeurd dan kan het referendum plaatsvinden, ofwel met de vraag die N-VA voorstelt, ofwel met een andere vraag die het stadsbestuur zelf opstelt.

Wordt het voorstel tot een volksraadpleging afgewezen, dan zijn er nog twee opties. Ofwel sterft het voorstel een stille dood, ofwel wordt alsnog een referendum afgedwongen met handtekeningen. Om dat te doen zijn geldige handtekeningen nodig van tien procent van de inwoners van Gent. Gezien er iets meer dan 250.000 Gentenaars zijn, 25.000 handtekeningen dus.

16u58

Het voorstel voor een referendum maakte de voorbije week veel los in Gent. De partijen uit de meerderheid (sp.a, Groen en Open Vld) lieten nog niet in hun kaarten kijken. Vlaams Belang gaf wel al aan de vraag voor een referendum te zullen steunen.

De Gentenaar-reporter Karel Van Keymeulen is geen voorstander. 'In oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De kiezer kan dan het bestuur en het mobiliteitsplan beoordelen.' Ook UGent-politicoloog Thibaut Renson sprak zich uit tegen een referendum. 'Omdat het mobiliteitsplan beter verdient dan de keuze voor een woord van twee of drie letters.'

Sarah Van Liefferinge, frontvrouw van de Gentse Piratenpartij, ziet een referendum wel zitten. 'Laten we met deze volksraadpleging tonen hoe democratisering in de praktijk gebracht kan worden. Wij in Gent, wij kunnen dat.' Arthur De Decker, een van de gangmakers van de vorige twee Gentse volksraadplegingen, is ook pro. 'Op naar de derde volksraadpleging!'

16u49

Circulatieplan, parkeerplan, mobiliteitsplan... Het debat over het verkeer en de manier waarop we ons verplaatsen in Gent is complex. Kort samengevat komt het hierop neer: het grote doel van alle plannen samen is minder autoverkeer en meer volk de fiets op of de bus en tram in. 

Het mobiliteitsplan zet de grote lijnen uit voor alle vormen van verkeer. Het circulatieplan - het ingrijpendste stuk - vergroot het voetgangersgebied en hertekent de wegen voor autoverkeer binnen de R40. Het parkeerplan tenslotte hervormt de tarieven en de gebieden voor straatparkeren in de hele stad.

16u41

De gemeenteraad van Gent komt maandagavond samen om 18 uur voor het maandelijkse vragenuurtje.Vanaf 19 uur wordt de gewone agenda afgewerkt. Op die agenda staat een voorstel van Siegfried Bracke (N-VA) tot het organiseren van een volksraadpleging over het nieuwe circulatieplan. Lees hier het voorstel

Het circulatieplan zelf staat ook op de agenda, ter goedkeuring. De 51 gemeenteraadsleden zullen dus twee keer moeten stemmen: één keer over het voorstel tot een referendum en één keer over het goedkeuren van het circulatieplan. Stel dat het plan wordt goedgekeurd én een referendum wordt toegestaan, dan hoeft dan geen probleem te zijn. Een referendum kan gaan over een reeds goedgekeurde beslissing.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio