Steeds meer Belgen veranderen van naam: dit zijn de meest opvallende

Steeds meer Belgen veranderen van naam: dit zijn de meest opvallende

Foto: Kioni Papadopoulos

Steeds meer Belgen laten hun naam veranderen omdat ze daar een goede reden voor hebben. Ze worden uitgelachen om hun familienaam, ze zijn intussen gescheiden, hopen zo sneller aan een job te geraken of ze willen niet geassocieerd worden met een naamgenoot die op negatieve wijze het nieuws haalde. In 2016 startten 1.092 Belgen de procedure, tien jaar geleden waren dat er nog 608.

Eenvoudige naam om integratie te vergemakkelijken

Op tientallen sollicitatiebrieven kwam geen enkel antwoord. Niemand leek geïnteresseerd in de diensten van Mohamed Kabendji (27), Brusselaar van Algerijnse afkomst met een diploma computergraphics. Hij werd zelfs niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Tot hij zijn naam officieel liet veranderen naar Kyan. In geen tijd was hij aan de slag.

“Geen alleenstaand fenomeen’, klinkt het bij de FOD Justitie. Hoewel er geen statistieken bestaan met de reden waarom landgenoten hun identiteit laten veranderen, weten ze dat dit zeker een belangrijk motief is.

Een andere reden waarom mensen anders willen genoemd worden, is dat buitenlanders een eenvoudigere naam willen als ze officieel Belg worden. Dat vergemakkelijkt de integratie. Zo liet een man uit Marokko zijn familienaam en die van zijn zeven kinderen veranderen van Ali Lalji Rizwan in Lalji. En het gezin Balvinder Singh uit India heet nu Shergill.

Echtscheiding of adoptie

Meer en meer mensen gaan uit elkaar. Ook dat is een reden om een andere geslachtsnaam aan te vragen. Vooral dan voor de kinderen. Ze krijgen dan vaak de naam van de mama in plaats van die van de papa die ze bij hun geboorte kregen. Of in geval van adoptie.

Uitgelachen om naam

Veel naamsveranderingen hebben te maken met een familienaam waar de spot mee gedreven wordt. Zo liet mijnheer Pypen zijn naam veranderen in Flamaing. En wordt mijnheer Salpéteur (vuile protter in het Frans,red) nu aangesproken met Samay.

Mijnheer Van Kut is nu mijnheer Corthals en mijnheer Van Lul gaat nu als Van Laer door het leven. En de kinderen van het gezin Neukermans worden niet meer geplaagd op school nu ze De Volder heten.

Mevrouw Trompet is nu mevrouw Brams.

Beschaamd om familienaam

De laatste categorie zijn mensen die niet geassocieerd willen worden met een crimineel die dezelfde familienaam draagt. Zo lieten de jongste paar jaar zes families Dutroux hun naam veranderen en ook twee Pandy’s. Ook drie Erdogans lieten hun naam wijzigen. Een Afrikaanse man met de naam Mubutu liet zijn naam veranderen in Manso.

Wie mag een procedure tot naamsverandering indienen?

Om een verzoek in te dienen, moet u ofwel de Belgische nationaliteit hebben, VN-vluchteling zijn of staatloze, staat in de brochure Veranderen van naam of voornaam die de FOD Justitie daarover maakte.

Ik kan dus ook mijn voornaam laten wijzigen?

Ja, de procedure voor naam of voornaam is in grote lijnen dezelfde.

Kan ik zelf een nieuwe naam kiezen?

Ja, dat kan. Moest u zich bijvoorbeeld Hitler willen laten noemen of Superman, is de kans zeer groot dat de naam wordt geweigerd.

Hoe dien ik zo een verzoek in?

De volledige coördinaten van de verzoeker (adres, telefoonnummer en e-mailadres), de gewenste nauwkeurige wijziging van de (voor)naam en de ernstige redenen (van familiale, persoonlijke, sociaal-historische, administratieve aard) moeten overgemaakt worden aan de overheidsdienst Justitie Dienst Voornaams- en naamsverandering Waterloolaan 115 1000 Brussel.

In sommige gevallen wordt het verzoek aan de gerechtelijke overheden overgemaakt die dan door tussenkomst van de plaatselijke politie de voor het onderzoek nuttige inlichtingen laten verzamelen. Tijdens dit onderzoek wordt bij de personen die betrokken zijn bij de gevraagde naamsverandering (de verzoeker, ouders, grootouders, broers, zussen, …) gepolst naar hun mening over de procedure tot naamsverandering.

De dienst Voornaams- en naamsveranderingen stuurt vervolgens zijn advies en het dossier naar de minister van Justitie. Deze laatste beslist of het Koninklijk Besluit waarin de naamsverandering wordt toegestaan, aan de Koning ter ondertekening wordt voorgelegd, zo luidt het bij de FOD Justitie.

Hoeveel kost een nieuwe naam?

Voor de naamsverandering wordt een registratierecht van 49 euro geheven. Wanneer het gaat over een toevoeging van een andere naam, of een partikel aan de naam, of over een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter, wordt dit recht verhoogd tot 740 euro. De koning kan dit recht verminderen wanneer het besluit stoelt op gegronde redenen. Het verminderd tarief kan evenwel niet minder dan 490 euro bedragen voor alle begunstigden samen.

De rechten voor de naamsverandering van de kinderen of van de afstammelingen worden evenwel verminderd wanneer de vergunning bij eenzelfde besluit tegelijk geldt voor een persoon en meer dan drie van zijn kinderen of afstammelingen.

Hoelang duurt de procedure?

Momenteel duurt de procedure gemiddeld 1,5 à 2 jaar. Dat is de gemiddelde duur, de werkelijke duur van de procedure kan korter of langer uitvallen. Dat hangt af van de bijzondere kenmerken van elk dossier en van de vereiste adviezen en raadplegingen.

Wanneer ik mijn naam laat veranderen, geldt dat automatisch voor mijn kinderen?

De naamsverandering is automatisch van toepassing op de kinderen die geboren zijn na de indiening van het verzoek van de ouder die de naamsverandering heeft verkregen. Dit geldt alleen voor zover zij krachtens de wet de naam van die ouder moeten dragen. Voor de minderjarige kinderen daarentegen die geboren zijn voor de indiening van het verzoek, geldt de naamsverandering alleen indien het verzoek ook tot hen was uitgebreid. Een concreet voorbeeld: Ik heb mijn verzoek tot naamsverandering op 13 maart 2008 ingediend. Op dat ogenblik had ik een dochter, Marie, geboren op 8 mei 2004. Sedertdien heb ik ook een zoon Kevin, die geboren is op 1 januari 2009. Op grond van een Koninklijk Besluit van 17 augustus 2008 mag ik mijn naam veranderen. Marie was vermeld in mijn verzoek en werd ook opgenomen in het Koninklijk Besluit. De naamsverandering zal ook voor haar gelden en ik zal voor haar ook registratierechten moeten betalen. Voor Kevin, die na 13 maart 2008 is geboren en wettelijk gezien mijn naam moet dragen, is de naamsverandering automatisch en kosteloos.

Kan ik onmiddellijk mijn nieuwe naam gebruiken wanneer die is toegestaan?

“Neen. Het Koninklijk Besluit op grond waarvan de naamsverandering is toegestaan, moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Na deze bekendmaking kan elke belanghebbende zich binnen de 60 dagen tegen de naamsverandering verzetten. De vergunning wordt geacht definitief te zijn op het einde van die termijn of wanneer er geen verzet is.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees