Ook politieke partijen houden nieuwjaarsrecepties

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018. De partijen trekken naar de kiezer. Vandaag: Open VLD

Sporthal Veerleveld werd uitgebreid en vernieuwd Foto: Lut Laureys

Lochristi - Januari is goed over halfweg, de nieuwjaarsrecepties van wijken en verenigingen volgen elkaar op. Dit weekend beginnen ook de politieke partijen er aan. In een jaar waar de partijen zich in oktober aan de keuze van de kiezer moeten onderwerpen, leek het ons nuttig de nieuwjaarsrecepties aan te grijpen om de zetelende partijen uit de gemeenteraad alvast een aantal vragen te stellen en te polsen naar hun plannen. Vandaag: Open VLD. Voorzitter Frederik Van den Berghe en Schepen voor Financiën Sandro Di Nunzio beantwoordden de vragen.


Wat zijn de realisaties waar jullie trots op zijn? 
Frederik  Van den Berghe (partijvoorzitter): Vooreerst denk ik dat er voor de vrijetijdssector grote stappen gezet zijn. Enerzijds met de  uitbreiding van de sporthal in Zaffelare en anderzijds met de doorbraak in het dossier Uyttenhove, waar binnenkort de slopingswerken beginnen en men daarna effectief kan starten met de opbouw  Idem voor Lodejo. Ook hier zal de effectieve opening maar zijn voor volgende legislatuur, maar ook hier zijn de belangrijkste stappen tijdens deze  legislatuur gezet.


Nog in het luik patrimonium: de ‘site Beervelde’. De gemeentelijke basisschool zat al enkele jaren in containers.  Met de opening van de klasunits in 2016 is de school structureel geholpen voor de komende jaren. Dit ging ook gepaard met een verhuizing  van de bibliotheek naar de oude pastorij en met het publiek maken van de pastorijtuin. Beervelde heeft er nu  een groen rustpunt in het centrum bij. 


Er zijn ook een aantal openbare werken uitgevoerd, met twee  uitschieters. De werken in Koning Albertlaan en Persijzer/Leemstraat. 


Er is mij gevraagd dit niet onnodig uitgebreid te maken, maar ik wel toch nog een aantal zaken opsommen:  het deeltijds kunstonderwijs, het burgemeestersconvenant,  het kunstgrasveld in Zaffelare, het vernieuwde politiehuis, het lokaal dienstencentrum Fazantenhof, het fietspad in de Pauwstraat waar men nu aan bezig is, de Parochiedreef waar men aan bezig is, het fietspad in de Verleydonckstraat dat er eindelijk zal komen (dit jaar), de kinderopvangwijzer, AMBROSIANA, het ANPR-cameranetwerk, de verdere uitbouw van de dienst 112, BE Alert, … 

Zowel CD&V als N-VA waarschuwden er tijdens de recente gemeenteraadszitting voor: nu is de financiële toestand nog goed, maar binnen een jaar of drie zou de reservepot opgesoupeerd kunnen zijn.


Sandro Di Nunzio, Schepen voor Financiën: "We behoren tot de financieel meest gezonde gemeenten van Vlaanderen en we zullen ook alle inspanningen blijven leveren om dat te blijven. Al van bij aanvang van de legislatuur zetten we alle eventuele investeringen in onze meerjarenplanning om net de transparantie aan de dag te leggen en te tonen met welke dossiers we allemaal bezig zijn. Desondanks deze (theoretische) aanpak kunnen we nog altijd een positieve autofinancieringsmarge voorleggen. We weten uit ervaring dat het ondanks de inspanningen van het bestuur moeilijk in te schatten is wanneer grote projecten effectief kunnen worden uitgevoerd en betaald (vanwege de complexiteit en participatie van andere actoren en bestuursniveaus...).


Dit wordt gestaafd door de meerjarenplanning. Volgens die planning zouden we in 2017-2018 al heel veel geleend hebben waardoor ons financieel overschot en ons autofinancieringsmarge beduidend lager zou liggen... Doch wat zien we in de praktijk: we hebben nog nooit zo'n hoge financiële reserves gehad, de fiscale lasten voor de burger zijn nog steeds even laag én onze overschot op onze werking was de afgelopen jaren nog steeds heel ruim (de gevreesde afname van het overschot heeft zich nog niet voltrokken zoals we vreesden dat het zou evolueren tegen 2018).


Een mooi voorbeeld hiervan is dat in de meerjarenplanning (tot 2021):  zowel de vernieuwing van doortocht Zeveneken, de aanleg van de fietspaden langsheen de N449, de rioleringswerken in Ruilare en de Hoekstraat zijn daar in opgenomen.Het spreekt voor zich dat die 4 projecten tegelijk uitvoeren weinig realistisch is, het zal zeker zo'n vaart niet lopen (denken we maar aan bereikbaarheid van woningen, de hulpdiensten, …), maar ze alle 4 inschrijven laat toe snel te schakelen bij eventueel wijzigende planning. De vraag is dan, welk bedrag schrijf je in? Enkel de studiekost? Wij hebben er bewust voor gekozen om zo transparant mogelijk te zijn en het volledige bedrag op te nemen.


Dus na 6 jaar zullen we op financieel gebied een mooi rapport kunnen voorleggen aan de burger, terwijl we als bestuur heel veel geïnvesteerd hebben (hiervan getuige de diverse afgewerkte en opgestarte projecten). Het is dan ook ‘politiek logisch’ dat de oppositiepartijen de aandacht proberen te leggen op de eventuele investeringen die de komende jaren voor de deur staan en waarschuwen voor de worst-case-scenario's (die nooit realiteit zullen worden); op die manier wordt de aandacht weggenomen van de resultaten die er op vandaag zijn en die we tevens hebben gebudgetteerd voor het komende jaar.


Want dat is de essentie: Je kan enkel voorhet eerstvolgende jaar met een bepaalde mate van zekerheid zeggen hoe de financiën er zullen uitzien (en dan nog zien we dat het altijd een stuk positiever uitvalt, wat mee een evident gevolg is van de wijze waarop moet worden gebudgetteerd); de jaren nadien is het koffiedik kijken... Het is aan het gemeentebestuur om jaar na jaar te bestuderen wat er het  jaar dat komt kan gerealieerd worden, rekening houdend met: de staat van de financiën op dat moment, de stand van zaken in een aantal dossiers én met de verwachtingen voor dat jaar. Dus neen, we gaan onszelf op een paar jaar tijd niet hopeloos in de schulden steken en/of onze overschotten volledig 'opsouperen'.
 
Ik wil hierbij wel een belangrijke  kanttekening maken die ik ook al tijdens de gemeenteraard ter spraken bracht en waarvoor we niet blind mogen zijn: de financiën in het algemeen  zullen wel onder druk komen omwille van factoren die vaak ook vreemd zijn aan de wil van het gemeentebestuur zelf (zoals elders in Vlaanderen, vandaar dat gemeenten ook vrijwillig fuseren zodat ze een deel van hun schuldenlast overgenomen zien door de Vlaamse Overheid).


Wat die externe factoren zijn? De tax-shift: We zullen per ‘hoofd’ minder belastingontvangsten kunnen innen ondanks onze gelijkblijvende belastingvoeten. Onze toelagen aan andere administratieve organen stijgen ook zienderogen (omwille van allerhande redenen waar wij als bestuur weinig impact op hebben): aan de brandweerzone; aan de politiezone; aan het OCMW. Komt daarbij dat de gemeenten  van Vlaanderen meer taken en hervormingen opgelegd krijgen waardoor we moeten investeren in werkingsmiddelen en er tevens een bijkomende druk komt op het personeel (met een gestage stijging van een blijvende personeelskost).


Wijzelf investeren in de toekomst ook in een aantal broodnodige projecten zoals Uyttenhove, Lodejo, de Buitenschoolse Kinderopvang  en gaan voor Uyttenhove inderdaad ook een lening aan. Dit zal er het komende jaar voor zorgen dat onze financiële reserve naar omlaag gaat en dat we een leningslast zullen hebben (dat ons qua terugbetalingslast per inwoner terug op het niveau zal brengen van 2014, wat nog steeds héél laag is... ik dacht een 250 euro  per inwoner terwijl dit in Vlaanderen gemiddeld meer dan 1.000 euro bedraagt)... Dus deze zeer concrete beslissingen zijn op vandaag financieel verantwoord en brengen de financiële gezondheid van onze gemeente allerminst in het gedrang." Wat worden de krachtlijnen van de campagne? De afgelopen dagen blijkt dat in aanloop naar de verkiezingen in steden zoals Antwerpen en Gent de strijd hard gespeeld wordt. Niet altijd de bal, maar ook de man. 


Frederik Van den Berghe: "Als Open VLD Lochristi zullen we blijven kloppen op dezelfde nagel: de financiële gezondheid van de gemeente, vandaag, morgen en voor alle generaties die na ons komen. Alle beslissingen die genomen zullen worden zullen goed en wel afgewogen zijn. De concrete ambities en projecten zullen we later communiceren, maar er zijn nog enkele locaties waar we als meerderheidspartij vinden dat uitbreiding en verbetering mogelijk is: als het van ons afhangt dan integreren we de  tuin van de kerk in Lochristi en de pastorij tot een gemeentelijk park, waardoor er in het centurm een groene long komt. We willen ook zo nauw mogelijk betrokken worden bij de concrete invulling van WonderWoud (de vierde groenpool van Gent die gepland is aan het zogenaamde Vliegveld). 

Daarnaast blijft de verkeersveiligheid een permanent aandachtspunt met reeds heel wat projecten in de pijplijn: Doortocht Zeveneken, fietspaden N449, Ruilare, Hoekstraat, rioleringswerken (en wegeniswerken) in Kapelleken, een onderzoek hoe Lichtelare geoptimaliseerd kan worden, …
Ook het bovenlokale niveau zal wellicht meer aandacht vragen dan in het verleden het geval was. Zo wordt de ontwikkeling van de omgeving van N70, Smalle Heerweg (kant Oostakker), het openbaar vervoer, meer en meer gespeeld op het bovenlokale niveau.  Kortom, het bestuur zal scherper dan ooit moeten zijn en tussenkomen  waar nodig. 


Wat de toon van de verkiezingscampagne betreft:  die zal en mag bij  momenten scherp zijn, maar ik hoop dat de  traditie die we in Lochristi kennen in ere gehouden wordt en dat we enkel constructieve campagnes krijgen en dat het moddergooien overgelaten wordt aan de grootsteden."


Wat hadden jullie tijdens deze legislatuur nog willen doen en is niet gelukt? 

Frederik Van den Berghe: "In 2012 zijn we naar de kiezer getrokken met een duidelijk programma. Aan het eind van dat programma werden 15 prioritaire doelstellingen geformuleerd. Enkel het dagopvangcentrum voor senioren in Beervelde is er niet gekomen omdat er geen steun op hogere niveau’s gevonden werd. Er zijn daarnaast natuurlijk zaken die we graag anders hadden zien lopen. Zo blijft de sluiting van het skatepark, gebruikt door veel jeugdige inwoners een doorn in het oog. Ook zijn sommige projecten later in uitvoering gegaan dan verhoopt omwille van administratieve vertragingen. 


Tot slot: wat de burger interesseert: zullen de belastingen ook in de komende legislatuur op zelfde niveau blijven?
Sandro Di Nunzio, Schepen voor Financiën: “Ja, de globale aanslagvoeten voor onze inwoners zouden dezelfde moeten kunnen blijven. Maar het valt niet te ontkennen dat door de hierboven geschetste evoluties, onze financiën meer en meer onder druk zullen komen te staan,  ook al valt dat  in vergelijking met andere gemeenten nog goed mee.  Het is aan de volgende beleidsploeg om daarover te beslissen. Ik meen dat de globale aanslagvoeten voor onze inwoners dezelfde kunnen blijven, maar dit zal tot gevolg hebben dat jaar na jaar wellicht nog meer dan afgelopen legislatuur keuzes zullen moeten maken in wat er gedaan wordt.

De nieuwjaarsreceptie van de Open VLD heeft plaats op zondag 21 januari, om 11 uur in zaal Sint-Hubertus in Zaffelare en is toegankelijk voor elke geïnteresseerde burger.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio