Groen-SP.A wil een milieuvriendelijk, duurzaam en burgergericht beleid

Nieuwjaarsmaand, ook voor de politieke partijen het moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Zeker in een jaar waar de partijen zich in oktober opnieuw moeten onderwerpen aan het oordeel van de burger. Groen en SP.A gaan in Lochristi voor het eerst in kartel naar de kiezer, en ze hielden ook samen een nieuwjaarsreceptie, waar zo'n 40 personen op af kwamen. Hilde Van Laere (Groen) werd er voorgesteld als lijsttrekker, Dimitri Van den Bossche (sp.a) staat op de tweede plaats. Groen en sp.a grepen bij de vorige verkiezingen elk nipt naast een zetel, en zitten dus niet in de gemeenteraad. Toch laten wij ook deze twee partijen terugblikken en vooruitkijken.

 

"In de afgelopen legislatuur stonden zowel sp.a als Groen aan de zijlijn. Toch zijn we tevreden dat een aantal van onze campagne-punten zijn uitgevoerd, als was het soms schoorvoetend. De uitbreiding van de sporthal in Zaffelare en de renovatie van de Lodejo beantwoorden aan onze vraag om niet alles te centraliseren in Uyttenhove, maar ook te investeren in kleinere infrastructuur in de verschillende deelgemeenten. Ook het punt om van de gemeente een Fair Trade gemeente te maken is uitgevoerd. Er is echter nog veel werk op de plank, heel wat zaken die niet zijn aangepakt, waarbij is getalmd, of die beter konden."

Campagne
Voor het kartel Groen- sp-a is het belangrijk dat de verkiezingen echt draaien om thema’s waar mensen van wakker liggen, in plaats van getouwtrek om prestigeprojecten. Propere lucht, vlotte mobiliteit en gezonde en veilige schoolomgevingen, betaalbaar wonen en open en groene ruimte. We hopen op een sterke inhoudelijke campagne. We stellen met tevredenheid vast dat onze thema’s nu ook door de andere partijen worden opgepikt.
Speerpunten
 “De files in Lochristi langs de N70 en in de dorpskern zijn een ramp”.
Het thema mobiliteit in het bijzonder wordt wat ons betreft een van de speerpunten. En we kijken hier niet alleen naar de N70.  Lochristi is een van de snelst groeiende gemeenten, naast een van de grootsteden van het land. De gemeente verdient een beter, meer doordacht en vooral evenwichtiger mobiliteitsbeleid. 
De afgelopen jaren zijn heel wat kansen gemist door de meerderheid, die te eenzijdig bleef inzetten op de auto, ten nadele van fietsinfrastructuur en openbaar groen. Kijk maar naar de Burgemeester Vermeulenlaan en de Schoolstraat, waar bij de heraanleg totaal geen rekening werd gehouden met de fiets. Je kan mensen sensibiliseren om de auto te laten staan, maar zonder veilige fietspaden en vlotte verbindingen haalt dit niet veel uit. Wij willen meer investeringen in duurzame mobiliteit in alle leefkernen van de gemeente. Dat rendeert op verschillende vlakken: vlottere bereikbaarheid, verkeersveiligheid, maar ook een gezondere leefomgeving. Het aandeel van de lokale (im)mobiliteit in de slechte luchtkwaliteit in de gemeente is ondertussen voldoende aangetoond."


Een ander belangrijk speerpunt is ruimtelijke ordening. 
“Lochristi wordt volgebouwd. Waar is de landelijkheid, het groene rustige karakter van onze gemeente gebleven?”
Groen- sp.a hecht heel veel belang aan open, groene ruimte als cruciaal onderdeel van een gezonde, leefbare, aangename leefomgeving. Door onze dorpskernen te versterken en efficiënt met ruimte om te gaan, kunnen we open ruimte creëren en behouden en tegelijk verplaatsingen verminderen (minder auto’s dus…). 

Een aangename leefomgeving hoort samen met een sociaal samenhorig beleid. Een beleid voor iedereen, jong en oud. We pleiten dan ook voor een breed sociaal beleid met zeer toegankelijke dienstverlening. 

Tot slot moet de betrokkenheid van de Lochristinaren in ons gemeentelijk beleid ernstig genomen worden. Een evolutie van eenmalige inspraak tot blijvende dialoog met de burger is onze ambitie. Goed functionerende adviesraden moeten doorwegen in de besluitvorming. En de aanzienlijke informatiestroom naar de burger moet ingebed zijn in het beleid, duidelijk en overzichtelijk, met oog voor nieuwe communicatiekanalen en mogelijkheden. Transparantie door het beleid schept vertrouwen.

Groen-sp.a zal bewaken dat alle beleidskeuzes en daarbij horende investeringen duurzaam zijn, klimaat- en milieuvriendelijk, menselijk en sociaal. "

Meer over lijsttrekker Hilde Van Laere en Dimitri Van den Bossche kan u hier lezen.

 

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio