N44 tussen Aalter en Maldegem wordt autoweg maar dat kan wel nog jaren duren

N44 tussen Aalter en Maldegem wordt autoweg maar dat kan wel nog jaren duren

Langs de N44 in Knesselare staan de huizen heel dicht bij de rijweg. Wat moet met die huizen gebeuren wanneer de baan een autoweg wordt, is nu onderwerp van een studie. Foto: mye

Aalter / Knesselare / Maldegem -

Het Vlaams gewest wil dit jaar een streefbeeld klaar hebben over hoe de N44 tussen Maldegem en Aalter er moet uitzien nadat de weg omgevormd wordt tot een volwaardige autoweg.

Momenteel is de N49/E34 in volle ombouw tot een volwaardige autoweg, maar ook voor de N44 tussen Aalter en Maldegem bestaan al heel lang dergelijke plannen. Het is dan ook een flinke klus met tal van kruispunten die moeten verdwijnen en vervangen worden door tunnels of bruggen. En wat met de tientallen huizen in Knesselare die op nauwelijks enkele meter van de weg liggen? Zullen die moeten wijken?

“Het definitieve rapport van de plan-milieueffectenstudie, kortweg het planMER, werd midden 2016 goedgekeurd”, zegt Michaël Devoldere, medewerker Communicatie op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts (N-VA).

“Aan de hand van de resultaten van het planMER, werden vervolgens de verschillende mogelijkheden voor de ombouw afgewogen en werden scenario's geselecteerd, zowel voor de aanpassing van de gewestweg zelf, als voor de kruisingen en de knooppunten.”

Knooppunten

“Op dit moment wordt een zogenaamd ‘streefbeeld opgemaakt, met een voorontwerpplan voor de omgebouwde N44. De weg bovengronds kruisen zou niet meer kunnen, de kruispunten worden vervangen door ongelijkgrondse kruisingen. Daarbij wordt ook naar een oplossing gezocht voor de knooppunten met op- en afritten, waarbij de alternatieve verbindingen van de omliggende wegen en percelen worden uitgezet. In dit streefbeeld wordt bovendien een veilige fietsverbinding tussen Aalter en Maldegem opgetekend, en wordt voor de nodige landbouwverbindingen gezorgd.”

Het streefbeeld wordt midden dit jaar afgewerkt. “Op dat moment zal het sfeerbeeld voorgelegd worden aan de gemeenten Aalter, Knesselare en Maldegem. Met dit plan zal een volgende procedure opgestart kunnen worden, namelijk die van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de N44. Dit RUP moet juridische duidelijkheid scheppen voor de omliggende percelen en gebouwen langs de N44, en voor de knooppunt-zones”, klinkt het.

De omvorming is echter geen prioriteit. “Op dit moment wordt in de regio eerst werk gemaakt van de heraanleg van de aansluiting van de N44 met de E40 in Aalter, en van de ombouw van de N49 tot autoweg.”

“Kort samengevat, er wordt op dit moment grondig bestudeerd hoe we de N44 op middellange termijn (binnen vijf tot toen jaar nvdr) kunnen aanpakken”, zegt Devoldere.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio