Zaak Sihame El Kaouakibi: stad Antwerpen bevestigt “mogelijke malversaties” bij subsidies Let’s Go Urban en maakt audit over aan gerecht

/ Antwerpen -

Het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar de vzw Let’s Go Urban van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, toont aan dat er sprake is van “mogelijke malversaties” door LGU bij het gebruik van stedelijke subsidies. Dat heeft het stadsbestuur vrijdagmiddag bevestigd. De stad heeft de audit daarom overgemaakt aan het gerecht. De vzw is in gebreke gesteld en het contract zal worden opgezegd als er niet snel duidelijke antwoorden komen op deze ingebrekestelling. Antwerps burgemeester Bart De Wever zegt zich “belabberd te voelen”.

De auditdienst onderzocht sinds de start van de heisa rond Let’s Go Urban in februari of de stedelijke investerings- en werkingstoelages voor de vzw de voorbije jaren correct besteed werden, hoe de opvolging door de stedelijke diensten verliep en of de controlemechanismen functioneerden. De audit toont volgens het stadsbestuur aan dat er op een totaal van ruim 3,3 miljoen euro aan investeringstoelagen een vermoeden van oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro. Een bijkomend bedrag van 115.531 euro valt nog verder te onderzoeken en bij het gebruik 120.251 euro aan werkingstoelagen is er sprake van onvoldoende onderbouwing.

“Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn de bevindingen van de auditdienst ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten”, aldus nog de stad.

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi kreeg 125.000 euro voor Mechels stadsfestival rond recht en rechtvaardigheid (+)

Het Antwerps schepencollege heeft vrijdag na kennisname van het document ook beslist om Let’s Go Urban in gebreke te stellen. Dat betekent dat de vzw weliswaar nog de kans zal krijgen om te antwoorden op de bevindingen van de audit, maar indien die antwoorden onvoldoende zijn, kan het college overgaan tot de verbreking van de concessie voor het Urban Center op het Kiel - dat sowieso eigendom van de stad is en blijft. “De stad blijft eveneens alle mogelijkheden aanwenden om onterecht aangewende middelen terug te vorderen”, klinkt het nog.

In de toekomst vermijden

De auditdienst stelt volgens het stadsbestuur vast dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de opvolging van Let’s Go Urban binnen de stedelijke diensten te kwader trouw was, maar dat er bij die opvolging wel onvoldoende structurele samenwerking was tussen verschillende stadsdiensten. Op die manier werd niet altijd de juiste expertise aangewend, klinkt het, en werden bepaalde signalen en vaststellingen onvoldoende geëscaleerd tot op directieniveau. De auditdienst doet daarom een aantal aanbevelingen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, maar die liggen volgens het stadsbestuur in de lijn van het traject dat al was opgestart binnen de krijtlijnen van het bestuursakkoord.

LEES OOK. Wie is Racha Mallat, momenteel leider van Let’s Go Urban? (+)

“De stad maakt onder meer werk van een digitaal toegankelijke en transparante subsidiedatabank, een herziening van de subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en het vastleggen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor stedelijke subsidiëring”, luidt het. “Het college keurde daarvoor in november 2019 een plan van aanpak goed, dat opvolging kreeg in de vorm van een nieuw kaderbesluit voor het ondersteuningsbeleid van de stad dat de gemeenteraad in oktober vorig jaar nog eenparig goedkeurde.”

“We voelen ons belabberd”

De burgemeester van van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA) reageerde op de zaak El Kaouakibi in het VTM Nieuws. Volgens de burgemeester was er vooral te veel vertrouwen in Sihame El Kaouakibi. “Er was weinig reden tot wantrouwen. De werking was schitterend met de organisatie en de raad van bestuur en die willen we overeind houden. Maar helaas is er misbruik van gemaakt, we voelen ons belabberd”, zegt hij.

De Wever zegt wel erg blij te zijn dat gebleken is dat niemand “aan de kant van de staat of administratie betrokken is bij de zaak.” Ook geeft hij aan dat andere steden waarschijnlijk na deze zaak ook zullen vrezen voor hun systeem: “Er zijn bij ons gaten gevonden en ik vrees dat we er het laatste nog niet van gezien hebben”, klonk het nog.

LEES OOK. Antwerpse politie betaalde 40.000 euro aan reclamebureau WannaCatch van El Kaouakibi (+)

“Favoritisme”

Hoewel er volgens Bart De Wever geen andere politici of leden van de administratie bij betrokken waren, meent Groen dat de zaak vragen oproept over het stadsbestuur. Antwerps Groen-fractieleider in de gemeenteraad Imade Annouri spreekt in een reactie van “een kaakslag in het gezicht van alle Antwerpse organisaties die elke euro drie keer moeten omdraaien en verantwoorden”. In de audit wordt er volgens Groen melding gemaakt van een “nauwe band waardoor de kritische blik ontbrak” en dat roept volgens de partij vragen op.

“Hier wordt geïnsinueerd dat sommige organisaties minder streng gecontroleerd worden dan andere”, meent Annouri. “Als dat zo is, is er sprake van favoritisme. In dat geval heeft het stadsbestuur een verpletterende politieke verantwoordelijkheid naar het middenveld.”

LEES OOK. “Tot 400.000 euro van Let’s Go Urban verdwenen”: audit van stad Antwerpen wijst op verduistering door Sihame El Kaouakibi

Corrigeer

MEER NIEUWS