Bijzondere commissie over coronacrisis in Kamer keurt eindverslag en 134 aanbevelingen goed

 ©  BELGA

Bron: BELGA

De bijzondere Kamercommissie die zich moest buigen over de manier waarop de coronacrisis is aangepakt, heeft dinsdag haar eindverslag en aanbevelingen goedgekeurd. Dat gebeurde met elf stemmen voor van de meerderheid, een tegenstem van PVDA en drie onthoudingen van N-VA. In totaal lagen 134 aanbevelingen op tafel. Na het zomerreces moet de plenaire Kamer zich nog over de tekst buigen.

De commissie organiseerde het voorbije jaar 46 hoorzittingen met stakeholders en verantwoordelijken tijdens de crisis. Die mondde uit in een ontwerptekst waarop de verschillende fracties tot maandag amendementen konden indienen. De aanpassingen die dinsdag groen licht kregen, voerden evenwel geen fundamentele wijzigingen meer door. Voor sommige aanbevelingen was er steun vanuit meerderheid én oppositie, bij andere was dat niet het geval.

In de tekst wordt gepleit voor een nieuw pandemieplan. Het vorige dateerde van 2006, maar werd niet geactualiseerd en was niet aangepast aan de zesde staatshervorming. Bedoeling van de commissie is dat voor eind 2022 een nieuw nationaal noodplan voor pandemieën het levenslicht ziet. Het plan moet worden afgestemd met andere crisisplannen en moet minstens elke drie jaar worden ingeoefend en geüpdatet of in herinnering worden gebracht. Bedoeling is ook dat het voldoende generiek is zodat het bij eender welke pandemie kan worden ingeschakeld.

Staatsstructuur

Het rapport staat ook stil bij de ingewikkelde staatsstructuur in ons land. Die werd tijdens de 46 hoorzittingen geregeld aangewezen als vertragende factor in de besluitvorming. Daarbij weerklonk vaak de roep om “eenheid van commando”. De tekst merkt op dat in een federaal land als België niet kan worden gedacht aan één figuur die de nodige beslissingen neemt. Hij schuift daarom het Overlegcomité als geschikt orgaan naar voren. Elke regering van ons land is daarin vertegenwoordigd.

De bijzondere commissie beveelt ook een hervorming van het Crisiscentrum aan, zodat het permanent de crisis- en risicobeheersingsinstrumenten en -plannen kan bewaken en eventueel kan laten actualiseren door de bevoegde departementen. Binnen het Crisiscentrum zou ook een “Belgian Forward Looking Cell” worden opgericht. Die moet prioritaire risico’s identificeren en nieuwe dreigingen en fenomenen monitoren.

Strategische reserves

Het rapport wijst ook op het belang van voldoende strategische reserves op elk ogenblik. De vernietiging van de strategische stock mondmaskers die vorig jaar aan het licht kwam, is wellicht niet vreemd aan die aanbeveling. Zo stelt de commissie voor roterende strategische stocks aan beschermingsmateriaal, medisch materiaal en medicijnen op nationaal niveau aan te blijven houden.

Bij haar aantreden duidde de regering-De Croo met Pedro Facon onmiddellijk een coronacommissaris aan. In de aanbevelingen blijft die rol van de commissaris behouden. Bij het begin van een toekomstige crisis moet het Overlegcomité uiterlijk binnen de 24 uur na het ingaan van de federale fase - en sneller indien nodig - een commissaris aanduiden en de strategische doelstellingen vastleggen die zijn basisopdracht zullen vormen.

Preventiebeleid

Daarnaast is er in het eindrapport ook aandacht voor een ambitieus preventiebeleid, net als er voor het zorgpersoneel aandacht is. Er moet verder werk gemaakt worden van de opwaardering van het statuut van het verpleegkundig personeel, onder meer door meer gekwalificeerd personeel in dienst te nemen. Het zorgpersoneel moet verder worden ondersteund door te blijven inzetten op een verlichting van hun werklast, zodat er meer handen vrijkomen voor zorg aan het bed.

De tekst bevat ook een Europese dimensie. Pleiten voor een actiever optreden van de EU op het vlak van het grensoverschrijdend gezondheidsbeleid en in het bijzonder van pandemiebestrijding is in de toekomst essentieel, luidt het.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer over Coronavirus

Video

Keuze van de redactie