De 10 blundersvan prins Laurent

Wist prins Laurent wat de marine voor hem betaalde of niet? De affaire is de zoveelste aflevering in een lange reeks van blunders en tics die de prins al eerder in de problemen brachten.1Het volle levenPrins Laurent is opgevoed als een 'reserveprins', waardoor een graad van ledigheid in zijn bestaan is geslopen. In de familie ging alle aandacht naar broer Filip, de vermoedelijke troonopvolger. Laurent compenseerde de leegte met een ruimhartige levenswandel in de jetset, met dure feestjes, verre reizen, snelle auto's en het aanleggen van geldopslorpende collecties, vooral van horloges. Hij ziet het geprivilegieerde bestaan als een extralegaal voordeel van de prinselijke status. Helaas beschikte hij maar zelden over de middelen om dat bestaan te financieren.

Aangezien de prins nooit werkte voor de kost, hing hij, zodra hij het ouderlijke huis had verlaten, af van soms schimmige constructies die de overheid opzette om hem wat geld te kunnen toeschuiven. Door hem uiteindelijk een dotatie toe te kennen, leek de kwestie van de baan.

2De zware voetEen tijdlang stond de politie machteloos toen gangsters in de Subaru Impreza de ideale vluchtauto zagen, een snelle en krachtige rallyauto met vierwielaandrijving. Toen Laurent dat vernam, bestelde hij er prompt een exemplaar van. In turboversie.

De prins houdt ervan om weg te scheuren in snelle bolides, en dat mag best een Ferrari zijn. Of een luxeterreinwagen van Mercedes. Er staat een hele collectie van op zijn oprit te blinken, naast enkele glimmende motorfietsen van het zwaardere kaliber. Politiemannen die Laurent van de weg plukken, laten zich soms intimideren door de identiteit van de snelheidsduivel die ze net tot staan hebben gebracht. Maar de prins krijgt ook geregeld een boete aangesmeerd. Al in 1987 mocht hij zijn rijbewijs voor een tijdje inleveren.

3Vrouwelijk schoon

Dat prins Laurent, die lang vrijgezel bleef, graag de warmte van vrouwelijk gezelschap opzocht, mag niemand hem kwalijk nemen. Hij nodigde de dames graag thuis uit, om hen zijn collecties of zijn geluidsinstallatie te tonen. Of hij nam ze achterop de motor mee voor een ritje over de ring rond Brussel. Alleen zijn oom, wijlen koning Boudewijn, bekeek dat komen en gaan van smachtende vriendinnetjes met lede ogen.

Amoureuze avontuurtjes zijn het meest gebaat met discretie. En dat valt niet mee wanneer de prins contact zoekt met publieke figuren. Eind 1997 dook de roddel op dat Laurent een verhouding had met Wendy Van Wanten. De relatie kwam aan het licht toen de zangeres vlakbij de villa van de prins het slachtoffer werd van een carjacking. Laurent ontkende, zowel de relatie als de carjacking.

Minder onschuldig klonk het in 1995, toen een journaliste van het blad Woef er haar beklag over deed dat de prins bij een interview iets te nadrukkelijk zou hebben laten blijken dat hij een meer persoonlijke kennismaking best zag zitten.

4 De ongelovige prinsHet stak prins Laurent erg dat koning Boudewijn de zogeheten Salische wet liet afschaffen, waardoor ook vrouwen op de Belgische troon konden komen. De historicus Jean Stengers verklaarde ook waarom de nochtans traditionalistische Boudewijn toch deze emanciperende beslissing had genomen: om het risico te verkleinen dat Laurent ooit de troon zou bestijgen.

Dit feit verdient een plaatsje in de rij prinselijke blunders omdat Laurent er zelf aanleiding toe gaf. Hij getuigde te weinig van de religieuze ijver die Boudewijn van zijn opvolgers verwachtte. Het resultaat is er ook naar. In de lijn voor opvolging zakte Laurent, ooit op nummer twee, nu naar de elfde plaats.

Als rebel bleek Laurent nu eenmaal niets te zien in het conservatieve katholicisme aan het hof. Hij voelde nog minder voor de charismatische beweging, die er in de jaren tachtig gestaag aan invloed won. Van de weeromstuit kreeg hij daardoor een imago als ,,vrijzinnige" opgedrukt.

5 De betogende prinsDe dierenliefde die prins Laurent wordt toegeschreven, motiveerde hem soms tot ongewone, onprinselijke initiatieven. Dat was het geval begin 2002. Toen organiseerde de dierenrechtenorganisatie Gaia een betoging tegen een gerechtelijk vonnis dat erg mild was uitgevallen voor enkele veehandelaars die door toedoen van Gaia wegens dierenmishandeling voor de rechter waren gedaagd.

De naar de prins genoemde stichting, die het dierenwelzijn erg is toegedaan, riep alle dierenvrienden op om present te zijn op die Gaia-betoging. Kon Laurent er als prins niet persoonlijk aan deelnemen, het heette dat hij er in alle geval met zijn hart bij zou zijn. Onder druk van enkele politici trokken de stichting en de prins hun steun aan de manifestatie uiteindelijk in.

6 De politieke prinsElke eerste minister moet in de eerste plaats een milieuminister zijn, aldus prins Laurent in een interview met het tijdschrift Arbeid & Milieu in 2000. Hij voegde eraan toe dat de kort tevoren door Guy Verhofstadt vervangen premier Jean-Luc Dehaene niet aan die Laurentnorm voldeed omdat Dehaene te zeer een op economische groei gefixeerde bewindsman zou zijn geweest. Voorts liet de prins zich ontvallen dat het met de sociale herverdeling nog veel beter kon. Hij hekelde het consumentisme en uitte zich laatdunkend over enkele met naam genoemde bedrijven.

Vooral de net naar de oppositie verwezen christendemocratie was not amused . Leden van de koninklijke familie horen inderdaad geen politieke uitspraken te doen, zo klonk het in de Wetstraat. Laurent zou niettemin altijd staan op zijn recht van vrije meningsuiting.

In een zeldzaam moment van solidariteit met broer Filip nam hij diens verdediging op toen die in 2004 de politiek over zich heen kreeg als gevolg van enkele kritische uitlatingen over het politieke extremisme. Voor de camera's van RTL uitte Laurent de mening dat ook koningskinderen ,,zich moeten kunnen uiten''.

7 De omstreden peterBij de geboorte van zijn dochter Louise in 2004 kondigde prins Laurent aan dat hij voor haar een moslim als peter had gekozen. Dat klonk sympathiek in het multiculturele België. Tot het vermoeden rees dat de prins daarvoor dacht aan Reza Pahlavi, de oudste zoon van de voormalige, in 1979 door ayatollah Khomeini verdreven sjah van Iran.

De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel wees erop dat deze keuze toch erg gevoelig lag. Ze zou tot diplomatieke problemen met het regime in Teheran kunnen leiden. Michels Iraanse collega loste meteen een schot voor de boeg en liet verstaan dat Pahlavi junior, pretendent van de pauwentroon en actief in het verzet tegen het Iraanse bewind, ,,onbekwaam" was. Uiteindelijk zou prinses Louise twee meters hebben gekregen.

8 Kritiek op de pers,,U bent van VTM zeker? Dat zie ik aan uw smoel.'' In zulke ongenuanceerde bewoordingen richtte Laurent zich begin 2004, bij een bezoek aan Batibouw, tot een cameraman die inderdaad voor de Vlaamse commerciële omroep bleek te werken. De arme man had de prinselijke toorn opgewekt toen hij inzoomde op de motorfiets waarmee de prins naar de Heizel was gesnord. Laurent vreesde dat het VTM-magazine Royalty van plan was andermaal de aandacht te vestigen op de vermeende prinselijke verspilzucht. Laurent: ,,Ik ben het beu.'' VTM: ,,Dit is niet grappig meer.'' Volgens de prins hebben de sensatiebeluste VTM-journalisten te weinig oog voor de vele diensten die hij het algemeen belang bewijst. Het hof organiseerde een verzoeningsgesprek.

9 Foto's te koop

15.000 euro. Zoveel betaalde het weekblad Story deze zomer om als eerste de eerste foto's te mogen publiceren van prins Laurents pasgeboren tweeling Aymeric en Nicolas. In Frankrijk ging de exclusiviteit naar Point de Vue . Hoewel het gebruikelijk is dat dergelijke foto's gratis ter beschikking worden gesteld, had de prins de foto's via het agentschap Isopix aan de gespecialiseerde pers te koop aangeboden. En Story had, tot ontzetting van concurrent Dag Allemaal , het hoogste bod uitgebracht.

Premier Guy Verhofstadt liet de veiling ongedaan maken, maar toch was Story er nog altijd als eerste mee. Volgens de prins had hij met de primeur alleen een bevriend fotograaf een plezier willen doen. Hij stelde met klem dat hij zelf geen cent had gezien van de opbrengst.

10 Frauduleuze renovatieZeker is: prins Laurent woont gratis. In Tervuren betrekt hij de villa Clémentine, die eigendom is van de Koninklijke Schenking, een openbare, maar sterk met het hof gelieerde instelling die dient om de leden van de koninklijke familie van onderdak te voorzien. Van renovatiewerken hoeft de prins zich dus weinig aan te trekken. Ze leiden tot ongerief voor de bewoners, maar verder zijn ze alleen een zorg voor de huisbaas.

Laurent dreigt in de problemen te komen, als mocht blijken dat die werken (en de werking van twee door de prins gepatroneerde dierenklinieken) met prinselijk medeweten werden gefinancierd met verduisterd overheidsgeld. Een beschuldigde in de kwestie beweert dat de prins wel degelijk van de fraude op de hoogte was. Het parket van Hasselt, dat de zaak behandelt, beweert het tegendeel. Het proces zal de waarheid aan het licht brengen. De prins beloofde zijn visie op de zaak ,,later'' publiek te maken.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees