Gentenaar Jozef De Kesel is hulpbisschop in Brussel

,,Ik heb veel moeten achterlaten''


,,Een ingrijpende verandering in mijn leven, dat mag je wel zeggen. Zeker op een leeftijd dat de meeste mensen het al wat rustiger aan willen doen.'' Jozef De Kesel (55) kijkt met gemengde gevoelens op zijn verhuizing van Gent naar Brussel terug, nadat hij in maart door paus Johannes Paulus II werd benoemd tot de nieuwe hulpbisschop voor Brussel. ,,Ik heb het moeilijk gehad om in Brussel mijn draai te vinden. Ik moest ook zoveel achterlaten in Gent'', bekent de op één na jongste bisschop van het land.

Terwijl Gent op de benoeming van een nieuwe bisschop wacht, werd een Gentenaar bisschop in Brussel. Op zondag 26 mei wijdde kardinaal Godfried Danneels in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal Jozef De Kesel tot nieuwe hulpbisschop voor Brussel. De Gentse priester, vijfde van negen kinderen van een textielnijveraar uit Adegem, nam daarmee officieel de plaats in van zijn twee voorgangers, Luc De Hovre en Paul Lanneau die de leeftijdsgrens van 75 jaar hadden bereikt.

 • Nieuwe bisschoppen noemen zich altijd ,,totaal verrast'' over hun benoeming. Geldt dat ook voor u?
 • Jozef De Kesel: ,,Ik wist natuurlijk al enkele maanden dat men een nieuwe hulpbisschop voor Brussel zocht, en in de wandelgangen werd gefluisterd dat ik tot het kransje serieuze kanshebbers behoorde. Maar ik was er vrij gerust in. Niet alleen was ik vroeger al een paar keer getipt voor hoge functies in de Kerk zonder dat het iets werd, ik ging er bovendien vanuit dat men wel iemand in Brussel zou vinden.''


  Duidelijke garanties
 • Bovendien was er al een bisschop in de familie. Ook dat leek uw kansen te hypothekeren.
 • ,,Juist. Mijn oom, Leo-Karel De Kesel, was lange tijd hulpbisschop in Gent. Hij is vorig jaar overleden, op zijn 98ste. Het is zeker niet gebruikelijk om twee leden van dezelfde familie bisschop te maken.''

 • Toch viel de keuze van Rome op u. En u moet nog wel twee voorgangers vervangen.
 • ,,Sinds 1982 had het vicariaat Brussel twee hulpbisschoppen: één voor de Franstalige en één voor de Nederlandstalige pastoraal. Dat had uiteraard te maken met de toenmalige situatie in de negentien gemeenten, waarbij de Vlamingen duidelijke garanties wilden. Maar de toestand is compleet veranderd. Na consultaties bleek dat een grote meerderheid voorstander was om nog maar één hulpbisschop te benoemen. Want naast de Nederlands- en Franstalige gemeenschap zijn er in de hoofdstad tal van andere geloofsgemeenschappen -- uit onder meer Oost-Europa, Zuid-Amerika en Afrika -- bijgekomen. En die kan je toch niet allemaal hun eigen hulpbisschop geven. De hoofdreden was ongetwijfeld dat het systeem met twee hulpbisschoppen moeilijk werkte en de verschillende gemeenschappen nog verder uit mekaar deed groeien. Mijn benoeming, waarbij mijn talenkennis wel zal hebben meegespeeld, moet de eenheid onder alle Brusselse katholieken ten goede komen.''

 • Toch waren de Franstaligen niet helemaal gerust in uw komst...
 • ,,Ik heb inderdaad wat telefoontjes gekregen waarin ik niet meteen welkom werd geheten en ook in een bepaalde pers was men niet opgezet met de benoeming van een Vlaming in Brussel. Al lijkt de kritiek intussen weggeëbd, ik begrijp die gevoeligheid wel. De kardinaal is al een Vlaming en het economisch-financiële machtscentrum van België bevindt zich ook in Vlaanderen. Men vreesde wellicht een te groot Vlaams overwicht.''


  Lood in de schoenen
 • Hoe bevalt het u intussen in Brussel?
 • ,,Ik beken dat ik het in het begin heel moeilijk heb gehad om er te aarden. Ik moest ook zoveel achterlaten in Oost-Vlaanderen, waar ik mijn hele leven heb gewoond en gewerkt. In Brussel kende ik geen kat. Een gewone burger die van job en van woonplaats verandert, neemt de mensen die hem het meest dierbaar zijn -- zijn gezin -- mee. Ik stond er helemaal alleen voor.

  Voor ik aan de Brusselse Hallepoort ging wonen, heb ik eerst een paar maanden gependeld tussen Gent en Brussel en ik moet zeggen dat ik vaak met lood in de schoenen op de trein stapte. Ik heb mij dikwijls afgevraagd of ik wel gelukkig zou kunnen worden in Brussel. Maar naarmate ik er meer mensen leer kennen en met de hulp van mijn drie adjuncten is dat gevoel van ontheemding stilaan aan het wegebben.''

 • Bovendien behoren bisschopsambten tegenwoordig niet meer tot de meest gegeerde functies. En zeker niet in Brussel.
 • ,,Ik kan mij voorstellen dat een bisschop in Brugge iets comfortabeler kan werken dan een bisschop in Brussel met zijn 109 parochies met elk hun Nederlands- en Franstalig pastoraal en waar de armoede zichtbaar groter is dan elders. Niemand staat te trappelen voor zo'n job en ik geef toe dat ik met een bang hart mijn opdracht aanvaardde. Leiding geven in een Kerk die het zelf wat moeilijk heeft om haar plaats te vinden in de moderne maatschappij is niet eenvoudig.''


  Geen dictatuur
 • Wat hoort die plaats te zijn?
 • ,,De Kerk moet bescheiden zijn maar haar opdracht blijven vervullen. Heel veel mensen verwachten nog altijd dat de Kerk een antwoord biedt op alle grote vragen van het leven en zich inzet voor rechtvaardigheid, vrede enzovoort. De tendens om godsdienst en religie terug te dringen tot de sfeer van het privéleven is onaanvaardbaar. De Kerk moet aanwezig blijven in het maatschappelijk leven. Ik hoop dat de Kerk niet ten prooi valt aan een verdere polarisering tussen enerzijds zij die denken dat de Kerk zich aan alles moet aanpassen en anderzijds degenen die willen dat de Kerk zichzelf blijft. De Kerk mag geen dictatuur zijn, maar evenmin afglijden tot een halfslachtig ding dat zijn eigen waarden en visies verloochent.''

 • Hebt u door naar Brussel te komen niet meteen de kans verkeken om bisschop van Gent te worden?
 • ,,In maart heeft monseigneur Luysterman, naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag, zijn ontslag aangeboden als bisschop van Gent. Maar dat betekent niet dat het ambt al vacant is. Het ontslag werd nog altijd niet aanvaard door de paus en nu België zonder nuntius zit, kan dat nog een tijd duren. Bovendien kan ik moeilijk geloven dat men mij alweer zou willen verplaatsen.''

  Corrigeer

  IN HET NIEUWS

  Verkiezingen in jouw gemeente:

  POPULAIRE VIDEO'S

  Het beste van Enkel voor abonnees