Rit 3

Maniago - Pontebba Passo Pramallo (149,2 km)