Rit 2

Bandar Baru Kampar - Kulim Kedah (201,8 km)