Tour of China I

  • -

Rit 5

Bazhong - Ping Chang (156,1 km)