Tour of China I

  • -

Rit 3

Huang Shi - Huang Shi (130 km)